ΓΔ: 908.13 1.02% Τζίρος: 96.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΥΔΑΠ: Μείωση κύκλου εργασιών λόγω χαμηλής τουριστικής κίνησης

Μείωση στην κατανάλωση πελατών που ανήκουν στην κατηγορία επαγγελματικού τιμολογίου, αύξηση στην οικιακή κατανάλωση. Σε επίπεδο εννεαμήνου, ο τζίρος αυξήθηκε.

Aύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,1% (2,6 εκατ. ευρώ) στα 247,6 εκατ. ευρώ από 245,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2019, παρουσίασε η ΕΥΔΑΠ το εννεάμηνο του 2020, ενώ η συνολική κατανάλωση παρουσίασε αύξηση 1,6%.

Από τα στοιχεία της κατανάλωσης που αναλύθηκαν μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020, παρατηρείται μια μικρή αύξηση της κατανάλωσης, η οποία όμως είναι μέσα στα όρια των αυξομειώσεων που παρατηρούνται διαχρονικά. Αναφορικά με το γ΄ τρίμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 4,3% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της μειωμένης τουριστικής κίνησης στο λεκανοπέδιο λόγω της πανδημίας και των μειωμένων εκτιμήσεων ατιμολόγητων εσόδων για την ίδια περίοδο.

Από τα στοιχεία του πρώτου κύματος της πανδημίας (Μάρτιος-Απρίλιος 2020), παρατηρήθηκε ότι σε συνθήκες ολικού Lockdown λόγω των ειδικών συνθηκών που επικράτησαν σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων, που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους, υπήρξε μείωση στην κατανάλωση πελατών που ανήκουν στην κατηγορία επαγγελματικού τιμολογίου. Αντίθετα υπήρξε αύξηση στις υπόλοιπες κατηγορίες και κυρίως στην οικιακή κατανάλωση λόγω των αυξημένων αναγκών αντισηψίας αλλά και του αυξημένου χρόνου παραμονής στο σπίτι.

Το ίδιο αναμένεται να παρατηρηθεί και κατά την διάρκεια του δεύτερου καθολικού lockdown που ισχύει από τις 7 Νοεμβρίου 2020. Συνεπώς, εκτιμάται ότι η συνολική κατανάλωση μέχρι το τέλος του έτους δεν θα παρουσιάσει αξιοσημείωτη μεταβολή.

Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος, σημειώθηκε αύξηση κατά 5,9% (+11,2 εκατ. ευρώ) λόγω της αύξησης της πρόβλεψης για την επισφάλεια των πελατών (απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) η οποία ανήλθε στα 11,6 εκατ. ευρώ από -1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 13,4 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας αλλά και στην επανεξέταση της πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων που είχε σχηματιστεί την 31/12/2019 στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Σημειώνεται ότι το λειτουργικό κόστος χωρίς την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαμορφώνεται στα 187,5 εκατ. ευρώ από 189,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019 παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 2,2 εκατ. ευρώ ή -1,2%. Αντίθετα, θετικά επηρέασε το λειτουργικό κόστος η πρόβλεψη για τις επίδικες υποθέσεις που διαμορφώθηκε στα -3,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2020 έναντι -1,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους επηρέασε τους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν πτώση κατά 12,3%  (10,7 εκατ. ευρώ) και διαμορφώθηκαν στα 76,1 εκατ. ευρώ από 86,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, ενώ το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 31% από 35%. Στο γ' τρίμηνο του 2020 το EBITDA παρέμεινε περίπου στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, στα 39,4 εκατ. ευρώ έναντι 39,9 εκατ. ευρώ.

Επίσης, πτώση παρουσιάστηκε στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) τα οποία διαμορφώθηκαν στα 50 εκατ. ευρώ  από 58 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 20% από 24% το εννεάμηνο του 2019. Όσον αφορά στο γ' τρίμηνο του 2020, το EBIT παρουσίασε αύξηση κατά 1,3%, στα 31 εκατ. ευρώ έναντι 30,6 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του 2019.

Κατά το εννεάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 57 εκατ. ευρώ από 67 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 16%. Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 40 εκατ. ευρώ από 49 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 17%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε  στο 16% από 20% κατά το περσινό εννεάμηνο του 2019.

Το γ' τρίμηνο τα κέρδη προ φόρων δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτη μεταβολή και διαμορφώθηκαν στα 32,6 εκατ. ευρώ από 32,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 9,7% (2,3 εκατ. ευρώ) διαμορφωμένα στα 25,8 εκατ. ευρώ από 23,5 εκατ. ευρώ το 2019.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε 64,8 εκατ. ευρώ από 64,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019. Οι Επενδυτικές Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές στα -11.192 χιλιάδες ευρώ (εξαιτίας των αγορών ενσωμάτων ακινητοποιήσεων ύψους -17.018 χιλιάδων ευρώ και των εισπραχθέντων τόκων ύψους +4.285  χιλιάδων ευρώ) από – 4.694 χιλιάδες ευρώ το εννεάμηνο του 2019.

Σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας σε εθνικό επίπεδο και μελετά τις τυχών επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν στα θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία και στη λειτουργία της Εταιρείας κατά κύρια βάση αλλά και του Ομίλου. Από τα στοιχεία που έχουν προκύψει αλλά και τις προβλέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν προκύπτουν είτε αρνητικές είτε θετικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και στη λειτουργία της. Η ΕΥΔΑΠ ανταποκρίθηκε άμεσα στις έκτακτες συνθήκες προχωρώντας σε εφαρμογή επιχειρησιακών πλάνων σε όλες τις λειτουργίες της ενώ υπάρχει συνεχής αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ασφαλή εξυπηρέτηση των πελατών. Η Εταιρεία εφαρμόζει τηλεργασία όπου είναι εφικτό καθώς και εκ περιτροπής εργασία, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία της. Γίνονται συνεχείς απολυμάνσεις και τηρούνται αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας. Από την αρχή της πανδημίας έχουν μοιραστεί είδη ατομικής προστασίας στο προσωπικό, έχουν τοποθετηθεί στήλες θερμομέτρησης στις εισόδους των βασικών κτιρίων, ενώ έχει συναφθεί και συμφωνία με διαγνωστικό κέντρο για δωρεάν μοριακό τεστ στους υπαλλήλους όποτε κρίνεται απαραίτητο. Η σωστή διαχείριση και η επιτυχής προσαρμογή στις συνθήκες είχαν ως αποτέλεσμα να μην αντιμετωπιστούν σοβαρά θέματα στην λειτουργία της Εταιρείας, πέρα από την μερική καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στις εισπράξεις, κατάσταση που παρείλθε κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2020, όπως είχε εκτιμηθεί.

Συγκεκριμένα, η μείωση εισπράξεων και οι σχετικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2020 λόγω της αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών και της αναστολής του προγράμματος διακοπών υδροδότησης μέχρι 30/9/2020, σχεδόν εξομαλύνθηκαν, γεγονός που διαφαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα σωρρευτικής διαφοράς εισπράξεων από 2/1 έως και 30/11 του 2019 και 2020:

Θετικά έχει επιδράσει η συνεχής ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Εταιρείας και η ταυτόχρονη εξοικείωση των καταναλωτών με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι ακόμα και με την επιβολή του καθολικού lockdown, δεν επηρεάστηκε αρνητικά ο ρυθμός των  εισπράξεων.

Όσον αφορά την πορεία του επενδυτικού προγράμματος, η απορρόφηση για το πρώτο εννεάμηνο του 2020 ανήλθε στο 34,19% αρκετά αυξημένη σε σύγκριση με την ετήσια απορρόφηση 18,63% του 2019.

Αναφορικά με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ελληνικό Δημόσιο, για την επέκταση του δικαιώματος αποκλειστικής διάθεσης ύδατος στην περιοχή της Αθήνας για τα επόμενα 20 χρόνια και το τίμημα του αποληφθέντος νερού από 1/7/2013 έως 30/9/2020, η εταιρεία στο πλαίσιο των προσπαθειών της για λύση και οριστική διευθέτηση της σχετικής εκκρεμότητας συνεχίζει να εξετάζει, με την συνδρομή οικονομικών, τεχνικών και νομικών συμβούλων όλες τις παραμέτρους της απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος, όπως προβλέπεται στην από 09/12/1999 σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Εταιρεία και την ΚΥΑ 135275/22.5.17, της δυνατότητας ανάκτησης από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ του όποιου επιπλέον κόστους αδιύλιστου ύδατος τυχόν προσδιορισθεί, για την παραπάνω περίοδο. Η εταιρεία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την διευθέτηση της υπόθεσης, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Χάρης Σαχίνης σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, ανέφερε: «Η ΕΥΔΑΠ από την αρχή της πανδημίας κατάφερε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετώπιζε και να διατηρήσει την σταθερή πορεία της. Εξομαλύναμε με στοχευμένες κινήσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα το κυριότερο πρόβλημα που μας δημιούργησε η πανδημία, την καθυστέρηση των εισπράξεων. Κατά τη διάρκεια των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουμε, η Εταιρεία προετοιμάστηκε και βρίσκεται σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας τόσο για την παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές της όσο και για τις εσωτερικές της λειτουργίες. Ενισχύουμε συνεχώς τις ψηφιακές μας υπηρεσίες και προχωρούμε στην αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων μας με στόχο την βέλτιστη αποδοτικότητα στην λειτουργία μας». 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

eydap
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΔΑΠ: Δεν υπάρχει θέμα έλλειψης νερού, αλλά δεν πρέπει να το σπαταλάμε

Σε ό,τι αφορά την Αθήνα, ο διευθύνων σύμβουλος ΕΥΔΑΠ, Χαράλαμπος Σαχίνης, σημείωσε ότι τα δίκτυα είναι 60 ετών και γνωστοποίησε ότι η ΕΥΔΑΠ προσπαθεί να τριπλασιάσει τον ρυθμό αλλαγής των δικτύων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στην Ανατολική Αττική

Τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και του ΔΕΔΔΗΕ εργάστηκαν όλο το βράδυ καθώς είχε τεθεί εκτός το αντλιοστάσιο στο ρέμα της Χελιδονούς και πλέον η υδροδότηση που παρουσίαζε προβλήματα πίεσης έχει αποκατασταθεί πλήρως.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΔΑΠ: Νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση με κίνητρο απόδοσης

Η νέα ΕΣΣΕ επισφραγίζει την κοινή προσπάθεια που καταβάλλουν διοίκηση και εργαζόμενοι για την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων και την ανάδειξη της ΕΥΔΑΠ, σε εταιρεία πρότυπο του επιχειρείν.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΔΑΠ: Διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου ενέκρινε η ΓΣ

Το ποσό μερίσματος των 0,24 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2021 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 7η Ιουλίου 2021.