Φώτο: Nikas

Για reverse split και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζει η ΝΙΚΑΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 10.000.000,08 ευρώ θα συζητήσει η γενική συνέλευση των μετόχων της Νίκας.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Νίκας με θέμα την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από 0,04 ευρώ έκαστη μετοχή σε 0,12 ευρώ μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία τρείς (3) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 119.596.817 σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της, επειδή η διαίρεση του αριθμού των μετοχών διά τρία (3), οδηγεί σε δεκαδικό αριθμό και δεν είναι δυνατή η έκδοση μη ακέραιης μετοχής, προτείνεται η στρογγυλοποίηση του αριθμού των μετοχών προς τα κάτω με το μετοχικό κεφάλαιο να μειώνεται κατά €0,08 και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τυχόν κλάσματα μετοχών που θα προκύψουν από τη συνένωση των παλαιών μετοχών ως ανωτέρω θα εκποιηθούν από την Εταιρεία το συντομότερο δυνατόν κατά την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Επίσης θα συζητηθεί και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €10.000.000,08, και την έκδοση μέχρι 83.333.334 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,12 εκάστη (οι Νέες Μετοχές), και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού των  αντληθησομένων κεφαλαίων δια της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών. Το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών (όπως αυτός προκύπτει κατά τα ανωτέρω) επί την ονομαστική αξία κάθε μίας Νέας Μετοχής.

Κατά τα ανωτέρω, προτείνεται ο καθορισμός του αριθμού των Νέων Μετοχών και του ποσού της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας να γίνει, βάσει των ανωτέρω μαθηματικών υπολογισμών, από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του καθορισμού από αυτό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό (α) αναφερόμενα. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας με σκοπό την άντληση έως ποσού €10.000.000,08 εκατ.

Διευκρινίζεται ότι για την δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευση από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το νόμο 4706/2020 και τον Κανονισμό (ΕΕ)1129/2017.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019-31.12.2019) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

2) Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων, για τη χρήση 2019, στους Μετόχους της Εταιρείας από τoν Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.

4) Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της έκθεσης αποδοχών για την οικονομική χρήση 2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

5) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2020.

6) Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €0,04 έκαστη μετοχή, σε €0,12 έκαστη μετοχή, με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία τρείς (3) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 119.596.817 σε 39.865.605 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ