ΓΔ: 823.09 2.35% Τζίρος: 50.36 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank
Φωτο: Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank

«Απογειώθηκαν» τα βασικά μεγέθη της Eurobank στο πρώτο εξάμηνο

Σχεδόν τετραπλάσια τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, πέντε φορές πάνω τα κέρδη ανά μετοχή και εκτίναξη της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στο 27,5%. Νέες εκταμιεύσεις δανείων €5,2 δισ. Άλλαξε επί τα βελτίω το πλάνο για το 2023.

Εντυπωσιακά βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε η Eurobank, με σχεδόν τετραπλάσια προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη, ενώ σε μεγάλο ύψος (5,2 δισ.) ανήλθαν τα νέα δάνεια που χορήγησε η τράπεζα. Μετά τις εξαιρετικές επιδόσεις του α' εξαμήνου, η τράπεζα αναθεώρησε το πλάνο της για το 2022, προβλέποντας πλέον, μεταξύ άλλων, ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί στο 11%, από 10% που προέβλεπε ως τώρα.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, τα λειτουργικά αποτελέσματα το Α΄ Εξάμηνο 2022 ήταν ιδιαίτερα ισχυρά με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε €760εκ., από €195εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,25, από €0,05 το Α΄εξάμηνο 2021 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων5 σε 27,5%, από 7,7% πέρυσι.

Πιο αναλυτικά:

 • καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,5% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021 και διαμορφώθηκαν σε €700εκ., από €670εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,4% σε €256εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, τις εργασίες του Δικτύου, και τις υπηρεσίες καρτών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 61 μονάδων βάσης το Α΄ εξάμηνο 2021.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά  έσοδα ενισχύθηκαν κατά 8,8% σε €956εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν σε €572εκ., από €45εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω χρηματοοικονομικών κερδών από προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν  κατά 65,4% σε €1.528εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022.
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,9% στα €450εκ. λόγω των εργασιών στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα παρέμειναν αμετάβλητες. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 47,1% το Α΄ εξάμηνο 2022 , από 49,3% ένα χρόνο πριν, ενώ ο δείκτης κόστους-εσόδων μειώθηκε σημαντικά στο 29,5%, λόγω των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 13,5% στα €506εκ. και τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων υπερδιπλασιάστηκαν στα €1.078εκ.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €126εκ. και αντιστοιχούσαν σε 64μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων το Α΄ εξάμηνο 2022.
 • Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 71,7% σε €380εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022, από €221εκ. το Α΄ εξάμηνο 2021.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €933εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €760εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €941εκ., έναντι €190εκ. το Α΄ εξάμηνο 2021 και περιλαμβάνουν τα κέρδη από τη συναλλαγή απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εκκαθάρισης συναλλαγών (project «Triangle»).
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €102εκ. τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους, από €73εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα οργανικά  κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 11,5% και ανήλθαν σε €142εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,7% σε €127εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Το 45% περίπου των καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στη Βουλγαρία και το 44% από αυτές στην Κύπρο.
 • Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,9%6 στο τέλος Ιουνίου 2022, με τα συνολικά NPEs να υποχωρούν στα €2,5δισ. ή €0,7δισ.μετά από προβλέψεις. Ο σχηματισμός των NPEs ήταν αρνητικός κατά €6εκ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Η κάλυψη των  NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις αυξήθηκε από 63,3% το Α΄ εξάμηνο 2021 σε 71,5%.
 • Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,7%7 και 17,0%7 στο τέλος του Α΄ εξαμήνου 2022 και ήταν αυξημένοι κατά 150 και 140 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του Α΄ εξαμήνου 2021. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ  ενισχύθηκε σε 14,0%7, από 12,1% ένα χρόνο πριν.
 • Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €1,60 και ήταν αυξημένα κατά €0,18 το Α΄ εξάμηνο 2022.
 • Στο τέλος του Α΄ εξαμήνου 2022, το  σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,7δισ. και το σύνολο του ενεργητικού σε €80,2δισ.
 • Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €5,2δισ. τους έξι πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά κατά €1,6δισ. το Α΄ εξάμηνο 2022. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,3δισ. στο τέλος Ιουνίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,0δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €23,8δισ., τα στεγαστικά σε €10,2δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €0,8δισ. το Α΄ εξάμηνο 2022 σε €54,0δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 75,0% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας  σε 174,3% το Α΄ εξάμηνο 2022.
 • Ως αποτέλεσμα της ισχυρής κερδοφορίας του Α΄ εξαμήνου 2022, το Επιχειρησιακό Πλάνο για το σύνολο του 2022 αναθεωρείται προς τα πάνω ως εξής:
 FY2022 Νέο ΠλάνοFY2022 Αρχικό Πλάνο
Οργανική Αύξηση Ενήμερων Χορηγήσεων~€2,9δισ.~€2,3δισ.
Οργανικά Κέρδη προ Προβλέψεων>€1δισ.~€865εκ.
Οργανικά Λειτουργικά Κέρδη~€750εκ.~€610εκ.
Απόδοση των Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (8)~11%~10%
Κέρδη ανά Μετοχή0,1680,148
Προβλέψεις προς Δάνεια0,00650,0065
Δείκτης NPEs0,0580,058
Δείκτης Κάλυψης NPEs0,640,64
CET1 FLB390,1420,136
Συνολική Κεφαλαιακή Επάρκεια (9)0,170,164

6 Pro-forma για την αναγνώριση των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης της συναλλαγής Solar.

7 Pro-forma για τη συναλλαγή Solar. Επίπτωση -20μ.β. στη συνολική κεφαλαιακή επάρκεια, μηδενική στο δείκτη FL CET1 και CET1. Δημοσιευμένος δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 17,2%. Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

8 Προσαρμόζοντας τα καθαρά κέρδη του έτους με βάση τα επαναλαμβανόμενα λοιπά έσοδα και εξαιρώντας τα κέρδη της συναλλαγής Triangle και λοιπές δαπάνες αναδιάρθρωσης.

9 Περιλαμβανομένων των κερδών της χρήσης που τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Φ. Καραβίας: Ξεπεράσαμε όλους τους στόχους μας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕurobankΦωκίων Καραβίας δήλωσε: «Είμαστε σε μια περίοδο όπου υπάρχει ένα αίσθημα ανησυχίας για την παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι φόβοι για την επάρκεια των ενεργειακών αποθεμάτων έχουν αυξηθεί, ενώ συνεχίζεται η αναταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι αυξήσεις των επιτοκίων ενδέχεται να περιορίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης, οδηγώντας βασικές οικονομίες σε ύφεση, με πιθανό αντίκτυπο στην ποιότητα του ενεργητικού για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν καλύτερες. Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται στο 4% ή υψηλότερα για το 2022, ως αποτέλεσμα κυρίως της τουριστικής σεζόν που διαμορφώνεται σε επίπεδα ρεκόρ, της χαμηλότερης ανεργίας και των ισχυρών επενδυτικών ροών.

Τα αποτελέσματα της Eurobank για το 1ο εξάμηνο του 2022 επιβεβαιώνουν το επιχειρηματικό μας μοντέλο και τις δυνατότητες της τράπεζας μετά την εξυγίανση του ισολογισμού της. Συγκεκριμένα, ξεπεράσαμε όλους τους στόχους μας σε κάθε τομέα δραστηριότητας. Ως αποτέλεσμα, τα βασικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 72% και η λογιστική αξία ανά μετοχή ενισχύθηκε κατά 18 σεντς το εξάμηνο, στα 1,60 ευρώ, μέσω της οργανικής κερδοφορίας, των υψηλών χρηματοοικονομικών κερδών και των εσόδων από την πώληση του κλάδου συναλλαγών καρτών. Οι διεθνείς δραστηριότητες συνεχίζουν τις θετικές επιδόσεις τους, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 40% των καθαρών κερδών σε σχέση με πέρυσι. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις μας επιτρέπουν να αναθεωρήσουμε ανοδικά τους στόχους μας για το 2022, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων η οποία θα υπερβεί τον αρχικό στόχο του 10%.

Καθώς η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης μετά την πανδημία, εστιάζουμε όλες τις προσπάθειές μας στη χρηματοδότησή της και τη στήριξη των πελατών μας,  νοικοκυριών και κυρίως των επιχειρήσεων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, εκταμιεύσαμε περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε νέα δάνεια, με νέες συμφωνίες για μεγάλα έργα υποδομής και ιδιωτικές επενδύσεις, ενώ συνεχίζουμε να έχουμε κυρίαρχη θέση σχεδόν σε κάθε τομέα της τραπεζικής ιδιωτών.

Παρά το γεγονός ότι η επόμενη χρονιά μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολη, έχουμε δημιουργήσει ένα ισχυρό franchise ικανό να ανταπεξέλθει στις εξωτερικές προκλήσεις και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και πελάτες μας».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Μειώνει κατά 10% την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει

Σβήνουν τα φώτα από τα καταστήματα Eurobank το βράδυ και θα υπάρξουν μελέτες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στα κτίριά της ώστε να καλυφθεί μέρος των ενεργειακών τους αναγκών. Απενεργοποιούνται υπολογιστές και εκτυπώτες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Από 14/9 στο ΧΑ 1,5 εκατ. μετοχές από stock options

Οι μετοχές αυτές προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό των 333.444,32 ευρώ συνεπεία άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από 112 δικαιούχους, σε τιμή διάθεσης 0,23 ευρώ ανά μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Νέες διακρίσεις για τις υπηρεσίες Securities Services

Η τράπεζα αναδείχθηκε από το περιοδικό Global Finance ως η Καλύτερη Τράπεζα Υποθεματοφυλακής καθώς και Tράπεζα της Χρονιάς ανάμεσα σε παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής στις Αναδυόμενες Αγορές από το περιοδικό Global Custodian.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόστιμο 150.000 ευρώ σε Eurobank για όρο σε στεγαστικό δάνειο

Το πρόστιμο επιβλήθηκε επειδή σε σύμβαση στεγαστικού δανείου διαπιστώθηκε ότι η τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή γενικό όρο συναλλαγών που προέβλεπε τον υπολογισμό των τόκων με βάση έτος 360 ημερών αντί 365 ημερών.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Eurobank: Αναμορφώθηκε η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σκοπός της Επιτροπής παραμένει να συνδράμει τη Διοίκηση της Τράπεζας στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου και να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.