Αποφασίζει στις 30 Ιουνίου για τη διανομή μερίσματος ο ΟΛΘ

Η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΘ που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης θα εκλέξει και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΘ στις 30 Ιουνίου στην έδρα της εταιρείας, όπου και θα κληθεί να αποφασίσει για τη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2019 ενώ θα εκλεγεί και το Διοικητικό Συμβούλιο της εισηγμένης.

Επίσης όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΛΘ μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι και η λύση της συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 20η εταιρική χρήση (01/01/2019-31/12/2019), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Διάθεση των Ετήσιων Κερδών και απόφαση διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.

3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

4. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

5. Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.

6. Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2019.

7. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020.

8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής της.

9. Ανακοίνωση εκλογής του κ. Baiqiao (Leon) Fu στις 30.7.2019 ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Cedric Garnier κατά το άρθρο 82 παρ. 2 του ν.4548/2018.

10. Τροποποιήσεις των άρθρων 4,6,7,9 και 11 του Καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548/2018.

11. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017 & 2018 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

12. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Λύση της συμβάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΛΘ: Kαταβολή μερίσματος €1,1115/μετοχή από 13 Ιουλίου

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος «Record Date» ορίσθηκε η Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.  Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 από την πληρώτρια τράπεζα «Eurobank A.E.».