Φώτο: Shutterstock

Στις 9 Ιουλιου αποφασίζει για τη διανομή κερδών η Inform

Οι μέτοχοι της Inform Λύκος θα κληθούν να αποφασίσουν μεταξύ άλλων για την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας.

Όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Inform Λύκος θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 9 Ιουλίου 2020 όπου θα αποφασιστεί μεταξύ άλλων η έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών και χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2019.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 16.06.2020, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 09.07.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί Αττικής, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
  2. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών και χορήγησης αμοιβών από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.
  3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
  4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
  5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.
  7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
  8. Τροποποίηση του άρθρου 4 (διάρκεια) του καταστατικού της εταιρείας.
  9. Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 2 (θητεία Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διανέμει προσωρινό μέρισμα ύψους 1,02 εκατ. ευρώ η Inform Λύκος

Το ποσό του προσωρινού μερίσματος αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Στο ΓΕ.ΜΗ. θα δημοσιευτεί η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, καθώς και καταβολής του προσωρινού μερίσματος.