Φώτο: Shutterstock

Ακόμη δεν έκλεισε η Folli - Follie τον επίμαχο ισολογισμό 2018

Από τη διοίκηση της εταιρείας ανακοινώθηκε ότι ματαιώνεται η γενική συνέλευση της 31ης Ιανουαρίου, επειδή δεν έχουν καταρτιστεί οι οικονομικές καταστάσεις του 2018.

Δεν έχει καταφέρει ακόμη η Folli Follie να κλείσει τις επίμαχες οικονομικές καταστάσεις του 2018, που έχει αποδειχθεί από ορκωτούς ελεγκτές και τον οίκο Alvarez & Marsal ότι είχαν πλαστογραφηθεί σε μεγάλη έκταση και βρίσκονται στο επίκεντρο του σκανδάλου που ξέσπασε το 2018, όταν αμερικανικό fund έθεσε σε αμφισβήτηση τα στοιχεία της ελληνικής εισηγμένης.

Για το λόγο αυτό, η Folli Follie ανακοίνωσε ότι ματαιώνεται η προγραμματισμένη στις 31 Ιανουαρίου, εξ αναβολής γενική συνέλευση των μετόχων, όπου επρόκειτο να εγκριθούν οι οικονομικές καταστάσεις. Ο χρόνος σύγκλησης της γενικής συνέλευσης δεν γνωστοποιήθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, αλλά θα ανακοινωθεί αργότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Folli Follie έχει ανακοινώσει ότι θα υποβάλει στο Πρωτοδικείο σχέδιο εξυγίανσης, με βάση το άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα. Όμως, για να υποβληθεί η αίτηση είναι απαραίτητη, σύμφωνα με το νόμο, η υποβολή και των εγκεκριμένων από τη γενική συνέλευση οικονομικών καταστάσεων του 2018.

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FFGROUP” (εφεξής η «Εταιρεία»), ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που είχε αναβληθεί για την 31η Ιανουαρίου 2020, με απόφαση της πλειοψηφίας των Μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της από 31ης Οκτωβρίου 2019 Γενικής Συνέλευσης, ματαιούται, κατόπιν της από 14.01.2020 ομόφωνης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω μη ολοκλήρωσης των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 -31.12.2018.

Συγκεκριμένα, την 31η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ.μ. είχε συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με την εταιρική χρήση του έτους 2018 στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 10.10.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη στις εκ του νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

Η εν λόγω Γενική Συνέλευση της 31ης Οκτωβρίου 2019 αποτέλεσε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 αναφορικά με την εταιρική χρήση 2018, κατά την οποία αποφασίστηκε η αναβολή της συζήτησης και ψηφοφορίας επί του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού
Συμβουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αναβολή τόσο της συζήτησης όσο και της λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης για την ημερομηνία της 31ης Ιανουαρίου 2020.

Η εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νέα πρόσκληση για την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νομικές ενέργειες από Folli Follie εναντίον όσων έβλαψαν την εταιρεία

Μετά την ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου από την PwC, η νέα διοίκηση της Folli Follie δεσμεύεται ότι θα στραφεί εναντίον κάθε προσώπου που έβλαψε την εταιρεία με πράξεις ή παραλείψεις.