ΓΔ: 858.93 -4.45% Τζίρος: 118.67 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Αύξηση 46% στα κέρδη 9μήνου της Τρ. Πειραιώς

Στα 73 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς. Αυξημένος ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, μειώθηκαν κατά 1,6 δισ. τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Σημαντική βελτίωση σε όρους αποτελεσμάτων, ρευστότητας, ποιότητας χαρτοφυλακίου δανείων και κεφαλαιακής βάσης πέτυχε ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου. Η τράπεζα εμφάνισε κερδοφορία για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση πέτυχε αύξηση εσόδων τόκων κατά 2% και αύξηση επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων κατά 6%.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων (χωρίς το κόστος του προγράμματος αποχώρησης) ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου σε €73 εκατ., αυξημένα κατά 46% σε τριμηνιαία και 12% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων το 9μηνο 2019 έφτασαν τα €146 εκατ., 48% υψηλότερα από το 9μηνο 2018, και τα καθαρά κέρδη τα €87 εκατ., από ζημίες €304 εκατ. αντίστοιχα. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν σε €49 εκατ. το 3ο 3μηνο 2019, από €19 εκατ. το 2ο3μηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα €44 εκατ. από €20 εκατ. αντιστοίχως.

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε €237 εκατ. το 3ο 3μηνο 2019, μειωμένα κατά 2% σε ετήσια και 3% σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση υποχώρησε στο 51% το 3ο 3μηνο 2019 από 55% το 2ο 3μηνο, ενώ κατά το 9μηνο 2019 σε 52%, από 56% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η Τράπεζα αναγνώρισε κόστος προγράμματος αποχώρησης ύψους €36 εκατ. το 9μηνο 2019. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας το 3ο 3μηνο 2019 μειώθηκαν κατά 11% σε ετήσια βάση, καθώς η προσπάθεια να εξορθολογίσουμε τη λειτουργία μας προχωράει βάσει προγράμματος. Συνολικά, παραμένουμε σε τροχιά μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά περίπου 5% στη διάρκεια του 2019, σε συνέχεια της μείωσης κατά 7% το 2018 σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 5% ετησίως το 9μηνο 2019 στα €45,2 δισ. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €1,4 δισ. από την αρχή του έτους, με βελτίωση σε όλες τις πελατειακές κατηγορίες λιανικής. Το κόστος των συνολικών καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται το Σεπτέμβριο 2019 σε 38μβ έναντι 40μβ τον Ιούνιο 2019.

Μετά την εξάλειψη της χρηματοδότησης από το μηχανισμό ELA τον Ιούλιο του 2018, η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε να αυξήσει, σε σύντομο χρονικό διάστημα, το Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) πάνω από την εποπτική απαίτηση του 100%, στο 107% στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Κατά την ίδια χρονική στιγμή, ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) ανερχόταν στο 102%.

Νέες εκταμιεύσεις δανείων 3 δισ. ευρώ

Τα δάνεια προ προβλέψεων και αναπροσαρμογών διαμορφώθηκαν σε €49,8 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ενώ τα δάνεια μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €38,0 δισ. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά €0,4 δισ. το 9μηνο του 2019 σε συγκρίσιμη βάση, με την επιχειρηματική πίστη να οδηγεί την τάση. Οι εκταμιεύσεις δανείων έφθασαν τα €3 δισ. το 9μηνο του 2019, με το 3ο 3μηνο 2019 να ακολουθεί την επίδοση των δύο προηγούμενων τριμήνων, σύμφωνα με την μακροοικονομική ανάκαμψη στην ελληνική οικονομία. Ο δείκτης δανείων μετά προβλέψεις προς καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 84% έναντι 91% πριν ένα έτος, υποδηλώνοντας τη δυνατότητα της Τράπεζας να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα κατά την προσεχή περίοδο.

Μείωση «κόκκινων» δανείων

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ) ανήλθαν στα €25,7 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 - από €27,3 δισ. το Δεκέμβριο του 2018 - με το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευτικές προβλέψεις να διαμορφώνεται στο επίπεδο του 46%. Η Τράπεζα ολοκλήρωσε τον Ιούλιο του 2019 την πώληση ναυτιλιακών δανείων ύψους €0,5 δισ. (Project Nemo), ενώ πλησιάζει η υπογραφή συμφωνίας για την πώληση μη εξασφαλισμένων δανείων ύψους €0,6 δισ. (Project Iris) και την πώληση €0,3 δισ. εξασφαλισμένων δανείων μεγάλων επιχειρήσεων (project Trinity) εντός του 4ου 3μήνου 2019. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς έχει επισπεύσει το πρόγραμμα εργασιών για την τιτλοποίηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων ύψους €2 δισ. (Project Phoenix), με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της το πρώτο εξάμηνο του 2020, μαζί με τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων ύψους €1 δισ. (project Bridge), για την οποία η Τράπεζα βρίσκεται σε προπαρασκευαστική φάση. Σημειώνεται ότι κατά το 3ο 3μηνο 2019, ανοίγματα δανείων ύψους €0,7 δισ. ταξινομήθηκαν ως ΜΕΑ για τεχνικούς λόγους, αντικατοπτρίζοντας συντηρητική προσέγγιση που ακολούθησε η Τράπεζα. Όλες οι οργανικές τάσεις βελτίωσης των ΝΡΕ παρέμειναν σταθερές.

Ενίσχυση κεφαλαιακής βάσης

Ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (CET-1) του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 ήταν στο 14,4%, ενώ ο pro-forma συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης τίτλων Tier 2 τον Ιούνιο του 2019, ανήλθε στο 15,3%. Οι δύο προαναφερόμενοι δείκτες περιλαμβάνουν τα κέρδη περιόδου και τη θετική επίδραση στα σταθμισμένα έναντι κινδύνου στοιχεία ενεργητικού από την πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΑ. H ενίσχυση των κεφαλαίων οφείλεται στην κερδοφορία, καθώς και στην αναπροσαρμογή της αξίας των ελληνικών ομολόγων. Επιπλέον, η συναλλαγή για την ίδρυση ανεξάρτητης εταιρείας διαχείρισης ΜΕΑ, που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2019, ενίσχυσε περαιτέρω τον δείκτη CET-1 και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε 15,1% και 16,0% αντίστοιχα. Ο δείκτης CET-1 με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ (fully loaded) βελτιώνεται σταθερά τα τελευταία τρίμηνα. Ο fully loaded CET-1 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθαν σε 12,4% και 13,3% αντιστοίχως, pro-forma για όλες τις συναλλαγές που έγιναν μετά το Σεπτέμβριο 2019.

 

Με αφορμή τα αποτελέσματα του 9μηνου ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Για ακόμα ένα τρίμηνο, σημειώσαμε σημαντική βελτίωση σε όλες μας τις προτεραιότητες. Χάρη στις αποφασιστικές μας ενέργειες, πετύχαμε κέρδη κατά τα τελευταία πέντε συνεχόμενα τρίμηνα. 

Τα κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση ανήλθαν σε €146 εκατ. στο 9μηνο του 2019, σε σύγκριση με €98 εκατ. στο 9μηνο του 2018. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €87 εκατ. σε σύγκριση με ζημίες την ίδια περίοδο πέρυσι. Το αποτέλεσμα αυτό αποδίδεται στην ικανοποιητική παραγωγή επαναλαμβανόμενων βασικών εσόδων, ενώ η έμφαση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. 

Η εξέλιξη του ισολογισμού μας αποτελεί απόδειξη της επαναφοράς των δραστηριοτήτων μας στην κανονικότητα. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας αυξήθηκε κατά €0,4 δισ. τον Σεπτέμβριο 2019 από την αρχή του έτους σε συγκρίσιμη βάση, με τα επιχειρηματικά δάνεια να οδηγούν την τάση. Οι εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν στα €3 δισ. στο 9μηνο του 2019. 

Όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού, συνεχίζεται η τάση βελτίωσης στις αθετήσεις και επανααθετήσεις υποχρεώσεων, ενώ η εξυγίανση δανείων, οι αναδιαρθρώσεις και οι εισπράξεις παραμένουν ικανοποιητικές. Από το ιστορικό υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015, η Τράπεζα Πειραιώς έχει μειώσει τα υπόλοιπα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της κατά €12 δισ. Στηριζόμενοι στις θετικές επιδόσεις που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα, εστιάζουμε στην εκτέλεση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, το οποίο διευκολύνεται από την πρόσφατη στρατηγική συνεργασία με την Intrum, η οποία θα αναβαθμίσει την όλη προσπάθεια. Είμαστε σε προπαρασκευαστική φάση τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους €3 δισ., εν αναμονή και της έναρξης λειτουργίας του σχεδίου προστασίας ενεργητικού που αποσκοπεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (σχέδιο «Ηρακλής»). Θεωρούμε ότι η επιτυχής υλοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής», παράλληλα με τις ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές κεφαλαίων για έκδοση πιστωτικών τίτλων, θα επιτρέψει την επιτάχυνση του υφιστάμενου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο πλαίσιο αυτό θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στις αρχές του 2020.

Ενισχύουμε τις προσπάθειές μας και εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε την Τράπεζά μας καλύτερη και ισχυρότερη. Στο 9μηνο του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς σημείωσε απόδοση 2,0% επί των ενσώματων κεφαλαίων της, με ευνοϊκές προοπτικές καθώς συνεχίζουμε την υλοποίηση του οδικού χάρτη "Ατζέντα 2023"»
 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Trapeza Peiraios, Vlachopoulos
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βλαχόπουλος: Στρατηγική επιλογή της Πειραιώς η στήριξη του τουρισμού

Όπως τόνισε ο γενικός διευθυντής, επικεφαλής εταιρικής τραπεζικής της Πειραιώς, η επόμενη ημέρα περιλαμβάνει για τις επιχειρήσεις του τουρισμού νέες επενδύσεις στους τομείς της αποτελεσματικής και υπεύθυνης διαχείρισης των φυσικών πόρων.