ΓΔ: 894.74 0.69% Τζίρος: 60.66 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Pasal Development
Pasal Development

Στο 87,91% το μερίδιο της Sterner Stenhus στην Pasal

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι όπως έχει δεσμευθεί η Sterner Stenhus δεν θα επιδιωχθεί η έξοδος της Pasal από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, ύψους 87,91% κατέχει πλέον η Sterner Stenhus στην εταιρεία Pasal μετά τη δημόσια πρόταση, ενώ υπήρξε και μία «σειρά» εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών. 

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Pasal: «Η εταιρεία «STERNER STENHUS GREECE AB» ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, την οποία υπέβαλε στις 31 Ιουλίου 2020, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ονομαστικής αξίας €0,50 έκαστη, τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατά την 15.07.2020, ήτοι την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 2.080.568 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 12,36% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, με αντάλλαγμα €0,71 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου είναι ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν.3556/2007, καθώς και, εκτός της Εταιρείας, και των θυγατρικών της, (i) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τον κ. Ηλία Γεωργιάδη και κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «Sterner Stenhus Holding AB», μητρική εταιρεία του Προτείνοντος, (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τον κ. Ηλία Γεωργιάδη και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας, και (iii) η εταιρεία με την επωνυμία «Nequiter Invest AB» η οποία ελέγχεται από τον κ. Jan Gosta Lennart Lindeberg, και έχει συνάψει με τον Προτείνοντα συμφωνία να ενεργεί συντονισμένα.

Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

Λέξεις και φράσεις με αρχικά κεφαλαία γράμματα στην παρούσα ανακοίνωση θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτές στο Πληροφοριακό Δελτίο (όπως κατωτέρω ορίζεται), εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

2. Την 30η Σεπτεμβρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Νόμου, το πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.

3. Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 5.10.2020 και έληξε στις 2.11.2020. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 33 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, προσφέροντας συνολικά 45.165 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,27% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

4. Κατά το διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα δεν απέκτησαν, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») ή/και εξωχρηματιστηριακώς, πρόσθετες Μετοχές της Εταιρείας, πέραν εκείνων που του προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

5. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν συνολικά 14.803.525 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

6. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη δημοσίευση της παρούσας, η ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό των Αποδεχόμενων Μετόχων και ο Προτείνων θα καταρτίσουν σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ο «Κανονισμός Σ.Α.Τ.»). Η Διαχειρίστρια, ενεργούσα σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή στην εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.») όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την καταχώριση της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ»). Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ. την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή στην ΕΛ.Κ.Α.Τ όλων των εγγράφων που απαιτούνται για την ως άνω συναλλαγή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

Την ίδια εργάσιμη ημέρα, κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η ανωτέρω καταχώριση και η οποία εκτιμάται ότι θα είναι η 05.11.2020 η Διαχειρίστρια θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτός έχει επιλέξει στην οικεία δήλωση αποδοχής.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν:

(α) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, που εγκρίθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/704/22.01.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζομένων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) του Προσφερόμενου Τιμήματος και (ii) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων του άρθρου 46 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού Σ.Α.Τ. , στην ΕΛ.Κ.Α.Τ., και με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει, και

(β) το ποσό που αναλογεί στο φόρο εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, ανερχόμενο σε 0,2% επί της αξίας συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

Κατά συνέπεια, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα λάβουν το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος μειωμένο κατά το ποσό του προαναφερόμενου φόρου και των ανωτέρω δικαιωμάτων εκκαθάρισης.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος υπόκειται στις διατάξεις για τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταβολής του.

7. Επισημαίνεται ότι ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει την διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α.».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ