Φώτο: Selonda

Στις 31/1 η Γενική Συνέλευση της Σελόντα για την απόσχιση κλάδων

Τη διάσπαση Σελόντα δι’ απόσχισης κλάδων με σύσταση νέων εταιρειών, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η έκτακτη γενική συνέλευση την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020.

Έκτακτη γενική συνέλευση ανακοίνωσε η Σελόντα για την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020. Ανάμεσα στα θέματα της συνέλευσης είναι η έγκριση της διάσπασης εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδων με σύσταση νέων εταιρειών. 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» καλεί τους μετόχους της, σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 56 και Δελφών αρ. 2, στον Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση: α) του από 09.12.2019 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» δι’ απόσχισης κλάδων με σύσταση νέων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν, β) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης και γ) των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποτίμηση των κλάδων κατ’ άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 και την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης κατ’ άρθρο 10 του Ν. 4601/2019.

Θέμα Δεύτερο: Έγκριση της διάσπασης Εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδων με σύσταση νέων εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύουν,

Θέμα Τρίτο: Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης διάσπασης και σύστασης των δύο ανωνύμων εταιρειών.

Θέμα Τέταρτο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας κατ’ άρθρο 109 έως 112 του Ν. 4548/2018.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας κατά την 31/01/2020 καλούνται οι μέτοχοι σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 06/02/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 56 και Δελφών αρ. 2, στον Δήμο Αμαρουσίου χωρίς νέα Πρόσκληση και με τα ίδια Θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχούσας Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Πράσινο φως» στην Andromeda για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών της Σελόντα

Στις 12 Ιουνίου παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Σελόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς η Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της Andromeda για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη σύσταση δύο θυγατρικών μετά από απόσχιση κλάδων ανακοίνωσε η Σελόντα

Τη δημιουργία δύο ανώνυμων εταιρειών κατά 100% θυγατρικών ολοκληρώνοντας τη διάσπαση της Σελόντα δι΄ απόσχισης των Κλάδων παραγωγής γόνου και ιχθύων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.