ΓΔ: 819.14 -0.48% Τζίρος: 43.94 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
forologia-foroi-logistes-forologikos elegxos-efories
Φώτο: Shutterstock

Φοροαπαλλαγή έως 500.000 ευρώ για τις συνεργασίες επιχειρήσεων

Έκπτωση φόρου κατά 30% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνεργάζονται ή 50% για τους αγρότες καθιερώνει η κυβέρνηση. Τι θεωρείται «συνεργασία» και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την παροχή της έκπτωσης.

Ισχυρά φορολογικά κίνητρα για μετασχηματισμούς και συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και συνενώσεις επαγγελματιών και αγροτών διαμορφώνει η κυβέρνηση με απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος που φθάνουν το 50% και σε απόλυτα ποσά τα 500.000 ευρώ σε διάστημα 9 ετών.

Οι ειδικές υπό προϋποθέσεις απαλλαγές προβλέπονται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών» που κατατέθηκε στη Βουλή με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελματιών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μείωση του συντελεστή του φόρου εισοδήματος κατά 30% ή 50% για αγρότες για διάστημα έως και 9 χρόνια στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων, μετατροπής ή συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων και συνεργασίας προσώπων. Ειδικότερα ο συντελεστής από 22% που είναι σήμερα περιορίζεται στο 15,5% ή 11% για αγρότες υπό την προϋπόθεση ότι η νέα εταιρική σχέση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη και στο νέο σχήμα που θα προκύψει μετά την μετατροπή θα απασχολούνται πάνω από 9 υπάλληλοι

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:

1. Παρέχεται απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των κερδών, κατά 30% για 9 έτη στη νέα εταιρεία που προκύπτει, σε κάθε συνεργαζόμενο πρόσωπο στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων καθώς και στη νέα εταιρεία σε περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία. Η απαλλαγή παρέχεται από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ή της ημερομηνίας πραγματοποίησης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία ή της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.

2. Στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, παρέχεται το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήματος κατά ποσοστό 50% επί των κερδών, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση ατομικής αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, υπό προϋποθέσεις.

3. Κατά τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στα δημόσια βιβλία, προβλέπεται η καταβολή μόνο των πάγιων δικαιωμάτων εμμίσθων ή αμίσθων Υποθηκοφυλάκων και Προϊσταμένων Κτηματολογικών Γραφείων, ποσού ύψους 300  ευρώ, ενώ αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, κλπ.

4. Για τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις ή συνένωση ατομικών, το όφελος μπορεί να ανέλθει έως τα 500.000 ευρώ, ενώ για συνεργασία προσώπων φτάνει έως 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι ως «συνεργασία» νοείται η σχέση που συγκεντρώνει αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Δημιουργείται δυνάμει οποιασδήποτε μορφής σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων,  δυνάμει της ίδρυσης οποιασδήποτε μορφής νομικού προσώπου ή άλλης νομικής οντότητας από δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών, των συνεταιρισμών, των οργανώσεων ή των ομάδων παραγωγών ανεξαρτήτως νομικής μορφής ή με αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία ή τη σύμβαση δικαιόχρησης (franchising),
  • έχει σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των συνεργαζόμενων εταιρειών ή προσώπων,
  •  διαρκεί για τουλάχιστον πέντε έτη από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας ή ίδρυσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και
  • ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, είναι τουλάχιστον ίσος με ποσοστό 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο, μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών, μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Με το νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς των ζημιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στον ισολογισμό της νέας επιχείρησης και η δυνατότητα φορολογικού συμψηφισμού αυτών με τα κέρδη της νέας επιχείρησης, απαλλάσσεται η νέα επιχείρηση από την καταβολή φόρου εισοδήματος που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού της σε τρίτο, καταργείται ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αναγνωρίζεται έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται για την απόκτηση τίτλων στην περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης και προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης των διοικητικών αδειών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των προσωποπαγών αδειών, στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης.

Στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, προκειμένου να πάρουν τη φορολογική έκπτωση του 30% πρέπει επίσης να έχουν μέσο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης εξ αυτών. Επιπλέον, όμως, πρέπει ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ.

Σε περίπτωση συνεργασίας προσώπων, η έκπτωση παρέχεται αν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα, όπου το καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα συνεισφέρει τουλάχιστον 10% του εταιρικού κεφαλαίου του νέου νομικού προσώπου.

Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου, το κίνητρο δίνεται εφόσον η ατομική επιχείρηση έχει ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας, η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα και -σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων- ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι μεγαλύτερος από το 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης ατομικής επιχείρησης.

Το ανώτατο ποσό της μείωσης του φόρου στην περίπτωση μετασχηματισμού ή συνένωσης επιχειρήσεων δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500.000 ευρώ για διάστημα 9 ετών ενώ στην περίπτωση συνεργασιών τα 125.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα επίσης σε διάστημα 9 ετών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα δοθεί η μείωση φόρου 30% για συγχωνεύσεις μικρών επιχειρήσεων

Τουλάχιστον πέντε και όχι τρία έτη θα πρέπει να διαρκεί η εταιρική σχέση για να δίνονται τα κίνητρα. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις εξαγορές και τη μετατροπή της ατομικής επιχείρησης (μπλοκάκι) σε εταιρεία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

myAADE: Ηλεκτρονική σύνδεση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με την εφορία

Επαγγελματίες και επιχειρήσεις χωρίς ταλαιπωρία, χρονοτριβές και φυσική παρουσία στις ΔΟΥ μπορούν με λίγα κλικ στον υπολογιστή να διεκπεραιώνουν μεγάλο πλήθος εργασιών με την ΑΑΕΔΕ.
Foroi, Forologia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος 900.000 επιχειρήσεις - επαγγελματίες

Από την 1η Σεπτεμβρίου άρχισε να «τρέχει» ο χρόνος για να εξασφαλίσουν απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος όσοι προχωρήσουν σε αύξηση της απασχόλησης. Ποιοι είναι οι όροι. Αναμένεται υπουργική απόφαση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυνηγοί αποδείξεων - μαϊμού οι Έλληνες για να πάρουν αμοιβή έως 2.000 ευρώ

Καταιγισμός μηνυμάτων για ύποπτες συναλλαγές, καθώς 20.000 άτομα έχουν ήδη κατεβάσει την ειδική εφαρμογή appodixi για να «σκανάρουν» αποδείξεις λιανικής. Βαρύτατες κυρώσεις προβλέπονται για επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέοι απλήρωτοι φόροι 4,4 δισ. φέτος, στα 87,1 δισ. το σύνολο των οφειλών

Το 0,2% των οφειλετών ή 8.825 φορολογούμενοι χρωστούν το 80% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στην κατηγορία αυτή η βασική πηγή χρέους προέρχεται από τα νομικά πρόσωπα, καθώς οι οφειλές τους αγγίζουν τα 66 δισ. ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίλες στην Κηφισιά και στο Καστρί βγάζει «στο σφυρί» η εφορία

Επιταχύνονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων για να σφίξει ο κλοιός στους έχοντες που αρνούνται να πληρώσουν φόρους. Ακίνητα αξίας 1,2 εκατ. στην Κηφισιά και 2,2 εκατ. στο Καστρί προγραμματίζεται να εκποιηθούν.