ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Viohalco: Εκτόξευση κερδών 86% παρά τη μείωση των πωλήσεων

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου της Viohalco για το έτος ανήλθαν σε 59,5 εκατ. ευρώ έναντι 31,9 εκατ. ευρώ το 2019. Μειωμένος o τζίρος κατά 8,3% σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα, διαμορφώθηκε στα 3.85 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα έδειξε ο όμιλος Viohalco στο 2020 καθώς η πανδημία έφερε πτώση 8,3% των πωλήσεων σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα καθώς ανήλθε στα 3,85 δισ. ευρώ, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της μείωσης των τιμών μετάλλων διεθνώς και των όγκων πωλήσεων κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, ως συνέπεια της πανδημίας, ωστόσο τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 86%.

Όπως ανακοίνωσε ο όμιλος Viohalco, το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 295 εκατ. ευρώ για το έτος από 303 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ το ενοποιημένο EBITDA, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης των τιμών μετάλλων, αυξήθηκε κατά 4,7% στα 286 εκατ. ευρώ από 273 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 92,3 εκατ. ευρώ  από 98,5 εκατ. ευρώ το 2019, κυρίως ως επακόλουθο των μειώσεων του spread των επιτοκίων που εφαρμόστηκαν σταδιακά σε όλες τις εταιρίες της Viohalco κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για το έτος ανήλθαν σε 59,5 εκατ. ευρώ έναντι 31,9 εκατ. ευρώ το 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ (2019: 16,7 εκατ. ευρώ) και αποδίδονται κυρίως στις ισχυρές επιδόσεις του τομέα ενεργειακών έργων του κλάδου καλωδίων, καθώς και στην αύξηση της εμπορικής αξίας των επενδυτικών ακινήτων, γεγονός που οδήγησε στον αντιλογισμό παλαιότερα αναγνωρισμένων ζημιών απομείωσης.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος ανήλθαν σε 285 εκατ. ευρώ (2019: 284 εκατ. ευρώ), λόγω της εκτέλεσης της δεύτερης φάσης του επενδυτικού προγράμματος του κλάδου αλουμινίου (η οποία περιλαμβάνει την παραγγελία ενός προηγμένου ψυχρού ελάστρου έξι ράουλων και μιας αυτοματοποιημένης γραμμής βαφής), καθώς και του επενδυτικού προγράμματος του κλάδου καλωδίων (που περιλαμβάνει την επένδυση στα υποβρύχια inter-array καλώδια στο εργοστάσιο υποθαλάσσιων καλωδίων της Hellenic Cables), και των επενδύσεων στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων.

Οι αποσβέσεις της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 132 εκατ. ευρώ (2019: 143 εκατ. ευρώ). Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 14% ή 125 εκ. ευρώ έναντι του 2019, ως απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης όλων των επιμέρους στοιχείων (πελάτες, πιστωτές και αποθέματα). Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco διαμορφώθηκε στα 1.529 εκατ. ευρώ (2019: 1.560 εκατ. ευρώ) πριν από την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16. Μετά την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.581 εκατ. ευρώ (2019: 1.613 εκατ. ευρώ).

Η Viohalco  γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στις 18 Μαρτίου 2021 αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της την έγκριση διανομής μεικτού μερίσματος που ανέρχεται στο ποσό των 0,02 ευρώ ανά μετοχή. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Viohalco S.A. θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 25 Μαΐου 2021.

Η επισκόπηση του 2020 για την Viohalco

Στον κλάδο του αλουμινίου, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου Tandem στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα, παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας του Covid-19. Το έλαστρο ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το τρίτο τρίμηνο, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας και δίνοντας τη δυνατότητα στον κλάδο να αναζητήσει ευκαιρίες σε νέες αγορές.

Στη διάρκεια του 2020, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για πιο βιώσιμα, ελαφρά υλικά ενεργειακής αποδοτικότητας στους τομείς της συσκευασίας και των μεταφορών, η Elval προχώρησε σε επενδύσεις σε νέο σύγχρονο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και σε μια νέα, πλήρως αυτοματοποιημένη, γραμμή βαφής. Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε εύρωστη επίδοση κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς η πανδημία είχε περιορισμένο αντίκτυπο στα επίπεδα παραγωγής.

Ο κλάδος κατάφερε να αυξήσει την κερδοφορία του και να κερδίσει μερίδια σε βασικές αγορές, ακόμα και σε μια περίοδο που οι αγορές, όπως αυτή των προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού και των σωλήνων χαλκού, υπέστησαν σημαντική συρρίκνωση. Καθώς οι ευρωπαϊκές αγορές σημείωναν βραδεία ανάκαμψη κατά τη διάρκεια του έτους, με τις βελτιώσεις να καθίστανται πιο εμφανείς μετά το τρίτο τρίμηνο, ο κλάδος χαλκού κατάφερε να αξιοποιήσει με επιτυχία τις βελτιωμένες συνθήκες.

Η κερδοφορία του κλάδου καλωδίων βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους, παρά την πανδημία. Η θετική δυναμική του 2019 συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, με τον κλάδο να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, λόγω της υψηλής αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των γραμμών παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων, καθώς και χάρη στην επιτυχημένη και απρόσκοπτη εκτέλεση ενεργειακών έργων υψηλού επιπέδου, παρά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την πανδημία του Covid-19. Ο τομέας των καλωδιακών προϊόντων κατέγραψε σταθερούς όγκους πωλήσεων σε σχέση με το 2019, με βελτιωμένο μείγμα πωλήσεων προσανατολισμένο σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Μέχρι το τέλος του έτους, ο κλάδος είχε σχηματίσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ως αποτέλεσμα επιτυχούς ανάληψης αρκετών διαγωνισμών. Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα, η Σωληνουργεία Κορίνθου επηρεάστηκε αρνητικά από τη μείωση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου που παρατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, την οποία επέτειναν οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Πολλά έργα εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αναβλήθηκαν, ως επακόλουθο των ασταθών συνθηκών της αγοράς. Για να αντισταθμίσει τη γενική κάμψη της ζήτησης εντός του 2020, η Σωληνουργεία Κορίνθου επικεντρώθηκε σε νέες γεωγραφικές αγορές και έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης κόστους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες μείωσης κόστους και εστιάζοντας ταυτόχρονα στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα βιομηχανικής αριστείας στο εργοστάσιο στη Θίσβη.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, ο κλάδος χάλυβα επηρεάστηκε από τη συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, της βιομηχανικής παραγωγής και την πτώση των διεθνών τιμών χάλυβα. Ωστόσο, από το δεύτερο τρίμηνο, η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο άρχισε να ανακάμπτει ελαφρώς στην Ελλάδα και στην περιοχή των Βαλκανίων. Στη συνέχεια, ακολούθησε η σταδιακή ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής από τον Οκτώβριο του 2020.

Δεδομένων των ανωτέρω, οι επιδόσεις του κλάδου χάλυβα κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν πιο αδύναμες από το αναμενόμενο, με θετική τάση να διαγράφεται κατά το δεύτερο εξάμηνο και ιδιαίτερα κατά το τέταρτο τρίμηνο. Στη διάρκεια του 2020, ο κλάδος διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στην αγορά των Βαλκανίων και το ισχυρό μερίδιο αγοράς στον κατασκευαστικό κλάδο της Ελλάδας.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Viohalco: Στα 2 ευρώ το placement για το 6,66% της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Μετά το διακανονισμό της συναλλαγής, η Viohalco κατέχει 318.111.475 μετοχές στην Εταιρεία, ήτοι 84,78% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Tα ακαθάριστα έσοδα από τη συναλλαγή ανήλθαν σε 50 εκατ. ευρώ.