ΓΔ: 907.06 -1.15% Τζίρος: 41.37 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Lamda Development: Εγκρίθηκε η αύξηση κεφαλαίου έως 650 εκατ. ευρώ

Με την Lamda Development να υπερδιπλασιάζει το επενδυτικό πλάνο της πρώτης πενταετίας και να επιταχύνει τις διαδικασίες, εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρέιας.

Με την Lamda Development να επιταχύνει τους ρυθμούς των επενδύσεων της, και να θέτει νέους φιλόδοξους στόχους, οι μέτοχοι της εισηγμένης στην τελευταία γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, αποφάσισαν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως 650 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Οδυσσέας Αθανασίου, απευθυνόμενους στους μετόχους κατά τη γενική συνέλευση για την έγκριση αύξησης κεφαλαίου 650 εκατ. ευρώ, το επενδυτικό πλάνο της πρώτης πενταετίας είναι υπερδιπλάσιο, αν συνυπολογισθεί και το συγκρότημα καζίνου, από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Lamda έναντι του Δημοσίου, καθώς οι επενδύσεις θα ανέλθουν σε 2,5 δισ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για 1,1 δισ. ευρώ.

Με την υλοποίηση του πενταετούς σχεδίου, όπως είπε ο κ. Αθανασίου, θα γίνουν όλα όσα χρειάζονται για να μπει η «έξυπνη πόλη» που θα δημιουργηθεί στο χώρο του πρώην αεροδρομίου στον τουριστικό, πολιτιστικό και επενδυτικό χάρτη, ενώ θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη όλης της παραλιακής ζώνης.

Το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου, όπου περιγράφεται αναλυτικά και το σχέδιο για το Ελληνικό, θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επόμενη εβδομάδα και στόχος της Lamda είναι να έχει δοθεί η έγκριση σε σύντομη προθεσμία, ίσως και μέσα σε ένα μήνα.

Όπως τόνισε ο κ. Αθανασίου, παρότι μέσα στην πενταετία θα καταβληθούν μεγάλα ποσά από την Lamda, για το ήμισυ του τιμήματος προς το Δημόσιο (367 εκατ. ευρώ) και τη δημιουργία του 37% των υποδομών, εντούτοις η Lamda θα έχει κέρδη από τον τέταρτο χρόνο. Η κερδοφορία που θα ακολουθήσει θα είναι πολύ μεγαλύτερη, αυξανόμενη εκθετικά, και θα βασισθεί στα έσοδα από το οικιστικό κομμάτι της επένδυσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε, 10.10.2019, στην Αθήνα,  στο ξενοδοχείο King George, παρέστησαν νόμιμα 130 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 59.599.372 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 79.721.775 κοινών ονομαστικών μετοχών. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατείχε κατά την ημερομηνία της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 1.866.007 ίδιες μετοχές. Κατά τούτο, η απαρτία στην ως άνω γενική συνέλευση ανήλθε στο 76,55% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση αποφάσισε επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης τα εξής:

(Α) Tην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €650.000.100, και την έκδοση μέχρι 2.166.667.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία €0,30 εκάστη (οι Νέες Μετοχές), και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού των αντληθησομένων κεφαλαίων δια της τιμής διάθεσης (όπως αυτή οριστεί) των Νέων Μετοχών. Το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των Νέων Μετοχών (όπως αυτός προκύπτει κατά τα ανωτέρω) επί την ονομαστική αξία κάθε μίας Νέας Μετοχής. Ο καθορισμός του αριθμού των Νέων Μετοχών και του ποσού της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας να γίνει, βάσει των ανωτέρω μαθηματικών υπολογισμών, από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του καθορισμού από αυτό της τιμής διάθεσης σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό (Β) αναφερόμενα.

(Β) Tην παροχή εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018, ως ισχύει, ώστε αυτό να ορίσει την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα έτος (η Τιμή Διάθεσης). Στο ίδιο πλαίσιο αποφασίστηκε η δυνατότητα να υπερβαίνει η Τιμή Διάθεσης τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της Εταιρείας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(Γ) H προθεσμία για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατόν να διαρκέσει κατ' ανώτερο τέσσερις (4) μήνες από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα προσδιορίζεται η Τιμή Διάθεσης, δυνάμενη (η ως άνω προθεσμία) να παραταθεί κατά ένα (1) μήνα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου 4548/2018.

(Δ) Ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα έχουν:

(i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Εταιρείας “Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία” (η “ΕΛ.Κ.Α.Τ.”) την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (κατ' άρθρο 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο X.A. μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησής του. H χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης αποφασίστηκε να διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

Σχετικά με τα δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία κατά την ημερομηνία της συνέλευσης, κατόπιν και της από 07/10/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την πώληση 1.319.840 ιδίων μετοχών (ήτοι, 1,66% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας) αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των αρ. 99 επ. του νόμου 4548/2018, παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στη μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που τυχόν θα έχουν απομείνει στην κατοχή της Εταιρείας, άλλως τα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης θα προσαυξήσουν τα δικαιώματα προτίμησης των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 50 παράγραφος 1 περ. (γ) του νόμου 4548/2018.  

Εξουσιοδοτήθηκε περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει, εντός του προβλεπομένου από το νόμο χρονικού διαστήματος, την έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία άσκησης αυτών. Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας θα αποσβέννυνται και θα παύουν να ισχύουν, όπως νόμος ορίζει.

(Ε) Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των ως άνω Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την ως άνω προτεινόμενη αύξηση θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2019-31.12.2019) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των δικαιούχων, κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

(ΣΤ) Σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, θα παρασχεθεί μόνον στα υπό (Δ) ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαίωμα προεγγραφής (το Δικαίωμα Προεγγραφής) για την απόκτηση των εν λόγω αδιάθετων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης και μόνον εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους. Εξουσιοδοτήθηκε δε το Διοικητικό Συμβούλιο για να καθορίσει με απόφασή του:

(i) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού μετοχών που οι ασκούντες το δικαίωμα προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,

(ii) τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων δικαιωμάτων προεγγραφής ως και

(iii) κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής..

(Ζ) Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, ήτοι, μετά την άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής αδιάθετων μετοχών από τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου (Δ), και αφού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδριάσει για να διαπιστώσει τον αριθμό των Νέων Μετοχών που τυχόν έχουν παραμείνει αδιάθετες, εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε να διαθέσει τυχόν αδιάθετες ως ανωτέρω μετοχές κατά τη διακριτική του ευχέρεια μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης). Στην τελευταία περίπτωση, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του περί πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης να προσαρμόσει το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών και το ονομαστικό ποσό του νέου μετοχικού κεφαλαίου που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης.

(Η) Εξουσιοδοτήθηκε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους αυτής, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας. 

(Θ) Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τη δημόσια προσφορά των Νέων Μετοχών στην Ελλάδα ορίστηκαν οι κ.κ. α) Οδυσσεύς Αθανασίου, β) Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, γ) Αλέξανδρος Κοκκίδης, δ) Βασίλειος Μπαλούμης, ε) Ζήσιμος Δανηλάτος και στ) Δημήτριος Ζωντανός ως υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη του ανωτέρω Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και για την επικοινωνία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκαν οι κ.κ. α) Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, β) Αλέξανδρος Κοκκίδης, γ) Βασίλειος Μπαλούμης και δ) Ιωάννης Γιαννακόπουλος ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά, να προβούν σε κάθε άλλη απαραίτητη ή αναγκαία δικαιοπραξία και ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(Κ) Τέλος, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, με τη διαγραφή και την αντικατάσταση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου ως ακολούθως:

«23. Με την από 10 Οκτωβρίου 2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι του ποσού των εξακοσίων πενήντα εκατομμυρίων εκατό Ευρώ (€650.000.100) με την έκδοση μέχρι 2.166.667.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με καταβολή μετρητών. Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ΕΥΡΩ εξακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο και πενήντα λεπτά (673.916.632,50€) ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 2.246.388.775 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ.»

Εξουσιοδοτήθηκε περαιτέρω το Διοικητικό Δυμβούλιο να οριστικοποιήσει την ως άνω τροποποίηση κατά την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, προσαρμόζοντας αντίστοιχα το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Hellinikon
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιτάχυνση στο Ελληνικό από την Lamda με διπλάσια επένδυση

Διπλάσιες επενδύσεις στο Ελληνικό, συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ, κατά την πρώτη πενταετία. Η Lamda θα έχει κερδοφορία από το έργο από τον τέταρτο χρόνο. Τι είπε στους μετόχους ο Οδυσσέας Αθανασίου, στη γενική συνέλευση για την έγκριση αύξησης κεφαλαίου κατά 650 εκατ. ευρώ.
Lamda Development, Elliniko
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξάνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις αναπτύξεις στο Ελληνικό

Στη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Lamda Development αναφέρεται επίσης ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ενοικιαστές για το 92% της επιφάνειας στο Vouliagmenis Mall και για το 71% της Riviera Galleria.
Lamda Development, Elliniko
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Lamda: Σε ποια έργα θα κατευθυνθούν οι πόροι από το «πράσινο ομόλογο»

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό της Lamda Development τα αντληθέντα κεφάλαια του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 230 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε βιώσιμα κτίρια, πράσινη ενέργεια και έργα έξυπνης πόλης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΚΟΣ: Αναπτυξιακό άλμα με επενδύσεις - Τα επόμενα βήματα για τον όμιλο

Ολοκληρώθηκε επένδυση ύψους 22 εκατ. ευρώ σε νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης νερού και αναψυκτικών στο Καλπάκι του Πωγωνίου Ιωαννίνων, το οποίο περιλαμβάνει δύο γραμμές παραγωγής (γυαλί και can) της γερμανικής εταιρείας KRONES.