Φώτο: Ecter.gr

Ζημιογόνο το α' εξάμηνο για την ΕΚΤΕΡ

Οι μεικτές ζημίες έφθασαν στα 336.485 ευρώ, με τον κύκλο εργασιών να προσγειώνεται στα 4,3 εκατ. από 16,8 εκατ. που ήταν στο α' εξάμηνο του 2019.

Ιδιαίτερα αρνητική η επίδραση της πανδημίας στα οικονομικά μεγέθη α' εξαμήνου το ομίλου ΕΚΤΕΡ, καθώς εμφάνισε επιθετική υποχώρηση του κύκλου εργασιών, αλλά και σημαντικές ζημίες. 

Πιο συγκεκριμένα τα μικτά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 336.485,31 το Α’ εξάμηνο του 2020, έναντι κερδών ποσού € 438.118,53 το Α’ εξάμηνο του 2019, απόρροια του περιορισμού των προϋπολογιστικών περιθωρίων, ενώ τα μικτά κέρδη του Ομίλου ταυτίζονται με της Μητρικής. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 534.189,68 έναντι ζημιών ποσού € 223.840,95 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τη μητρική, διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 507.122,46 για το Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι ζημιών ποσού € 191.933,70 το αντίστοιχα εξάμηνο του 2019. Η μεταβολή είναι απόρροια της μεταβολής των μικτών κερδών, ενώ περιορίζεται από τη συνολικά θετική μεταβολή του αθροίσματος των εσόδων και εξόδων εκμετάλλευσης, καθώς και των διοικητικών εξόδων. 

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε σε € 4.364.510,04 από € 16.802.458,67 κατά το Α’ εξάμηνο του 2019. Η μεταβολή του κύκλου εργασιών στην τρέχουσα περίοδο οφείλεται στο γεγονός ότι στο Α’ εξάμηνο του 2019 ολοκληρώθηκε η εκτέλεση εργασιών δύο ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, το οποίο αποτελούσε το κύριο μέρος των εσόδων. Αντίστοιχα έργα κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υφίστανται. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ταυτίζεται με της Μητρικής, αφού κατά την εξεταζόμενη περίοδο οι θυγατρικές εταιρείες δεν εμφανίζουν εμπορική δραστηριότητα.

Ειδικά σημειώνεται ότι τα διοικητικά έξοδα έχουν μειωθεί σημαντικά, κατά 45,43% σε επίπεδο Ομίλου και κατά 46,52% σε επίπεδο Εταιρείας, κύρια λόγω της αποφάσεως για μη απόδοση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου στα εκτελεστικά μέλη. 

Σε επίπεδο Ομίλου τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 792.055,49 έναντι ζημιών ποσού € 178.603,50 το Α’ εξάμηνο του 2019. Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 540.351,58 έναντι ζημιές ποσού € 84.102,42 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Τα ανωτέρω αποτελέσματα είναι απόρροια των προαναφερόμενων γεγονότων, ενώ έχουν αυξηθεί από την μεταβολή των χρηματοοικονομικών εξόδων, λόγω εμφάνισης τραπεζικών τόκων, καθώς και από τον περιορισμό των θετικών χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων στα πλαίσια συμμετοχής σε κοινοπρακτικά σχήματα κατασκευής έργων.  

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 579.169,07 έναντι ζημιών ποσού € 85.640,42 το Α’ εξάμηνο του 2019. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ποσού € 381.791,01 έναντι ζημιών ποσού € 8.585,01 το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. Η πορεία των αποτελεσμάτων μετά από φόρους είναι ανάλογη των αποτελεσμάτων προ φόρων σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο. 

Το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού του Ομίλου κατά την 30/06/2020, μη συμπεριλαμβανομένου των ταμειακών διαθεσίμων, διαμορφώθηκε στα € 10.357.926,89, ενώ αντίστοιχα την 31/12/2019 ανερχόταν σε € 11.829.942,22 σημειώνοντας μείωση κατά 12,44%. Οι ουσιαστικές μεταβολές προήλθαν από την μείωση των εμπορικών απαιτήσεων καθώς και των απαιτήσεων από εκτέλεση έργων. 

Παράλληλα έχουν μειωθεί οι προκαταβολές σε προμηθευτές, τμήμα των οποίων τιμολογήθηκε με την ολοκλήρωση των ανατεθέντων εργασιών κατασκευής, εντός της τρέχουσας περιόδου. Το σύνολο του βραχυπρόθεσμου ενεργητικού της μητρικής μειώθηκε κατά 13,16% και διαμορφώθηκε στα € 9.850.444,64 κατά την 30/06/2020 έναντι των € 11.342.987,65 την 31/12/2019. Οι αιτίες μεταβολής αναλύθηκαν ανωτέρω. 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου κατά την 30/06/2020 δεν παρουσίασε ουσιαστική μεταβολή, κατά 0,86%, σε σχέση με την 31/12/2019 και διαμορφώθηκαν σε € 5.696.190,45 έναντι € 5.745.362,27. Σε επίπεδο μητρικής την 30/6/2020 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε € 5.612.660,70 έναντι € 5.858.380,13 την 31/12/2019 παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 4,19%. 

Τα Έξοδα Χρήσης Δουλευμένα αφορούσαν κατά την 31/12/2019 πιστοποιήσεις εργασιών υπεργολάβων μηνός Δεκεμβρίου, οι οποίες τιμολογήθηκαν στις αρχές της χρήσης 2020. Το ποσό των προκαταβολών από πελάτες κατά την 31/12/2019 αφορούσε είσπραξη άτοκης προκαταβολής για κατασκευαστικά συμβόλαια, η οποία αποσβένεται τμηματικά εντός της τρέχουσας περιόδου κατά την εξέλιξη εργασιών των έργων. Τέλος η επιστροφή της έντοκης χρηματοδότησης ποσού €250.000,00 από εταιρεία – πελάτη της μητρικής, μετέβαλε τις λοιπές βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατά την περίοδο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των υποχρεώσεων είναι ενήμερο. 

Το σύνολο των υποχρεώσεων του Ομίλου κατά την 30/06/2010 διαμορφώθηκε σε € 5.971.920,91 έναντι € 6.047.339,02 την 31/12/2019 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 1,26%. Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν την 30/06/2020 σε € 5.888.356,06 έναντι € 6.160.325,68 την 31/12/2019, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 4,41%. Οι αιτίες μεταβολής είναι αυτές που αναφέρονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, πλέον της μακροπρόθεσμης δανειακής υποχρέωση ποσού € 106.413,36 η οποία αφορά την κρατική ενίσχυση, με τη μορφή της "επιστρεπτέας προκαταβολής".

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απάντηση στην ΕΚΤΕΡ για την προσφυγή 2,85 εκατ. ευρώ δίνει η Ξενοδοχεία Πυραμίς ΑΤΕ

«Αρνούμαστε ότι οφείλουμε οποιοδήποτε ποσό στην ΕΚΤΕΡ Α.Ε., η δε εταιρία μας επιφυλάσσεται κάθε νομίμου δικαιώματός της από την όποια αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων της εν λόγω εταιρίας» αναφέρει η ανακοίνωση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Εξετάζουμε διαφορές επιλογές για εξυγίανση ισολογισμού

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων για αίτημα των μετόχων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 800 εκατ. ευρώ η Τράπεζα επισημαίνει ότι θα ενημερώσει αρμοδίως το επενδυτικό κοινό εάν και εφόσον ληφθούν αποφάσεις.