Φώτο: Shutterstock

Σελόντα: Εγκρίθηκε η απόσχιση κλάδων από τη ΓΣ

Ακόμα, εκτός των άλλων, δόθηκε πράσινο φως στο περιεχόμενο του καταστατικού των υπό σύσταση θυγατρικών εταιρειών.

Τη διάσπαση της εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδων με σύσταση νέων εταιρειών αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Σελόντα.

Αναλυτικότερα, η Σελόντα γνωστοποίησε ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31ης Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. η οποία έλαβε χώρα στην έδρα της ως άνω εταιρείας επί της Λεεφ. Κηφισίας αρ. 56 και Δελφών αρ. 2, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής κατόπιν της από 09.01.2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, παραστάθηκε μία μέτοχος που εκπροσωπεί 238.320.685 μετοχές, ήτοι ποσοστό 97,07% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε α) το από 09.12.2019 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, β) τις από 09.12.2019 εκθέσεις αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδων σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018, γ) την από 23.12.2019 επεξηγηματική έκθεση του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, δ) το περιεχόμενο του Καταστατικού των υπό σύσταση θυγατρικών εταιρειών με την επωνυμία «ΡΟΛΑΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ε) τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών της εταιρείας κατά την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της εν θέματι Διάσπασης.

Έγκυρες ψήφοι: 238.320.685 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%)

Υπέρ: 238.320.685

Κατά: 0

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τη διάσπαση της Εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδων με σύσταση δύο νέων ανώνυμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019, τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 όπως επίσης με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο εγκριθέν Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης προς συμμόρφωση στην από 15.02.2019 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού (αριθμός υπόθεσης M.9110).

Έγκυρες ψήφοι: 238.320.685 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%)

Υπέρ: 238.320.685

Κατά: 0

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Λεωνίδα Κολιούλη όπως υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου τη σύμβαση διάσπασης της Εταιρείας δι’ απόσχισης κλάδων και τη σύσταση δύο νέων ανώνυμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Νόμου 4601/2019 καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, δήλωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διάσπασης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.

Έγκυρες ψήφοι: 238.320.685 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%)

Υπέρ: 238.320.685

Κατά: 0

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί πολιτικής αμοιβών και παρείχε εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιου της Εταιρείας όπως μεριμνήσει για τη σύνταξη της ως άνω εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών βάσει των όσων ενέκρινε η Γενική Συνέλευση και την υποβολή της στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Έγκυρες ψήφοι: 238.320.685 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 97,07%)

Υπέρ: 238.320.685

Κατά: 0

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η εξαγορά Νηρέα, Σελόντα από την Andromeda Seafood

«Πράσινο φως» έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξαγορά των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέας και Σελόντα από την Andromeda Seafood. «Στόχος μας να ορίσουμε νέα πρότυπα απόδοσης στην ιχθυοκαλλιέργεια«, τόνισε ο Thor Talseth.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την πιστοποίηση Fish from Greece έλαβαν τα ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ

Ο οργανισμός επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων TÜV HELLAS έδωσε την πιστοποίηση Fish from Greece στον Όμιλο Ιχθυοτροφεία ΣΕΛΟΝΤΑ, που αφορά στην υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια και την ανάδειξη της υψηλής ποιότητας των ελληνικών ψαριών.