ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Info Quest

Quest: Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ, από 28/6 η καταβολή μερίσματος 0,30 ευρώ

Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 οι  μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής), όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποίησε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 18  Ιουνίου 2021 αποφάσισε τη διανομή αδιανέμητων κερδών προηγούμενων χρήσεων ποσού €0,30 ανά μετοχή  (μικτό ποσό), €0,285 (Καθαρό ποσό μετά από την παρακράτηση 5%) και εξαιρουμένων των  54.664 ιδίων μετοχών που κατέχει  η  Εταιρεία, από τα κέρδη προηγούμενων ετών.  

Από την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 οι  μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα της ανωτέρω διανομής (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής), όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Δικαιούχοι της διανομής είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 (record date).  

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Alpha Bank.

Παράλληλα, η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Ιουνίου 2021 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

 • Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος
 • Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Mέλος
 • Παντελής Τζωρτζάκης, του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος
 • Απόστολος Γεωργαντζής, του Μιλτιάδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Mέλος
 • Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
 • Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολυκάρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Μαρία Δαμανάκη, του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Φιλίππα Μιχάλη του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Βάσει της από 18-6-2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε:

α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2024.

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατά την από 18-6-2021 συνεδρίασή του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις υπ΄ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 21-5-2021 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τα πιο κάτω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 • Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Απόστολος Ταμβακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, διαθέτουν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση στις 18 Ιουνίου 2021 εξέλεξε ως Πρόεδρο τον Αιμίλιο Γιαννόπουλο του Πολυκάρπου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 • Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολυκάρπου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
 • Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ.
 • Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος του Δ.Σ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πανδημία αύξησε 20% τις πωλήσεις της Quest στο 9μηνο

Με την πανδημία να έχει ενισχύσει την ζήτηση στους περισσότερους από τους κλάδους που δραστηριοποιείται, ο όμιλος Quest καταγράφει ενισχυμένα αποτελέσματα εννεαμήνου. Αύξηση 9,4% της λειτουργικής κερδοφορίας.