ΓΔ: 886.72 -0.85% Τζίρος: 91.93 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
epsilon net
Φώτο: Epsilon Net

Την διανομή μερίσματος 0,047 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η Epsilon Net

Εγκρίθηκε επίσης η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση και την εφαρμογή διετούς Προγράμματος Διάθεσης μετοχών με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης, για απόκτηση μετοχών.

To «πράσινο φως» για την διανομή μερίσματος ύψους 0,04465 ευρώ ανά μετοχή άναψε η γενική συνέλευση των μετόχων της Epsilon Net, ενώ εγκρίθηκε και η συνολική διαχείριση της εταιρείας για το 2020. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία το συνολικό ποσό που διανεμηθεί ως μέρισμα στους μετόχους θα φτάσει τα 629.800 ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέρισμα ευρώ 0,047 ανά μετοχή, εκ του οποίου θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,04465 ευρώ.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωση της:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα αποφάσισε τα εξής: 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. 

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και η διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας συνολικού ποσού εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (629.800,00€) που αντιστοιχεί σε μέρισμα ευρώ 0,047 ανά μετοχή, εκ του οποίου θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,04465 ευρώ. Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 20.07.2021 και η 21.07.2021 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 27.07.2021. Η Εταιρία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ. 

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

Θέμα 4ο: Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2021 την ελεγκτική εταιρεία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε." (ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.) και ο σχετικός έλεγχος θα διενεργηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές μέλη της: Δρακόπουλο Δημήτριο με ΑΜ ΣΟΕΛ 40061, Α.Φ.Μ 117802410 και ΑΔΤ ΑΒ201507 ως τακτικό ελεγκτή και Σκαλιώτου Ελένη με ΑΜ ΣΟΕΛ 23671, Α.Φ.Μ 053800096 και ΑΔΤ ΑΕ054321 ως αναπληρωματικό ελεγκτή. 

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020 για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και εγκρίθηκε η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2021, έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. 

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η ετήσια έκθεση πεπραγμένων για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020) της Επιτροπής Ελέγχου, την οποία παρουσίασε ο Πρόεδρός της και ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι: 1. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου, 2. Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου, 3. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου, 4. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ, 5. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου, 6. Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου, 7. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου, 8. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία, 9. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου και 10. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4ετής). Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Κομνηνός Νικόλαος, Αβδημιώτης Σπυρίδων και Καραμπίνας Ελευθέριος, έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 άρθρο του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα. 

Θέμα 10ο: Αποφασίσθηκε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου και να απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του  ν.4706/2020, η θητεία των οποίων θα ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη της θα ορισθούν από το διοικητικό συμβούλιο μετά τη συγκρότηση του σε σώμα. 

Θέμα 11ο: Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση και την εφαρμογή διετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης, για απόκτηση μετοχών (stock options) σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Θα εκδοθούν και θα διατεθούν συνολικά έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) νέες κοινές ονομαστικές Μετοχές της Εταιρίας, με τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής 2,40€.

Θέμα 12ο: Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της χρήσης 2020. 

Η εταιρία θα δημοσιεύσει και θα αναρτήσει χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που έχει ληφθεί επί των παραπάνω θεμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ.2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστήριου Αθηνών.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ