ΓΔ: 1392.62 0.84% Τζίρος: 117.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΕΚ Τέρνα: Ανθεκτικά αποτελέσματα με μικρή υποχώρηση πωλήσεων - κερδοφορίας

Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 235,1 εκατ. ευρώ, με τον όμιλο να έχει ανεκτέλεστο κατασκευαστικό έργο ύψους άνω των 1,5 δισ. ευρώ.

Σε θετική πορεία κινήθηκαν τα μεγέθη εννεαμήνου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να φθάνουν στα 235,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 11,8 εκατ. ευρώ. 

Παράλληλα ο όμιλος έχει ανεκτέλεστα κατασκευαστικά έργα ύψους άνω των 1,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένει νέες συμβάσεις οι οποίες θα ξεπεράσουν το ένα δισ. ευρώ. Στο εξεταζόμενο διάστημα το χρέος του ομίλου μειώθηκε στα 1.301,7 εκατ., ενώ τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 815 εκατ. 

Αναφερόμενος στην επίδραση της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ, ο όμιλος τονίζει ότι «η χρηματοοικονομική επίδοση, οι ταμειακές ροές και η οικονομική θέση του Ομίλου δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά».

Η ανακοίνωση του ομίλου

  • Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (προσαρμοσμένο EBITDA) στα 235,1 εκατ. ευρώ με τον κύκλο εργασιών του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 723,3 εκατ. ευρώ
  • Άνω των 1,5 δις. ευρώ το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο - Αναμένονται νέες συμβάσεις αξίας άνω του 1 δις. ευρώ
  • Ενίσχυση της συμβολής των λειτουργικών τομέων Καθαρής Ενέργειας και Παραχωρήσεων στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου (98% του προσαρμοσμένου EBITDA)

Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, η περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής των λειτουργικών τομέων Καθαρής Ενέργειας και Παραχωρήσεων, καθώς και η διατήρηση ενός υψηλού κατασκευαστικού ανεκτέλεστου αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2020.

Παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω της πανδημίας COVID-19, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί την οικονομική του ευρωστία, έχοντας καταφέρει να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του.

Παράλληλα, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξέλιξη των βασικών του δραστηριοτήτων, υλοποιώντας αδιαλείπτως το επενδυτικό του πρόγραμμα και ενισχύοντας τις προσπάθειες σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του εννεάμηνου του 2020 της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώνονται ως εξής:

Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2020

Κατά το εννεάμηνο του 2020, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 723,3 εκατ. ευρώ, έναντι 837,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε στα 235,1 εκατ. ευρώ, έναντι 215,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 55,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, τα κέρδη μετά από φόρους σε 48,4 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 29,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, επηρεασμένα θετικά κυρίως από την πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” και αρνητικά κυρίως από τις αποτιμήσεις Δευτερογενών Παραγώγων και από τις αυξημένες πληρωμές χρηματοοικονομικού κόστους του λειτουργικού τομέα της Ενέργειας λόγω συμβάσεων με Tax Equity Investors (TEI) στις ΗΠΑ.

Επιπρόσθετα, τα ενοποιημένα αποτελέσματα για το γ’ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου του 2019 του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 253,6 εκατ. ευρώ έναντι 271,5 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019. Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε σε 79,6 εκατ. ευρώ έναντι 68,3 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)1 διαμορφώθηκαν σε 45,1 εκατ. ευρώ, έναντι 42,2 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 36,2 εκατ. ευρώ έναντι 12,2 εκατ. ευρώ το γ’ τρίμηνο του 2019.

Αναλυτική πληροφόρηση αποτελεσμάτων για τους βασικούς λειτουργικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου

Κατασκευές

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του τομέα των Κατασκευών κατά το εννεάμηνο του 2020 έχουν ως εξής:

• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 367 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 128,9 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020) έναντι 493,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων τα 150,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο γ’ τρίμηνο του 2019).

• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκε στα 14 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 9,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020) έναντι 12,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων ζημιά 5,6 εκατ. ευρώ αφορούσε στο γ΄ τρίμηνο του 2019).

• Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 6,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020) έναντι 3,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων ζημιά 4,7 εκατ. ευρώ αφορούσε στο γ΄ τρίμηνο του 2019).

Στον κατασκευαστικό τομέα, το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου την 30.09.2020 ανήλθε σε 1,52 δις ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο. Αξίζει να τονιστεί ότι ο Όμιλος αναμένει την ανάθεση νέων συμβάσεων συνολικής αξίας άνω του 1 δις. ευρώ.

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ

Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το εννεάμηνο του 2020 έχουν ως εξής:

• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 203,6 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 61,6 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ΄ τρίμηνο του 2020), έναντι 169,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων 57,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο γ’ τρίμηνο του 2019).

• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 150,7 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 43,2 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ΄ τρίμηνο του 2020) έναντι 130,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων 43,4 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο γ’ τρίμηνο του 2019).

• Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα 102,7 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 27,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ΄ τρίμηνο του 2020) έναντι 88,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων τα 29 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο γ’ τρίμηνο του 2019).

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ανέρχεται σε 1.373 MW. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Ο Όμιλος διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, ο Όμιλος διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στόχος της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου να προσεγγίσει τα 2.800 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Παραχωρήσεις

Στον λειτουργικό τομέα των Παραχωρήσεων, τα βασικά οικονομικά μεγέθη κατά το εννεάμηνο του 2020 έχουν ως εξής:

• Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 118,6 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 51,3 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020) έναντι 137,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων τα 51,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο γ΄ τρίμηνο του 2019).

• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε στα 79,7 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 30 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020) έναντι 77,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων 33,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο γ’ τρίμηνο του 2019).

• Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 15 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ΄ τρίμηνο του 2020) έναντι 39,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων τα 20,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο γ΄ τρίμηνο του 2019).

Ο Όμιλος κατέχει, μεταξύ άλλων, το 100% στις εταιρείες παραχώρησης «ΝΕΑ ΟΔΟΣ» (αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και Ιόνια Οδός) και «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», ενώ διατηρεί ποσοστό 17% και στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ. Παράλληλα, κατέχει το 32,46% της εταιρείας παραχώρησης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», που έχει αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Περαιτέρω, μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 70% στην Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου – HELLAS SMARTICKET ΑΕ καθώς και στην ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΕΧ με ποσοστό συμμετοχής 100% η οποία έχει αναλάβει το έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη υλοποίησης της ΣΔΙΤ για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (50%) και στην ΗΡΩΝ ΙΙ (25%) για τις οποίες η ενσωμάτωση των στοιχείων στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις γίνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

• Στον λειτουργικό τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, ο κύκλος εργασιών κατά το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 26,5 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 10,1 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ’ τρίμηνο του 2020) έναντι 26,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2019 (εκ των οποίων τα 7,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο γ’ τρίμηνο του 2019).

• Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) κατά το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 0,6 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 0,2 εκατ. ευρώ αφορά στο γ΄ τρίμηνο του 2020) έναντι 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2019 (εκ των οποίων 0,1 εκατ. ευρώ αφορούσε στο γ’ τρίμηνο του 2019).

• Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) κατά το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 0,7 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 0,2 εκατ. ευρώ είναι η κίνηση του γ’ τριμήνου του 2020), έναντι 1,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων τα 0,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν την κίνηση του γ’ τριμήνου του 2019).

Real Estate/Λατομεία /Βιομηχανία/Συμμετοχές/Λοιπές Δραστηριότητες

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι δεν περιλαμβάνονται στους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Ομίλου.

Ο κύκλος εργασιών κατά το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα 7,7 εκατ. Ευρώ (εκ των οποίων 1,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ΄ τρίμηνο του 2020) έναντι 10,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων τα 4,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν στο γ’ τρίμηνο του 2019).

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) κατά το εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε στα μείον 10 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων μείον 2,8 εκατ. ευρώ αφορούν στο γ΄ τρίμηνο του 2020) έναντι μείον 6,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (εκ των οποίων μείον 3,1 εκατ. ευρώ αφορούσε στο γ’ τρίμηνο του 2019).

Βασικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης Ομίλου την 30.09.2020

Όσον αφορά τα μεγέθη της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, παρατηρούνται τα εξής:

Το Καθαρό Χρεος του Ομίλου (σύνολο υποχρεώσεων από δάνεια και τραπεζικές μισθώσεις μείον τα χρηματικά διαθέσιμα) στο τέλος του εννεαμήνου διαμορφώθηκε στα 1.301,7 εκατ. ευρώ έναντι 1.519,9 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2020, μειωμένο κατά 218,2 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο θετικά κυρίως αφενός από την πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” στις ΗΠΑ από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και αφετέρου από την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων ως αποτέλεσμα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης στη θυγατρική ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ, κατά ποσό 69 εκατ. ευρώ εντός του γ’ τριμήνου του 2020.

Το συνολικό Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 2.872 εκατ. ευρώ την 30.09.2020 από 3.091 εκατ. ευρώ την 30.06.2020, μειωμένο κατά 219 εκατ. ευρώ. Η κύρια μεταβολή οφείλεται στην πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” στις ΗΠΑ.

Το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 1.724 εκατ. ευρώ την 30.09.2020, έναντι 1.245 εκατ. ευρώ την 30.06.2020, αυξημένο κατά 479 εκατ. ευρώ. Η κύρια μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων από την έκδοση και κάλυψη του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 500 εκατ. ευρώ, το οποίο εκδόθηκε από την μητρική εταιρεία καθώς και από την καταβολή της αύξησης κεφαλαίων μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ. Σε ό,τι αφορά στα Χρηματικά Διαθέσιμα του Ομίλου, αυτά ανήλθαν σε 1.144 εκατ. ευρώ την 30.09.2020 έναντι 641 εκατ. ευρώ την 30.06.2020, αυξημένα κατά 503 εκατ. ευρώ, για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 2.874 εκατ. ευρώ την 30.09.2020 έναντι 2.675 εκατ. ευρώ την 30.06.2020 αυξημένες κατά 199 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως στο αδιάθετο μέρος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου των 500 εκατ. ευρώ, καθώς και στη μετατροπή μέρους του Βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε Μακροπρόθεσμο.

Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις υποχώρησαν την 30.09.2020 σε 907 εκατ. ευρώ έναντι 948 εκατ. ευρώ την 30.06.2020, μειωμένες κατά 41 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κυρίως από τη μείωση των Βραχυπρόθεσμων δανείων, λόγω της ανωτέρω μεταφοράς.

Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 815 εκατ. ευρώ την 30.09.2020 έναντι 713 εκατ. ευρώ την 30.06.2020 αυξημένα κατά 102 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή οφείλεται στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ποσού περίπου 69 εκατ. ευρώ στη θυγατρική ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ από Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές, καθώς και από τα συγκεντρωτικά κέρδη μετά από φόρους της περιόδου που ανήλθαν σε 31 εκατ. ευρώ.

Παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19)

Στις 30.01.2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την εξάπλωση του ιού COVID-19 ως «έκτακτη ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία», ενώ σε συνέχεια των περαιτέρω εξελίξεων, την 11.03.2020, ο ΠΟΥ κήρυξε τον COVID-19 πανδημία η οποία εξαπλώθηκε παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εφάρμοσαν περιορισμούς στην κυκλοφορία, στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, σταδιακά από την 20.03.2020, ελήφθησαν αυστηρά μέτρα για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των ευάλωτων ομάδων τα οποία και άρχισαν να αίρονται σταδιακά μετά την 04.05.2020. Στο γ’ τρίμηνο του 2020, η ελληνική οικονομία ξεκίνησε ξανά να βρίσκει τους ρυθμούς της, ωστόσο η πορεία της σταδιακής ανάκαμψης διεκόπη απότομα το δ’ τρίμηνο του 2020, λόγω του δεύτερου και σφοδρότερου κύματος της νόσου παγκοσμίως, με την ελληνική κυβέρνηση να λαμβάνει ξανά αποφάσεις για νέο εθνικό lockdown στις αρχές του Νοεμβρίου του 2020. Συγκεκριμένα, στις 5 Νοεμβρίου 2020, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε περιοριστικά μέτρα ανά την επικράτεια, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Σε σχέση με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, η λειτουργία, η χρηματοοικονομική επίδοση, οι ταμειακές ροές και η οικονομική θέση του Ομίλου δεν έχουν επηρεαστεί σημαντικά.

• Στον τομέα των Κατασκευών, παρά την ύπαρξη ορισμένων καθυστερήσεων λόγω του COVID-19 στις εκτελέσεις των υπό εξέλιξη εργασιών, η προοπτική του τομέα είναι βελτιωμένη τόσο λόγω των διαγωνιστικών διαδικασιών στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος όσο και από τις αναμενόμενες νέες δημοπρατήσεις.

• Στον τομέα του Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), στην Ελλάδα δεν υπήρξε διακοπή ή άλλη αρνητική επίπτωση στη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ομίλου που βρίσκονται σε λειτουργία. Περαιτέρω, όσον αφορά στις εγκαταστάσεις ΑΠΕ που βρίσκονται υπό κατασκευή, μέχρι σήμερα δεν έχουν προκληθεί καθυστερήσεις εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) και ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και θέσης σε λειτουργία των έργων δεν έχει μεταβληθεί.

• Στον λειτουργικό τομέα των Παραχωρήσεων περιλαμβάνονται κυρίως οι εταιρείες παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων (ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ και ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ), καθώς και η παραχώρηση για το αεροδρόμιο στο Καστέλι (ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ). Τα μέτρα πρόληψης, που έλαβε η Ελληνική Πολιτεία κατά της εξάπλωσης του COVID-19, επηρέασαν άμεσα την κυκλοφορία και αντίστοιχα τα έσοδα των Εταιρειών Παραχώρησης Αυτοκινητοδρόμων. Μετά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία και την επάνοδο στην κανονικότητα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις, η απόδοση του τομέα δραστηριότητας θα βελτιωθεί σημαντικά.

• Στον τομέα της εμπορίας και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από θερμικές πηγές ενέργειας, ο COVID-19, είχε επιπτώσεις στην ζήτηση ενέργειας οι οποίες αναμένεται να είναι προσωρινού χαρακτήρα.

Η Διοίκηση του Ομίλου με εξαιρετικά υψηλό αίσθημα ευθύνης, απέναντι στους πελάτες της, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες της και τους επενδυτές, παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την νόσο του κορωνοϊού (COVID-19), μελετώντας τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Επιπλέον έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξέλιξη των βασικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, υλοποιώντας αδιαλείπτως το επενδυτικό του πρόγραμμα και ενισχύοντας τις προσπάθειες σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

GEK TERNA, TERNA ENERGIAKI, George Peristeris, Giorgos Peristeris
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γ. Περιστέρης: Στην πιο παραγωγική της περίοδο μπαίνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προανήγγειλε ότι έρχεται σημαντική κερδοφορία τα επόμενα χρόνια, καθώς ο όμιλος κατέχει ηγετική θέση στους τομείς που δραστηριοποιείται. Τη διανομή 20 εκατ. στους μετόχους αποφάσισε η ΓΣ.
GEK TERNA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλή κερδοφορία για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ώθηση από κατασκευές και την ΗΡΩΝ

Η ενοποίηση της ΗΡΩΝ σε συνδυασμό με τις αυξημένες εργασίες του κατασκευαστικού τομέα ανέβασαν τον τζίρο του ομίλου στα 3,93 δισ. ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 67,1% και διαμορφώθηκαν στα 243,3 εκατ. ευρώ. Επιστροφή κεφαλαίου 0,20 ευρώ ανά μετοχή.
Peristeris, GEK TERNA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γ. Περιστέρης: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει εξαγωγέας καθαρής ενέργειας

Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τόνισε, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, ότι το Ταμείο Ανάπτυξης αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, με την εταιρεία να είναι απόλυτα έτοιμη να τη στηρίξει πλήρως.