Ομολογιακό δάνειο έως 20 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Περσεύς

Την έκδοση ομολογιακού δανείου, την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της διοίκησης και τις αλλαγές σε συμβάσεις διευθυντικών στελεχών αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ΓΣ της Περσεύς.

Τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/5 ανακοίνωσε η εταιρεία Περσεύς, με κυριότερο εξ αυτών την έγκριση για το ομολογιακό δάνειο των 20 δισ. 

Σε αυτήν, εκτός των άλλων, αποφασίστηκε ομόφωνα η έκδοση Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως και 20 εκατ. ευρώ, με το Διοικητικό Συμβούλιο να λαμβάνει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου και την διενέργεια των αναγκαίων πράξεων και την υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων.

Ακόμα, αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αθ. Μπουγιουκλή με τον κ. Μιλτιάδη Κ. Χατζημανωλάκη, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ανώνυμη εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι στις 12 Μαίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της μετόχου εταιρίας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», στο Αμαρούσιο Αττικής επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 56, ΤΚ 15125, και στον 3ο όροφο των γραφείων αυτής, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που προέβλεπε η από 17/04/2020 πρόσκληση του Δ.Σ. της.

Παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 16.741.735 μετοχές επί συνόλου 17.175.776 μετοχών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 97,47% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Ενέκριναν ομόφωνα την έκδοση Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως 20.000.000 Ευρώ, σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018, και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου και την διενέργεια των αναγκαίων πράξεων και την υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0

2. Ενέκριναν ομόφωνα την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 του Καταστατικού της Εταιρίας, ώστε να περιληφθούν οι δυνατότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0

3. Αποφάσισαν την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αθ. Μπουγιουκλή με τον κ. Μιλτιάδη Κ. Χατζημανωλάκη, Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0

4. Ενέκριναν ομόφωνα τις τροποποιήσεις συμβάσεων διευθυντικών στελεχών της εταιρίας

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 16.741.735

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 97,47%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.741.735

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.741.735, κατά: 0, αποχή: 0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Andromeda Seafood απέκτησε το 100% της Περσεύς

Ολοκληρώθηκε η καταχώριση της Andromeda Seafood στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως νέου κατόχου των 315.247 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Περσεύς, και κατέχει πλέον ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου.