ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: pixabay

Οι 11 αλλαγές στο ΓΕΜΗ - Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου

Διατάξεις οι οποίες αλλάζουν εκ βάθρων το ΓΕΜΗ τέθηκαν σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση

Η καθιέρωση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας σε επιχειρήσεις, η επιβολή βαριών προστίμων σε όσες επιχειρήσεις δεν δημοσιεύουν τα προβλεπόμενα εταιρικά στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και η θέσπιση υποχρέωσης διαλειτουργικότητας με άλλα εθνικά μητρώα, με ιδιαίτερη έμφαση στην διασύνδεση με το taxis, προκειμένου να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής παρεμφερών δηλώσεων με τα ίδια ή παρεμφερή στοιχεία σε περισσότερες κρατικές υπηρεσίες είναι μερικές από τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με το σχέδιο διατάξεων για το "Γενικό Εμπορικό Μητρώο" που τέθηκε σήμερα Τρίτη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.

Στο σχέδιο νόμου, προβλέπεται ακόμη, και σύντμηση προθεσμιών για τον έλεγχο νομιμότητας των στοιχείων δημοσιότητας των εταιρειών από τις 10 ημέρες στις πέντε ημέρες ενώ, για μια σειρά εγγράφων, δίνεται η δυνατότητα ανάρτησης των στοιχείων από τον ίδιο τον υπόχρεο και ο έλεγχος από την Υ.Γ.ΕΜ.Η θα γίνεται δειγματοληπτικά. Πάντως αν διαπιστωθεί κάποια παράβαση ισχύουν αυστηρές κυρώσεις.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 και οι διατάξεις θα ενσωματωθούν στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο.

Βασικοί άξονες των διατάξεων που τίθενται προς διαβούλευση:

1. Απλούστευση διαδικασιών μέσω του εκτεταμένου περιορισμού των πράξεων και στοιχείων που απαιτούν έλεγχο νομιμότητας και της θέσπισης αυτοματοποιημένων καταχωρίσεων που θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους υπόχρεους.

2. Διεύρυνση των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ με την ένταξη των συμβολαιογράφων, προκειμένου οι υπόχρεοι να έχουν εναλλακτική επιλογή και δυνατότητα ταχείας εξυπηρέτησης καταχώρισης πράξεων και δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ.

3. Μείωση της γραφειοκρατίας με την ενοποίηση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, σε ένα σημείο, μέσω της κατάργησης της σχετική αρμοδιότητας από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και της απόδοσης της στις ΥΓΕΜΗ

4. Επικαιροποίηση υπόχρεων εγγραφής στο ΓΕΜΗ

5. Σύσταση μητρώου πιστοποιημένων χρηστών ΓΕΜΗ και ΥΜΣ

6. Πρόβλεψη κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας των ΥΓΕΜΗ

7. Θεσμοθέτηση πιστοποιητικού καλής λειτουργίας για όλες τις εταιρείες

8. Θέσπιση υποχρέωσης διαλειτουργικότητας με άλλα εθνικά μητρώα, με ιδιαίτερη έμφαση στην διασύνδεση με το taxis, προκειμένου να απαλλαγούν οι επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής παρεμφερών δηλώσεων με τα ίδια ή παρεμφερή στοιχεία σε περισσότερες κρατικές υπηρεσίες.

9. Καταγραφή όλων των πράξεων και στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΓΕΜΗ, για τους κυριότερους νομικούς τύπους.

10. Πρόβλεψη συνεπειών για υπόχρεους έγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ που δεν εκτελούν την εμπορική δημοσιότητα, πέραν των προστίμων.

11. Πρόβλεψη αυστηρού χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας και η υλοποίηση της εμπορικής δημοσιότητας από τις ΥΓΕΜΗ.

Πρόστιμα

Το σχέδιο νόμου δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νόμο, καθώς σε περίπτωση παραβάσεων του νόμου, μπορεί να υποβληθεί πρόστιμο που φτάνει μέχρι και 300.000 ευρώ εάν η ίδια παράβαση επαναληφθεί. Για παράδειγμα, όταν μια επιχείρηση δεν δημοσιεύει ισολογισμό, μπορεί να της επιβληθεί πρόστιμο έως και 100.000 ευρώ, αντί των 500 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Επίσης προβλέπεται χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας και η υλοποίηση της εμπορικής δημοσιότητας από τις ΥΓΕΜΗ.

Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας

Όσοι είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας, θα μπορούν να λαμβάνουν το Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας από το ΓΕΜΗ, το οποίο θα χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές τους, είτε με άλλες επιχειρήσεις, είτε με το δημόσιο.  Το Πιστοποιητικό έχει ισχύ για δύο μήνες και η εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις θα ανανεώνεται.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας χορηγείται από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. στους εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. εφόσον το εγγεγραμμένο πρόσωπο:

α. δεν έχει διαγραφεί,

β. δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και σε διαδικασία εκκαθάρισης,

γ. δεν έχει κατατεθεί για το πρόσωπο αυτό αίτηση συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών (ιδίως πτώχευσης, εξυγίανσης, συνδιαλλαγής, ειδικής διαχείρισης, ειδικής εκκαθάρισης), εκτός αν υπάρχει τέτοια αίτηση και το πρόσωπο αυτό έχει υπαχθεί στην συλλογική διαδικασία, αλλά έχει εξέλθει αυτής ή υπάρχει καταχώριση του άρθρου 3 παρ. 4 του ΠτωχΚ (Ν. 3588/2007) ή έχει επικυρωθεί το σχέδιο αποπληρωμής των πιστωτών από το δικαστήριο ή έχει απαλλαγεί κατά τα άρθρα 167επ. του Ν. 3588/2007,

δ. έχει εκπληρώσει την υποχρέωση δημοσίευσης πράξεων ή νομίμως έχει απαλλαχθεί από την υποχρέωση αυτή.

4. Το πιστοποιητικό ισχύει για δύο μήνες και δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ισχύος των βεβαιούμενων σ' αυτό έναντι κάθε τρίτου, εκτός αν αποδειχθεί ότι:

α. ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πραγματική κατάσταση,

β. το εγγεγραμμένο πρόσωπο δολίως απέκρυψε την πραγματική κατάσταση από τον τρίτο.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων. Στην ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω πιστοποιητικών, αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη μορφή. Στην ίδια απόφαση μπορεί να οριστούν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο πιστοποιητικού τη διαδικασία και το κόστος χορήγησής του και τη διάρκεια ισχύος του.

Πέραν του Πιστοποιητικού, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης, λήψης, ψηφιακής αποθήκευσης σε δικά του ηλεκτρονικά μέσα, εκτύπωσης και εν γένει αναπαραγωγής κάθε πράξης, στοιχείου ή ανακοίνωσης που αναρτάται δημόσια στον δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ, είτε από την Υ.Γ.Ε.ΜΗ, είτε με επιμέλεια των υπόχρεων προσώπων.

Επίσης μπορεί να λάβει πιστοποιητικά, αντίγραφα ή αποσπάσματα των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερίδα, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική  μορφή στις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Ποιοι εγγράφονται στο Γ.ΕΜ.Η.

Στο Γ.ΕΜ.Η εγγράφονται ανεξαιρέτως όλες οι επιχειρήσεις εκτός από:

α. τα Σωματεία

β. τα Ιδρύματα

γ. οι Επιτροπές Εράνων

δ. τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή

ε. οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών.

Τέλη

1. Τα ανταποδοτικά τέλη Γ.Ε.ΜΗ. που θα καταβάλουν οι επιχειρήσεις εξειδικεύονται σε κατηγορίες ενώ το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των τελών, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας κλπ θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις η σύνδεση του ΓΕΜΗ με την ΑΑΔΕ

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, κ. Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι: «Η έναρξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ της ΑΑΔΕ και του ΓΕΜΗ βοηθά στην απλοποίηση διαδικασιών και διευκόλυνσης της καθημερινότητας των επιχειρησεων».
Mikromesaies Epixeiriseis, MmE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΕΜΗ: Τέλος για προσωπικές εταιρείες η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων

Με σχέδιο νόμου από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μεταξύ άλλων διατάξεων, καταργείται, για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες, η υποχρέωση τους για την καταχώριση και δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων.
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 6 έως 9 Μαΐου εκτός λειτουργίας τα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων η διακοπή οφείλεται στις εργασίες μετάβασης των Πληροφοριακών Συστημάτων στις υποδομές του G-CLOUD.
ds-posostosi-eisigmenes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το σ/ν για το ΓΕΜΗ και τη σύσταση εταιρειών της e-ΥΜΣ

Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση διατάξεων που θα επιτρέψουν τη μείωση του χρόνου και του κόστους σύστασης εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών και της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ.
pitsilis-mpratakos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάθμιση των επιχειρήσεων από τη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με την ΑΑΔΕ

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ αναφέρθηκε και στην υπηρεσία timologio που απευθύνεται σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ενώ ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε την ανοδική πορεία στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία.