Φωτο: Shutterstock

Επιστροφή κεφαλαίου 826.875 ευρώ στους μετόχους της ΕΛΒΕ

Θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,46 ευρώ.

Οι μέτοχοι της ΕΛΒΕ καλούνται σε τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου με θέμα τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019, καθώς και επιστροφή κεφαλαίου ύψους 826.875 ευρώ στους μετόχους της, μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,46 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους κατά ποσό 826.875 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ.

Επίσης, στη γενική συνέλευση, θα ληφθεί απόφαση για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, και για διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 06.08.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 2  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
 2. Επικύρωση του τρόπου διάθεση των κερδών της χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019.
 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020.
 4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη  χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
 5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.
 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,21 ευρώ σε 0,46 ευρώ και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους της εταιρείας κατά ποσό 826.875 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,46 ευρώ σε 0,21 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού.
 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4545/2018.
 9. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.
 10. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για σκοπούς προσαρμογής και εναρμόνισης με το Νόμο 4548/2018.
 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ