ΓΔ: 905.31 0.36% Τζίρος: 110.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το ΤΧΣ, προχωρά η αύξηση της Πειραιώς

Το νομοσχέδιο καθορίζει τους όρους συμμετοχής του Ταμείου σε αυξήσεις κεφαλαίου τραπεζών με την ιδιότητα του επενδυτή και χωρίς ειδικά δικαιώματα στην άσκηση της διοίκησης.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που επιτρέπει στο ΤΧΣ να συμμετέχει ως επενδυτής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τραπεζών, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Το νομοσχέδιο (δείτε εδώ το πλήρες κείμενο) καθορίζει τους όρους συμμετοχής του Ταμείου σε αυξήσεις κεφαλαίου τραπεζών με την ιδιότητα του επενδυτή, δηλαδή χωρίς να πρόκειται για ανακεφαλαιοποίηση ή εκκαθάριση τράπεζας.

  Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο,

  «Tο Ταμείο δύναται σε σχέση με αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου:

  α) να ασκεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, ή

  β) να εγγράφεται μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του σε διάθεση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στην περ. 107 του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87), από αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων κεφαλαίου με περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης), ή

  γ) σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο μετέχει ή ομιλικής αναδιάρθρωσης, να συμμετέχει μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από τη μητρική εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα που συνεχίζει τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου, κατά περίπτωση, ή

  δ) να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες κατανομές αδιάθετων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που προκύπτουν από αύξηση κεφαλαίου ή εκδόσεις άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, εφόσον προβλέπονται τέτοιες.

  Η συμμετοχή του Ταμείου στις ως άνω αυξήσεις κεφαλαίου, οι οποίες πραγματοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού τους ή ομιλικής αναδιάρθρωσής τους από τις μητρικές εταιρείες ή τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεχίζουν τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου, στο πλαίσιο του ν. 4548/2018, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση, ότι αυτές οι αυξήσεις:

  αα) δεν συνιστούν κεφαλαιακή ενίσχυση κατά την έννοια των άρθρων 6, 6α, 6β και 7 του παρόντος και

  ββ) πραγματοποιούνται από κοινού με συμμετοχή ιδιωτών, η οποία έχει πραγματική οικονομική σημασία, και οι οποίοι συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και πλεονεκτημάτων (συναλλαγή «pari passu»).

  Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο δύναται κατά την κρίση του, με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, να ασκεί τα ειδικά δικαιώματα αρνησικυρίας της παρ. 2 του άρθρου 10, προκειμένου να αποτραπεί η έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατηρεί συμμετοχή ή, σε περίπτωση που αυτά έχουν πραγματοποιήσει εταιρικό μετασχηματισμό ή ομιλική αναδιάρθρωση, το πιστωτικό ίδρυμα που συνεχίζει τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου ή τις μητρικές εταιρείες πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον η έκδοση πρόκειται να λάβει χώρα με περιορισμό ή αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως των υφισταμένων κατόχων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.

  Η κατά το δεύτερο εδάφιο άσκηση των ειδικών δικαιωμάτων αρνησικυρίας του Ταμείου στην έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατόχων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται υποχρέωση του Ταμείου να ασκήσει εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση που ακολούθως ληφθεί απόφαση για την πραγματοποίηση αύξησης κεφαλαίου με άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων.

  Η συμμετοχή του Ταμείου πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από έκθεση δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι η σκοπούμενη συμμετοχή στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του Ταμείου στο κεφάλαιο του εκδότη ή των προοπτικών αποεπένδυσης από αυτή, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και των προοπτικών του επιχειρησιακού σχεδίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης του πιστωτικού ιδρύματος για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.

  Η εγγραφή, κάλυψη και ανάληψη των μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από το Ταμείο γίνεται σε τιμή κτήσεως όχι υψηλότερη και υπό όρους όχι επαχθέστερους απ’ ό,τι ισχύει για τους λοιπούς μετόχους του εκδότη, χωρίς να επηρεάζονται υφιστάμενα δικαιώματα του Ταμείου που απορρέουν από τις συμφωνίες-πλαίσιο της παρ. 4 του άρθρου 6.

  Η χρηματοδότηση της κάλυψης και ανάληψης των νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας γίνεται αποκλειστικά από διαθέσιμα του Ταμείου ή από επανεπένδυση ποσών που προέκυψαν μετά από προηγούμενη διάθεση στοιχείων ενεργητικού.

  Οι νέες μετοχές ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας που αποκτώνται με τη διαδικασία της παρούσας παρέχουν στο Ταμείο πλήρη μετοχικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, αλλά δεν παρέχουν τα ειδικά δικαιώματα του άρθρου 10 ούτε προσμετρώνται για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 16Γ και τον προσδιορισμό της διάρκειας και των λοιπών όρων των αντίστοιχων συμφωνιών-πλαίσιο που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 6».

  Θετική γνώμη της ΕΚΤ

  Όπως έγραψε τη Δευτέρα το Business Daily, η ΕΚΤ έχει διατυπώσει θετική γνώμη για το νομοσχέδιο, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων:

  • Η ΕΚΤ χαιρετίζει το γεγονός ότι με το σχέδιο νόμου καθίσταται πλέον δυνατή η συμμετοχή του ΤΧΣ, ως επενδυτή, σε αυξήσεις κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποσκοπούν στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων υπό συνθήκες εξυγίανσης ούτε συνιστούν προληπτική κεφαλαιοποίηση ή μέτρο δημόσιας κεφαλαιακής στήριξης.
  • Εξάλλου, η ΕΚΤ επικροτεί τα εχέγγυα που εισάγει το σχέδιο νόμου προϋποθέτοντας ότι το ΤΧΣ συμμετέχει στις εν λόγω αυξήσεις κεφαλαίου από κοινού με ιδιώτες επενδυτές και ότι η συμμετοχή του αυτή θα πρέπει να έχει πραγματική οικονομική σημασία και να πραγματοποιείται υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις με τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, ευθυγραμμιζόμενη με το οικείο νομικό πλαίσιο της Ένωσης.
  Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Fofi Gennimata, KINAL, Vouli
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  Γεννηματά: Σκάνδαλο εις βάρος του ελληνικού λαού η ΑΜΚ της Τρ. Πειραιώς

  Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατηγορεί την κυβέρνηση πως με τις επιλογές της «δίνεται η δυνατότητα σε γνωστά κερδοσκοπικά funds, έναντι πινακίου φακής, να πάρουν τoν έλεγχο της Τράπεζαs και να διαχειριστούν ενεργητικό 60 δισ. ευρώ».
  Trapeza thw Ellados, Stoyrnaras, Stournaras
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  ΤτΕ: Απαραίτητη η αύξηση της Τρ. Πειραιώς, αντιμετωπίζονται χρόνιες αδυναμίες

  Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος τόνισε ότι είναι αναγκαία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου, πέραν όλων των άλλων, να βελτιωθούν και τα μεγέθη της.
  staikouras, YPOIK, epistreptea
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  Χρ. Σταϊκούρας: Απόλυτα αναγκαία η ΑΜΚ για την Τράπεζα Πειραιώς

  Αν δεν είχαν μετατραπεί τα Cocos δεν θα συμμετείχαν ιδιώτες στην αύξηση κεφαλαίου. Θα γίνει κατανομή νέων μετοχών για τους υφιστάμενους μετόχους με προτιμησιακή διαχείριση, τονίζει ο υπ. Οικονομικών.