ΓΔ: 944.64 -1.22% Τζίρος: 62.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση 4% των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων για το 9μηνο

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 14 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα του α' εξαμήνου κατά 133,3%.

Τις οικονομικές επιδόσεις που κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2021 και το εννεάμηνο του 2021, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη, ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Πίστη.

Συγκεκριμένα, για το 9μηνο του 2021:

 • Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση ύψους 4,0% και ανήλθαν στα 165,1 εκ. ευρώ, έναντι 158,8 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στην εν λόγω αύξηση της παραγωγής συνεισέφερε ο Κλάδος Ζωής κατά 7,9%, ο Κλάδος Αυτοκινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλάδοι κατά 5,5%.
 • Τα Έσοδα Επενδύσεων & Λοιπά Έσοδα διαμορφώθηκαν στα 8,9 εκ. ευρώ, έναντι 2,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση ύψους 218,2%, θετικά επηρεασμένα από την αύξηση των εσόδων κατά 3,9 εκ. ευρώ από την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων, σε σύγκριση με την 30/09/2020.
 • Το Κόστος Ασφαλιστικών Εργασιών (Αποζημιώσεις ασφαλισμένων & Μεταβολή ασφαλιστικών προβλέψεων), ανήλθε στα 101,5 εκ. ευρώ, έναντι 86,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 17,0%.
 • Τα Κέρδη προ Φόρων της Εταιρίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 14,0 εκ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου κατά 133,3%.
 • Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρίας ανήλθε σε 442 άτομα, έναντι 448 άτομα την 30/09/2020.

Ειδικότερα, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας για το εννεάμηνο του 2021, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020:

(Ποσά σε € χιλ.)

9Μ 2021

9Μ 2020

Μεταβολή (%)

Εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα

165.066

158.753

+ 4,0%

Μεταβολή αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων

4.296

5.309

- 19,1%

Αντασφάλιστρα

(13.159)

(12.457)

+ 5,6%

Έσοδα Επενδύσεων και Λοιπά Έσοδα

8.935

2.808

+ 218,2%

Κόστος ασφαλιστικών εργασιών (Αποζημιώσεις ασφαλισμένων & Μεταβολή από ασφαλιστικές προβλέψεις)

(101.534)

(86.750)

+ 17,0%

Δεδουλευμένες προμήθειες & Λοιπά Έξοδα Παραγωγής

(28.980)

(28.372)

+ 2,1%

Αμοιβές, έξοδα προσωπικού & Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

(20.606)

(20.459)

+ 0,7%

Κέρδη προ Φόρων

14.018

18.832

-25,6%

Κέρδη μετά Φόρων

10.924

13.771

- 20,7%

Αναφορικά με τα βασικά μεγέθη του Ισολογισμού, σημειώνονται τα κάτωθι:

 • Το Συνολικό Ενεργητικό της Εταιρίας παρουσίασε αύξηση ύψους 1,3% και διαμορφώθηκε στα 516,6 εκ. ευρώ, έναντι 509,7 εκ. ευρώ την 31/12/2020.
 • Το Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας συνέχισε να είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ανήλθε σε 426,7 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.
 •  Τα Μαθηματικά Αποθέματα & Τεχνικές Προβλέψεις ανήλθαν στα 335,6 εκ. ευρώ, έναντι 312,9 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%.
 • Τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 153,2 εκ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψιν τα Αποτελέσματα Περιόδου ύψους 10,9 εκ. ευρώ, καθώς και το διανεμηθέν μέρισμα του έτους 2020 ύψους 7,9 εκ. ευρώ, έναντι 154,0 εκ. ευρώ την 31/12/2020, σημειώνοντας οριακή πτώση ύψους 0,5%.

Τα ανωτέρω μεγέθη διαμόρφωσαν το Δείκτη Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) στο 13,5%.

(Ποσά σε € χιλ.)

9Μ 2021

31/12/2020

 Μεταβολή (%)

Σύνολο Ενεργητικού

516.549

509.714

1,3%

Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές ασφαλιστικές προβλέψεις

335.602

312.888

7,3%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

153.202

153.982

- 0,5%

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων (ROE) (ετησιοποιημένο)

13,5%

17,1%

- 3,6 π.μ.

Απόδοση Περιουσιακών στοιχείων προ Φόρων (ROA) (ετησιοποιημένο)

4,1%

5,0%

- 0,9 π.μ.

Περιθώριο Κέρδους προ Φόρων

8,5%

10,9%

- 2,4 π.μ.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο της στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, εκτιμώντας ότι κατέχει πλέον το 5,9%. Παράλληλα, η Εταιρία παρουσιάζει ρυθμό ανάπτυξης ασφαλίστρων ύψους 4,0% στο εννεάμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2020.

Αναφορικά με το τρίτο τρίμηνο του 2021, η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α σημείωσε σημαντική δυναμική τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας.

Πιο αναλυτικά, το τρίτο τρίμηνο (Q3) του 2021:

 • Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της Εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 54,1 εκ. ευρώ στο Q3 2021, έναντι 54,3 εκ. ευρώ το Q3 2020, παρουσιάζοντας μείωση 0,4%. Τα εν λόγω αποτελέσματα επηρεάστηκαν κυρίως από τη μείωση παραγωγής ασφαλίστρων ύψους 3,0% στον Κλάδο Αυτοκινήτων, τα οποία ανήλθαν σε 24,9 εκ. ευρώ το Q3 2021, έναντι 25,6 εκ. ευρώ το Q3 2020 και από την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων των Λοιπών Γενικών Κλάδων καθώς και του Κλάδου Ζωής, ύψους 5,1% και 0,1% αντίστοιχα.
 • Τα Έσοδα Επενδύσεων & Λοιπά Έσοδα ανήλθαν στα 3,0 εκ. ευρώ, έναντι 2,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση ύψους 31,2%.
 • Τα Κέρδη προ Φόρων κατέγραψαν υψηλή αύξηση το τρίτο τρίμηνο του 2021 ύψους 56,0% και διαμορφώθηκαν στα 7,9 εκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπου ανήλθαν στα 5,1 εκ. ευρώ.

Σημαντικά γεγονότα περιόδου: Εννεάμηνο 2021

 • Διεύρυνση μεριδίου αγοράς στον Κλάδο Ζωής, η οποία εκτιμάται στο 3,9%, ενώ στον Κλάδο Ζημιών εκτιμάται στο 6,7%.
 • Ανάπτυξη δύο νέων καινοτόμων προϊόντων στους Γενικούς Κλάδους και στις Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής.
 • Διανομή μερίσματος ύψους € 0,30 ανά μετοχή, η οποία αποφασίστηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 27ης Απριλίου 2021. Η καταβολή μερίσματος ολοκληρώθηκε στις 11/05/2021.
 • Εκλογή νέου Δ.Σ. πλήρους εναρμονισμένου με τη Νέα Νομοθεσία, N.4706/2020, για την Εταιρική Διακυβέρνηση εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εταιριών.
 • Ένταξη της Εταιρίας στο νέο “Πράσινο” δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 • Υλοποίηση πολυάριθμων δράσεων Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης (36 δράσεις μέσα στο πρώτο εννεάμηνο 2021) σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης και οικονομικής αβεβαιότητας, όπου η συνεισφορά ήταν καθοριστική.
 • Επιτυχής ολοκλήρωση των Τηλε-Συνεδρίων, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στα οποία συμμετείχαν σχεδόν 2.000 Συνεργάτες από τις Διευθύνσεις Πωλήσεων της Εταιρίας.
 • Βράβευση της Εταιρίας με Bronze βραβείο για το europaikipisti.gr στα Impact BITE Awards.
 • Διπλή διάκριση στα βραβεία “Οι Χρυσοί Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2010 – 2020”.
 • Διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2021, για την πρωτοβουλία «Αποτροπή Απάτης & Πάταξη της Διαφθοράς.
 • Διπλή διάκριση της Εταιρίας στα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2020».

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας και προοπτικές

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «για την εκδήλωση και την πορεία της πανδημίας Covid-19, η Εταιρία έχει εξετάσει τον οικονομικό και υγειονομικό αντίκτυπο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι δεν έχει υπάρξει σημαντική επίδραση στα κύρια οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας για το έτος 2021 από την πανδημία του Covid-19. Για το 2021 παραμένουν οι στόχοι όπως έχουν τεθεί στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Εταιρίας, ως εξής:

 • Στόχος αύξησης της Καθαρής Παραγωγής κατά 5,3% και διατήρηση της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα.
 • Στόχος κόστους πρόσκτησης του Κλάδου Αυτοκινήτων σε επίπεδα μικρότερα του 20,5%.
 • Στόχος κόστους λειτουργίας ως (%) Καθαρών Ασφαλίστρων <14%.
 • Στόχος του Δείκτη Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων <60%.
 • Στόχος του Δείκτη Ζημιών των Λοιπών Γενικών Κλάδων <35%.
 • Στόχος του Δείκτη Ζημιών του Κλάδου Ζωής Ομαδικών <70%.

Κατά την εμφάνιση της πανδημίας, η Διοίκηση του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη προχώρησε άμεσα σε ενεργοποίηση της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων εξετάζοντας σε διαρκή βάση τη ρευστότητα και τις επιπτώσεις του Covid - 19 στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου.

Για την καλύτερη προετοιμασία, διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναλύσεις ευαισθησίας και stress tests στα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου ακόμα και σε ακραία σενάρια. Σε όλα τα προαναφερόμενα σενάρια τόσο οι Δείκτες Φερεγγυότητας όσο και η ρευστότητα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ η Διοίκηση του Ομίλου έχει σχεδιάσει μια σειρά από προληπτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων κινδύνων.

Σημαντικό να αναφερθεί ότι στις 22/09/2021, η Εταιρία συμμετείχε στην ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) για τον ασφαλιστικό κλάδο, που διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA). Η συγκεκριμένη άσκηση επικεντρώθηκε σε ένα παρατεταμένο σενάριο Covid-19 και σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το σενάριο, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB), είχε σκοπό να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας     Covid-19, οι οποίες επηρεάζουν την εμπιστοσύνη παγκοσμίως και παρατείνουν την οικονομική συρρίκνωση, καθώς και να αξιολογήσει τόσο τον αντίκτυπο στα Ίδια Κεφάλαια όσο και τη θέση ρευστότητας των εταιριών στο πεδίο εφαρμογής.

Επίσης, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας σύμφωνα με την Φερεγγυότητα ΙΙ και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Φερεγγυότητας SCR, στις 30/09/2021, διαμορφώθηκε σε 173,86%.

Εκτός από την επίδραση της πανδημίας, θεωρείται σκόπιμη η αναφορά των παρακάτω γεγονότων που επηρέασαν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα, το πρώτο ενεάμηνο του 2021:

 • Η αύξηση της κυκλοφορίας στους δρόμους καθώς και το πλήθος των ζημιών, μεγέθη τα οποία έχουν αυξηθεί ακριβώς μετά την κατάργηση των περιορισμών μετακινήσεων. Τα παραπάνω διαμόρφωσαν τον Δείκτη Ζημιών του Κλάδου Αυτοκινήτων στις 30/09/2021 (ετησιοποιημένο), αυξημένο κατά 5 π.μ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 • Η κλιματική αλλαγή και το πλήθος των φυσικών φαινομένων. Τα ακραία φυσικά φαινόμενα (πυρκαγιές) που ξέσπασαν τον Αύγουστο σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, Βόρειας Αττικής, Ηλείας και σε πολλά ακόμα σημεία της χώρας, επηρέασαν τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις της Εταιρίας κατά 2,7 εκ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων τα 0,9 εκ. ευρώ περίπου αφορούν σε συμμετοχή αντασφαλιστών».
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Μετά την μείωση, λόγω της ακύρωσης των μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 16,7 εκατ. ευρώ, Ως ημερομηνία ακύρωσης και διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών των ιδίων μετοχών, ορίστηκε η Τετάρτη 02/06/2021