Φωτο: Shutterstock

Τι αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας

Η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας ενέκρινε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή/και για έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων.

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι σήμερα, 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία:

- για το θέμα 1 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 63,04% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)],

- για τα θέματα 2-5 και 7-12 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 62,49% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [εξαιρουμένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ. κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 2 ν. 3864/2010)].

- για το θέμα 6 της ημερήσιας διάταξης, με ποσοστό 63,04% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)], και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

 • Ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας.
 •  Ενέκρινε, μετά από την υποβολή των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν στην εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019).
 •  Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απάλλαξε τους Ελεγκτές της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.
 •  Εξέλεξε για τον έλεγχο των Ετήσιων και των Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της για τη χρήση 2020, την ελεγκτική εταιρεία «PriceWaterhouseCoopers (PwC)» και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή της, κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας.
 •  Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 1 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4548/2018 ή/και για έκδοση ομολογιακών δανείων με κερδοφόρες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4548/2018, ή/και για έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 5 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.
 •  Παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για την αποπληρωμή των κατόχων τίτλων πρόσθετου μετοχικού κεφαλαίου (Additional Tier 1 capital, AT1) ευθύς ως ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα.
 •  Ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παρείχε εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει οποιαδήποτε περαιτέρω λεπτομέρεια και να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το επιτρέπουν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας και τις συστάσεις των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών.
 •  Ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.
 •  Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019, προσδιόρισε τις αμοιβές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021, ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2019, ως μελών των Επιτροπών Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Ηθικής και Κουλτούρας, και προσδιόρισε τις αμοιβές τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
 •  Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
 •  Εξέλεξε ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Τ.Ε., με θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021 τους κ.κ. Andrew McIntyre (Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Claude Piret (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου), Αβραάμ Γούναρη, Wietze Reehoorn και Περικλή Δρούγκα (Εκπρόσωπος Τ.Χ.Σ.).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ETE: Ισχυρή η ζήτηση για τα εταιρικά ομόλογα της ΓΕΚ Τέρνα

Η επιτυχημένη έκδοση του ομολογιακού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με υψηλή υπερκάλυψη αποδεικνύει το επενδυτικό ενδιαφέρον, τόνισε ο γενικός διευθυντής εταιρικής και επενδυτικής της Εθνικής Τράπεζας, Β. Καραμούζης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μιχαηλίδης: Το τραπεζικό σύστημα «άντεξε» στην κρίση και θα στηρίξει την οικονομία 

«Η κρίση υπήρξε μία σκληρή και μεγάλη όμως πρόκληση, την οποία μετατρέψαμε σε ευκαιρία, επιταχύνοντας θεαματικά τη μετάβαση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος στη ψηφιακή εποχή», τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΕ: Στις 30/6 η τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης

Η έγκριση των ετήσιων οικονομικων καταστάσεων αλλά και η εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δημιουργία ειδικού αποθεματικού για αποπληρωμή κατόχων τίτλων Additional Tier I μεταξύ των θεμάτων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα  

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει δάνεια σε Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις με εγγύηση του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19».