Η Περσεύς αποφασίζει για έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 20 εκατ. ευρώ

Η Περσεύς ανακοίνωσε επίσης την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε μετά την παραίτηση του κ. Χρ. Μπουγιουκλή και την αντικατάστασή του από τον κ. Μιλτιάδη Χατζημανωλάκη.

Η Περσεύς θα πραγματοποιήσει έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Μαΐου, στα γραφεία της μετόχου εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», για την λήψη απόφασης για την έκδοση Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 20.000.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ. στον ίδιο χώρο, με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Παράλληλα η εταιρεία ανακοίνωσε την αντικατάσταση του κ. Χρήστου Μπουγιουκλή ως μη εκτελεστικό μέλος, που δήλωσε την παραίτηση του στις 15 Απριλίου, από τον κ. Μιλτιάδη Χατζημανωλάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίασή της 17/04/2020, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με  την ακόλουθη σύνθεση και με τις κατωτέρω ιδιότητες έκαστος:

  1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ του Βασιλείου, Πρόεδρος του Δ.Σ. – Εκτελεστικό μέλος.
  2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.
  3. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος.
  4. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.
  5. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥ του Αριστείδη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.
  6. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό μέλος.
  7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Βασιλείου, Μη εκτελεστικό μέλος.

Σημειώνεται ότι η συνολική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενώπιον πάσης ημεδαπής αρχής και τρίτου προσώπου, χορηγήθηκε στους κ.κ. Γεώργιο Αντύπα του Βασιλείου και Λεωνίδα Κολιούλη του Κωνσταντίνου, όπως ειδικότερα ορίζονται στην παραπάνω απόφαση και πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Λεωνίδας Κολιούλης παραιτήθηκε από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με ημερομηνία 17/04/2020 και η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι θα προβεί άμεσα στην σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάστασή του.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Andromeda Seafood απέκτησε το 100% της Περσεύς

Ολοκληρώθηκε η καταχώριση της Andromeda Seafood στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 315.247 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Περσεύς, και κατέχει πλέον ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ομολογιακό δάνειο έως 20 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Περσεύς

Την έκδοση ομολογιακού δανείου, την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της διοίκησης και τις αλλαγές σε συμβάσεις διευθυντικών στελεχών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ΓΣ της Περσεύς.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περσεύς: Ανακοίνωσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιανουαρίου

Η Περσεύς προχωράει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 15 Ιανουαρίου για την επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.