ΓΔ: 788.46 -0.37% Τζίρος: 51.14 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

MIG: Αύξηση των ζημιών στο α΄εξάμηνο παρά την άνοδο του τζίρου

Οι πωλήσεις του ομίλου Marfin Investment Group ανήλθαν σε 205,1 εκ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2022 έναντι 129,8 εκ. ευρώ. Ωστόσο τα EBITDA ανήλθαν σε ζημιές 9,6 εκατ. ευρώ λόγω της έκρηξης της τιμής των καυσίμων κατά 99%.

Σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε ο όμιλος Marfin Investement Group στο πρώτο εξάμηνο του 2022, ωστόσο ο όμιλος είδε τις ζημιές να είναι υψηλότερες από τα περυσινά επίπεδα, αλλά όπως αναφέρει ο όμιλος σε σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν σημαντική εποχικότητα ενώ υπάρχουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία για την κερδοφορία του 3ου τριμήνου του 2022.

Οι πωλήσεις του ομίλου Marfin Investment Group ανήλθαν σε 205,1 εκ. ευρώ έναντι 129,8 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 58%. Τα αποτελέσματα προ Φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 9,6 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 7,1 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021 λόγω της αλματώδους αύξησης κατά 99% της μέσης τιμής των καυσίμων το α’ εξάμηνο του 2022 έναντι του αντίστοιχου του 2021.

Τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 29,7 εκ. ευρώ έναντι 7,6 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021. Να σημειωθεί ότι στα ανωτέρω οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ εξάμηνο του 2022 και το α’ εξάμηνο του 2021 περιλαμβάνεται κέρδος ποσού 5,3 εκ. ευρώ και 32,9 εκ. ευρώ αντίστοιχα το οποίο προέρχεται από την τροποποίηση/αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της RKB για το 2022 και της εταιρείας για το 2021. Τα αποτελέσματα χωρίς την επίδραση των ανωτέρω κερδών θα ήταν για το α’ εξάμηνο του 2022 ζημίες 35 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 40,5 εκ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2021.

Αναφορικά με την πορεία των εταιρειών του Ομίλου MIG, επισημαίνονται τα εξής:

MIG: Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2022 παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά 50,4% και διαμορφώθηκαν σε €1,8 εκ. έναντι €3,6 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο στα πλαίσια της συνέχισης της πολιτικής της Εταιρείας για περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Τα αποτελέσματα της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε ζημίες €5,5 εκ. έναντι κερδών €20,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2022 περιλαμβάνεται κέρδος ποσού €5,3 εκ. από αναστροφή απομείωσης ενώ στα αποτελέσματα της συγκριτικής περιόδου του 2021 συμπεριλαμβάνεται κέρδος ποσού €32,9 εκ. το οποίο προέρχεται από την τροποποίηση/αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

Όμιλος ATTICA: Οι πωλήσεις για το α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €201,4 εκ. έναντι €122,2 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, τα αποτελέσματα EBITDA ανήλθαν σε ζημίες €9,6 εκ. έναντι ζημιών €4,4 εκ. το α’ εξάμηνο του 2021 και οι ζημίες μετά από φόρους σε €30,6 εκ. έναντι ζημιών €34,1 εκ. το α’ εξάμηνο του 2021. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 65% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η αύξηση του μεταφορικού έργου, και κατ’ επέκταση του κύκλου εργασιών του ομίλου ATTICA, αντισταθμίστηκε από την παρατεταμένη υψηλή τιμή των καυσίμων (αύξηση κατά 99% στη μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώθηκαν το α’ εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2021), με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους. Οι πράξεις αντιστάθμισης της τιμής των καυσίμων για μέρος της εκτιμώμενης ποσότητας κατανάλωσης από τα πλοία του ομίλου ATTICA, που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής της εταιρείας, συνεισέφεραν στη μείωση των ζημιών του ομίλου ATTICA σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2021.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε €67,9 εκ. έναντι €97,4 εκ. την 31/12/2021. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ATTICA ανήλθαν σε €684,9 εκ. έναντι €673,8 εκ. στις 31/12/2021 και αφορούν κυρίως τα ιδιόκτητα πλοία του ομίλου.

Κατά το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2022 το μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA σημείωσε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες εσόδων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 42,8% στους επιβάτες, 19,4% στα Ι.Χ. οχήματα και 13,6% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα υψηλά επίπεδα των τιμών των καυσίμων διατηρήθηκαν και το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2022, με τη μέση τιμή των καυσίμων που καταναλώθηκαν να είναι αυξημένη κατά 96,2% και 91,6% σε σχέση με τους αντίστοιχους περυσινούς μήνες. Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης η διοίκηση έχει προβεί σε σειρά ενεργειών όπως, επαναξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής της, βελτιστοποίηση των δρομολογίων των πλοίων, μείωση ταχυτήτων και αντιστάθμιση του κινδύνου στις τιμές των καυσίμων.

RKB: Οι πωλήσεις της εταιρείας για το α’ εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €3,5 εκ. έναντι €3,3 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο σημειώνοντας αύξηση 6% ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε €1,9 εκ. έναντι κερδών €0,8 εκ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο σημειώνοντας αύξηση 137% λόγω σημαντικής βελτίωσης των λειτουργικών επιδόσεων της RKB.

Στόχος για την προσεχή 3ετία παραμένει η αποτελεσματική διαχείριση της επένδυσης του Ομίλου στην θυγατρική RKB με σκοπό την ανάδειξη της αξίας της. Στα πλαίσια αυτά η RKB τον Ιούνιο του 2022 ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του δανεισμού της με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που οδήγησε στην επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου έως το 2025, περιόρισε το χρηματοοικονομικό κόστος (η πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων αμβλύνει ένα μέρος του οφέλους από την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους) και έγινε διαγραφή μέρους των δεδουλευμένων τόκων. Παράλληλα ολοκλήρωσε την μετοχική αναδιάρθρωση της εταιρείας μέσω της εξαγοράς του ποσοστού 16,9% που κατείχε ο μέτοχος μειοψηφίας έναντι ανταλλάγματος ακινήτων. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2022. Με την νέα μετοχική διάρθρωση δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει πλέον πιο αποτελεσματική και ταχεία διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Στα πλαίσια λειτουργικών παρεμβάσεων για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εταιρικών πόρων υιοθετήθηκε πολιτική μείωσης του αριθμού των εμπορικών κέντρων που διαθέτει η εταιρεία με γνώμονα την οικονομική τους επίδοση και τις προοπτικές τους καθώς και την συμβολή τους στα συνολικά αποτελέσματα της εταιρείας. Τέλος έχουν αναληφθεί σωρεία δράσεων με σκοπό την αύξηση των εσόδων, την μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αύξηση της ταμειακής ρευστότητας μέσω μείωσης της ταχύτητας είσπραξης των απαιτήσεων και την αναδιάρθρωση του ισολογισμού της εταιρείας. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω δράσεων ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας ανήλθε σε €90,8 εκ. την 30/06/2022 έναντι €99,2 εκ. την 31/12/2021.

Ο στόχος για το 2022 είναι η εταιρεία να επανέλθει σε κερδοφόρο τροχιά έχοντας ρυθμίσει τις δανειακές της υποχρεώσεις, διατηρώντας ικανοποιητική ρευστότητα που θα της δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει επενδύσεις για τη βελτίωση της μελλοντικής της κερδοφορίας και διαμορφώνοντας μια πιο υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου έχει γίνει αξιολόγηση και προτεραιοποίηση σημαντικών projects τα οποία θα υλοποιηθούν σε βάθος 3ετίας βοηθώντας σημαντικά την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων και την μεγιστοποίηση της αξίας της προς όφελος της MIG και των μετόχων της.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica Group-Aero-Highspeed
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Group: Συμφωνία με πιστωτές και μετόχους της ΑΝΕΚ για τη συγχώνευση

Η συμφωνία έχει στόχο τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA.