Φώτο: Shutterstock

Folli Follie: Στις 10 Σεπτεμβρίου η Γενική Συνέλευση της

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της από 31 Οκτωβρίου 2019 (εξ αναβολής) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατά την οποία η μέτοχοι της εταιρείας αποφάσισαν την αναβολή της συνέλευσης στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Folli-Follie.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

  1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018.
  2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.
  3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018.
  4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.
  5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2018.
  6. Ανακοίνωση του διορισμού προσωρινής διοίκησης και της εκλογής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Ορισμός ανεξάρτητων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 5 §2 του Ν. 4706/2020).
  7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών (κατ’ άρθρον 44 §1 εδ. β’ του Ν. 4449/2017).
  8. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας (κατ’ άρθρον 44 §1 εδ. θ’ του Ν. 4449/2017).
  9. Διάφορες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχεια της από 31.10.2019 (εξ αναβολής) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατά την οποία η Μέτοχοι της Εταιρείας αποφάσισαν την αναβολή της συνέλευσης στις 31.1.2020.

Κατόπιν δε της από 14.1.2020 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη ολοκλήρωσης των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 -31.12.2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης - σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας – απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10.09.2020, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30.09.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε ο ισολογισμός 2018 της Folli χωρίς απαλλαγή ευθυνών της διοίκησης

Η PwC ανέλαβε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το 2019. Η διοίκηση της Folli-Follie δεν απαλλάχθηκε των ευθυνών της εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις του 2018.