ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:36:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Space: Παροχή εγγύησης στη SingularLogic για δάνειο 1,8 εκατ. από ΕΤΕ

Οι συναλλαγές αξιολογήθηκαν ως δίκαιες και εύλογες για την εταιρεία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας.

Την παροχή εγγύησης προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και υπέρ της Singular Logic, για δάνειο ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Space Hellas

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (στο εξής: «SPACE HELLAS» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 14-06-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας αποφασίστηκε η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 4548/2018 και σε σχέση με τη συνδεδεμένη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC A.E.», με έδρα επί των οδών Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας στην Κηφισιά Αττικής, Τ.Κ. 145 64, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008916201000 και Α.Φ.Μ. 997985169 (στο εξής: «SINGULARLOGIC A.E.»), ως εξής:

Παροχή εγγύησης προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και υπέρ της «SINGULARLOGIC A.E.»: α) για τη χορήγηση δανείου μέχρι του ποσού ευρώ οκτακοσίων χιλιάδων (€ 800.000,00),  με σκοπό την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα για τις ανάγκες της εταιρείας μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (εφεξής «ΕΤΕπ») β) για τη χορήγηση δανείου μέχρι του ποσού ευρώ ενός εκατομμυρίου (€ 1.000.000,00) για τις ανάγκες της εταιρείας μέσω του προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (εφεξής «ΕΑΤ») και γ ) για τη σύναψη σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό της «SINGULARLOGIC A.E.» με ανώτατο ύψος ποσού ευρώ τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 3.500.000,00) και προς το σκοπό την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας και την καλύτερη επίτευξη του εταιρικού της σκοπού.

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη βάσει της από 02/06/2021 έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή κ. Σταύρου Θ. Παπαντώνη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14331) της ελεγκτικής εταιρείας «ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»  Μέλος της Russell Bedford International (Μιχαλακοπούλου 45 , 11528, Αθήνα, ΑΜ ΣΟΕΛ 164, ΑΜ ΕΛΤΕ 37) με την οποία οι ανωτέρω συναλλαγές αξιολογήθηκαν ως δίκαιες και εύλογες για την εταιρεία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας, στη δε έκθεση αυτή δίδεται και εξήγηση σχετικά με τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.  Η εν λόγω έκθεση αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρείας www. space.gr. /Επενδυτές-Δημοσιεύσεις /Ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιο το στρατηγικό σχέδιο Space Hellas-Epsilon Net για τη SingularLogic

Η κεντρική παράμετρος του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η αξιοποίηση των σημαντικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η SingularLogic Α.Ε., σε προϊόντα, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και ανθρώπινο δυναμικό.