ΓΔ: 877.24 1.10% Τζίρος: 59.91 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Νέο ΔΣ και Επιτροπή Ελέγχου εξέλεξε η ΚΕΚΡΟΨ

Ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Έκτακτη γενική συνέλευση συγκάλεσε σήμερα η εταιρεία ΚΕΚΡΟΨ, θέματα της οποίας ήταν η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και η λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου. Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Οι κ.κ. μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί - Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα, την 15η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Δάφνης αριθ.6, στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 4548/2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών” και όπως ορίζει το Καταστατικό της Εταιρείας. Τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kekrops.gr. Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

Αρχομένης της Συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κλώνης, προσέλαβε δε ως προσωρινό γραμματέα-ψηφοσυλλέκτη τον κύριο Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου. Ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδριάσεως και διαβάζει τον καταρτισθέντα Πίνακα των εμπροθέσμως δικαιουμένων να συμμετάσχουν μετόχων και των αντιπροσώπων τους, ο οποίος τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της Εταιρείας είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν τη Συνεδρίαση και ο οποίος έχει ως ακολούθως: 

Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Γενική Συνέλευση όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι μέτοχοι. Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύγκληση και την νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως. Προκύπτει δε ότι οι παριστάμενοι Μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Γενική Συνέλευση 14.217.510 μετοχές επί συνόλου 19.804.134 ήτοι ποσοστό 71.80% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται η νόμιμος απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως ο κ. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου και ως γραμματέας-ψηφοσυλλέκτης ο κ. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Γενικής Συνελεύσεως από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται σε σώμα και συνεδριάζει εγκύρως. Με εντολή του κ. Προέδρου ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  • Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τετραετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού
  • Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τετραετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού. Ο Πρόεδρος γνωστοποίησε στη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο να απαρτίζεται από τους κ.κ. Δημήτριο Κλώνη, Δημήτριο Αντωνάκο, Πέτρο Σουρέτη, Στυλιανό Αλεξόπουλο, Ιωάννη Σχοινά, Αγγελή Παππά, Ηλιάνα Κυρτάτα και Ευγενία Μπιτσάνη. Εκ των ανωτέρω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ο Πρόεδρος πρότεινε η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τον ορισμό των κκ. Αγγελή Παππά, Ηλιάνας Κυρτάτα και Ευγενίας Μπιτσάνη, ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια του Νόμου 3016/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2020 και θα παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της. Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για καθένα εκ των προτεινόμενων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της οποίας η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί όλα τα παραπάνω πρόσωπα που θα συγκροτήσουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τετραετή θητεία και ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφείτον ορισμό των κκ. Αγγελή Παππά, Ηλιάνας Κυρτάτα και Ευγενίας Μπιτσάνη, ως ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη των μετόχων της Εταιρείας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/ 2017, όπως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε : α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε β) ανεξάρτητη Επιτροπή αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται υποχρεωτικά κατά πλειοψηφία από ανεξάρτητα από την Εταιρεία μέλη όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, τα οποία διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει το άρθρο 44 του ν. 4449/ 2017, ως τροποποιηθέν ισχύει. Μετά την ανάγνωση της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και ύστερα από σχετική συζήτηση που ακολούθησε η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, ενώ κανένας από τους παρισταμένους Μετόχους δεν έχει να προσθέσει κάτι στα ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως».

Η εταιρεία «Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ανακοίνωσε επιπλέον ότι σε συνέχεια της εκλογής της Επιτροπής Ελέγχου με τριετή θητεία από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.02.2021 η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την ίδια ημέρα και όρισε ομόφωνα την κυρία Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, ως Προέδρο αυτής, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Ηλιάνα Κυρτάτα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, η οποία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει,
  • Αγγελής Παππάς, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο οποίος πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει, και
  • Ευγενία Μπιτσάνη, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, η οποία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΚΡΟΨ: Αναμένει αποτελέσματα στα περσινά επίπεδα παρά την πανδημία

Η εταιρεία δεν αναμένεται να αθετήσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την τραπεζική χρηματοδότησή της, ως αποτέλεσμα των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν λόγω της πανδημίας.