Φώτο: BriQ Properties

Αύξηση εσόδων 36% στην BriQ έφεραν οι νέες επενδύσεις

Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 2.100 χιλ. ευρώ έναντι1.548 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 35,7% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

Αυξημένα κατά 35,4% ήταν τα κέρδη της BriQ Properties για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2019 που ανήλθαν σε 1.522 χιλ. ευρώ έναντι 1.124 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2019 είναι τα ακόλουθα:

  • Τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε € 2.100 χιλ. έναντι € 1.548 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου σημειώνοντας αύξηση 35,7% λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα.
  • Τα προσαρμοσμένα(1) κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 60,4% και ανήλθαν σε € 1.426 χιλ. έναντι € 888 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
  • Τα κέρδη προ φόρων, παρουσίασαν αύξηση 31,5% και ανήλθαν σε € 1.695 χιλ. έναντι € 1.289 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
  • Τα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων, παρουσίασαν αύξηση 20,7% και ανήλθαν σε € 1.015 χιλ. έναντι € 841 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
  • Η εσωτερική λογιστική αξία μετοχής (NAV) ανήλθε σε € 2,60. 

(1) Δεν περιλαμβάνονται i) κέρδη από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ii) έξοδα € 92,2 χιλ που κεφαλαιοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία ισολογισμού και iii) έχει γίνει προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ ώστε να αντιστοιχεί στην περίοδο καθώς τα αποτελέσματα εννεάμηνου έχουν επιβαρυνθεί με το 100% της ετήσιας πρόβλεψης ΕΝΦΙΑ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

BriQ: Διανομή μερίσματος ποσού 0,039 ευρώ ανά μετοχή 

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020 (record date).