Φώτο: Shutterstock

Διαδικασία για μεταφορά στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού

Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί στη νέα γενιά για αναζήτηση εργασίας εκτός Ελλάδας. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την μεταφορά έδρας σε ΔΟΥ Εξωτερικού.

Αυξάνεται ο αριθμός πολιτών που μεταφέρουν την έδρα τους στην ΔΟΥ Εξωτερικού, γεγονός που συνδέεται και με την μεγάλη κινητικότητα που εξακολουθεί να παρατηρείται στη νέα γενιά για αναζήτηση εργασίας εκτός εθνικών συνόρων.

Ειδικότερα, τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό, όπως αναφέρει η ARTION ΑΕ σε ενημερωτικό της σημείωμα, οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο αρμόδιο τμήμα της ΔΟΥ στην οποία ανήκουν, αίτηση με συνημμένα τα προτυπωμένα έντυπα του υπουργείου Οικονομικών καθώς και τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις.

Παράλληλα, και εφόσον τα διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη φορολογική κατοικία. Σε διαφορετική περίπτωση ο φορολογούμενος θα πρέπει να τα προσκομίσει το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης.

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας 
  • Σύμβαση εργασίας στην αλλοδαπή
  • Βεβαίωση υγειονομικής ασφάλισης στο εξωτερικό και αποδεικτικό ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή
  • Δικαιολογητικό ύπαρξης μισθωμένης ή ιδιόκτητης κατοικίας
  • Αποδεικτικό από Λογαριασμούς Κοινής Ωφέλειας.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν εργάζεται στο εξωτερικό, είτε ως μισθωτός, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας κλπ, επομένως υπάρχει αδυναμία προσκόμισης των προηγουμένων, προσκομίζεται βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή από την οποία να προκύπτει η συνήθης διαμονή του φορολογούμενου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ