Φώτο: Athens Heart

Αύξηση κεφαλαίου 9,1 εκατ. ευρώ για την Pasal

Στις 20 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί έκτακτη ΓΣ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση έως έως 18.204.903 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ.

Έκτακτη γενική συνέλευση  στις 20 Νοεμβρίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 9.102.451,50 ευρώ συγκαλεί η Pasal. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση έως 18.204.903 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης 1,10 ευρώ έκαστη με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων, και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας "JPA Κατασκευή και Διαχείριση Σχολείων Αττικής Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού”.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εισηγμένη:

1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  Εταιρείας κατά ποσό €9.102.451,50 με την έκδοση έως 18.204.903 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €1,10 έκαστη με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων, και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της  Εταιρείας με την επωνυμία "JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ". Έγκριση των σχετικών εκτιμήσεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και της παραγράφου 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.13.4 και του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 

2) Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της  Εταιρείας συνεπεία των ανωτέρω. 

3) Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού της  Εταιρείας για την αύξηση του μέγιστου δυνατού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Αλλαγή της επωνυμίας της  Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

5) Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018. 

6) Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της  Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. 

7) Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους καθώς και ορισμού νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το νόμο και το Καταστατικό απαρτίας κατά την ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20 Νοεμβρίου 2020 καλούνται οι κ.κ. 2 μέτοχοι σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, είτε μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID‐19. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νεότερη πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ