ΓΔ: 898.96 0.86% Τζίρος: 50.37 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
iron, sidiros
Φωτο: Shutterstock

Μειωμένες οι πωλήσεις του Ομίλου Μπήτρος στο εννεάμηνο

Τα ΕΒΙΤ αλλά και τα EBITDA, τόσο κατά το εννεάμηνο όσο και κατά το γ' τρίμηνο, εμφανίζονται επιβαρυμένα λόγω δαπανών αναδιάρθρωσης.

Μειωμένο ήταν το σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου Μπήτρος στο εννεάμηνο, από 24,7 εκατ. ευρώ το 2019 σε 22,4 εκατ. ευρώ το 2020, γεγονός το οποίο οφείλεται στο ότι από την 1η Σεπτεμβρίου έχει πρακτικά διακοπεί η βασική δραστηριότητα της Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ, της μεγαλύτερης εταιρείας του Ομίλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία, παρά την παραπάνω εικόνα, ο κύκλος εργασιών της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, στον οποίο περιλαμβάνεται η αξία της ηλεκτρικής ενέργειας και οι πωλήσεις ακινήτων, είναι αυξημένος σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό, και τούτο οφείλεται στην πώληση ακινήτων στο τρίτο τρίμηνο του 2020 καθώς και σε αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Παράλληλα, το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) αλλά και το EBITDA, τόσο κατά το εννεάμηνο όσο και κατά το Γ΄ τρίμηνο, εμφανίζεται επιβαρυμένο λόγω δαπανών αναδιάρθρωσης (ιδιαίτερα στο τρίτο τρίμηνο).

Οι δαπάνες αναδιάρθρωσης που αποτελούν δαπάνες μη επαναλαμβανόμενες, είναι συνδεδεμένες κυρίως με τη διακοπή της δραστηριότητας σιδηρεμπορίας της θυγατρικής εταιρείας Μπήτρος Μεταλλουργική. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 643.302,82 ευρώ στο εννεάμηνο εκ των οποίων το ποσό των 368.372,82 ευρώ επιβάρυνε τα συνολικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του Ομίλου αλλά και αυτά της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Τα Μικτά αποτελέσματα του Ομίλου παρουσιάζονται, όπως και στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων περιόδων, τόσο στο σύνολό τους όσο και διακριτά αυτά των συνεχιζομένων δραστηριοτήτων, όπως διαμορφώνονται μετά την εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της σιδηρεμπορικής δραστηριότητας, στην εταιρεία Σιδηρεμπορική Μακεδονίας ΑΕ (ΣΙΔΜΑ ΑΕ).

Το συνολικό μικτό κέρδος του Ομίλου εμφανίζει σταθερότητα ως ποσοστό επί των πωλήσεων σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο και διαμορφώνεται σε 10,30% έναντι 10,38% του αντίστοιχου περυσινού.

Το μικτό περιθώριο της μητρικής εταιρείας Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο εμφανίζει μείωση από 42,49 % σε 31,30 % λόγω δαπανών αναδιάρθρωσης στο τρίτο τρίμηνο 2020, ύψους €50.400,00.

Επιπτώσεις από την πανδημία 

Όπως προαναφέρθηκε, οι μέχρι σήμερα επιπτώσεις της επιδημίας στη διαμόρφωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών του Ομίλου ήσαν αμελητέες. Με τη διακοπή της δραστηριότητας της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων της εταιρείας Μπήτρος Μεταλλουργική, ένα πεδίο δυνητικών επιπτώσεων της COVID-19 στον Όμιλο εκ των πραγμάτων εκλείπει.

Όσον αφορά στους πιστωτικούς κινδύνους, η εικόνα μέχρι σήμερα παραμένει θετική, και οι εκτιμήσεις μας είναι ότι η πιθανότητα δημιουργίας επισφαλών απαιτήσεων και προβλημάτων ρευστότητας εξ αιτίας των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας είναι μικρή. Οι εκτιμήσεις αυτές, βασίζονται στα μέχρι στιγμής δεδομένα αλλά και στο γεγονός ότι ο Όμιλος δεν παρουσιάζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως τοις μετρητοίς ή μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών σε πελάτες με αυξημένο βαθμό φερεγγυότητας. Η δε χορήγηση πίστωσης ελέγχεται μέσω πιστωτικών ορίων και εφαρμογής συγκεκριμένων όρων. Πέραν τούτου, έχουν συναφθεί συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη ενδεχομένων επισφαλειών.

Ως προς την εξέλιξη των πωλήσεων στο προβλεπτό μέλλον, σημειώνεται ότι, παρά τη σημαντική βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας στο τρίτο τρίμηνο, λόγω της επαναλειτουργίας δραστηριοτήτων που είχαν διακοπεί κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της COVID-19, η επέλευση του δεύτερου κύματος της επιδημίας επανάφερε την αβεβαιότητα για τη χρονική διάρκεια και το μακροχρόνιο οικονομικό αποτύπωμα της υγειονομικής κρίσης.

Παρά ταύτα, ο κύκλος εργασιών των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων εξακολουθεί να μην εμφανίζει σημάδια επηρεασμού από την επιδημία. Εξ άλλου, συνεχίζονται και οι προσπάθειες αύξησης των εσόδων μέσω της εκμετάλλευσης των ακινήτων της Μπήτρος Μεταλλουργική σε Ασπρόπυργο και Σίνδο, καθώς και με την βελτιστοποίηση της παραγωγής των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Εκ παραλλήλου, συνεχίζονται οι ενέργειες ελέγχου των δαπανών και γενικότερα του λειτουργικού κόστους των εταιρειών του Ομίλου, στο πλαίσιο της εν εξελίξει αναδιάρθρωσης όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι η Μπήτρος Μεταλλουργική θα εξακολουθήσει να υφίσταται ως ενεργό νομικό πρόσωπο, με αντικείμενο τη διαχείριση των ακινήτων της, των συμμετοχών της (με σημαντικότερη, τη συμμετοχή της στη ΣΙΔΜΑ κατά ποσοστό 25%) και των φωτοβολταϊκών της σταθμών. Κατόπιν, μάλιστα, της συμφωνίας με τις Τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, που συνοδεύει τη συναλλαγή με τη ΣΙΔΜΑ, η Μπήτρος Μεταλλουργική θα συνεχίσει απρόσκοπτα και χωρίς τα βάρη του παρελθόντος την επιχειρηματική της διαδρομή.

Αντικείμενο της αναχρηματοδότησης / αναδιάρθρωσης / Ρύθμισης θα αποτελέσει το σύνολο των Δανειακών Υποχρεώσεων της Μπήτρος Μεταλλουργική προς τις Τράπεζες, όπως αυτές προκύπτουν από τις υφιστάμενες Συμβάσεις Πιστώσεως.

Προβλέψεις και προοπτικές 

Παρά την αβεβαιότητα που δημιουργεί το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται η αδυναμία εκτίμησης της χρονικής διάρκειας και της έντασης της υγειονομικής κρίσης, και, κατά συνέπεια, του χρονικού σημείου επανεκκίνησης της ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και της δυναμικής της, διατυπώνουμε την αισιοδοξία μας σχετικά με την προοπτική της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών του Ομίλου, δεδομένων των ακόλουθων:

1. Της μέχρι σήμερα εικόνας της αγοράς των δομικών έργων και των έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και της αγοράς ακινήτων, υπό συνθήκες πανδημίας. Οι αγορές αυτές αποτελούν τις βασικές αγορές αναφοράς των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων του Ομίλου.

2. Της δυναμικής που παρατηρείται στην αγορά των logistics, η οποία ενισχύει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των ακινήτων της Μπήτρος Μεταλλουργική.

3. Της σταθερότητας που παρουσιάζει ο τομέας των ΑΠΕ, παρά το προσωρινό πρόβλημα που δημιούργησε στον ΕΛΑΠΕ η χρηματοοικονομική αδυναμία της ΔΕΗ και η μείωση της ζήτησης ενέργειας ως αποτέλεσμα των περιορισμών της οικονομικής δραστηριότητας για τον έλεγχο της εξάπλωσης της επιδημίας, πρόβλημα, που οδήγησε στην επιβολή έκτακτης εισφοράς 6% στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

4. Των προοπτικών που δημιουργούν σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου οι αναμενόμενες χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση της εταιρείας. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η αύξηση των τιμών χάλυβα ανέβασε στα 130,3 εκατ. ευρώ τον τζίρο της ΣΙΔΜΑ

Ενισχυμένος κατά 73,8% ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική στο α' εξάμηνο του 2021. Θετικές οι προβλέψεις μέχρι το τέλος του έτους καθώς αναμένεται η παγκόσμια ζήτηση χάλυβα να αυξηθεί κατά 5,8%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκταμίευση τριών κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 76,79 εκ. για ΣΙΔΜΑ

Η μεταλλουργική εταιρία ΣΙΔΜΑ ανακοίνωσε πως με την εκταμίευση των τριών ομολογιακών δανείων ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.