ΓΔ: 779.68 -3.21% Τζίρος: 80.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Κέρδη 35 εκατ. για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, προμέρισμα 0,068 ευρώ το 2022

O Όμιλος ΑΔΜΗΕ κατέγραψε άλλη μια χρονιά υψηλών επενδύσεων οποίες διαμορφώθηκαν στα 412,7 εκατ. ευρώ. Επίσης, παρουσίασε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις λειτουργικές του επιδόσεις.

Με καθαρά κέρδη 35,4 εκ. ευρώ έκλεισε το 2021 για την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και μείωση 18,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020.

Να σημειωθεί ότι η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που θα λάβει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός του 2022, θα προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου προμερίσματος μεικτού ποσού ύψους 0,068 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2022.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας:

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021 αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 35,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 18,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 601 χιλ. ευρώ έναντι 419 χιλ. ευρώ το 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα εκτελεστικά μέλη του ΔΣ την περίοδο 01.01.2020- 15.07.2020 είχαν παραιτηθεί των αμοιβών τους καθώς κατείχαν εκτελεστικές θέσεις στη συνδεδεμένη Εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ενώ αύξηση ποσού 70 χιλ. ευρώ οφείλεται σε δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμμόρφωση της Εταιρείας στις διατάξεις του νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

Αποτέλεσμα της ενεργού διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων ήταν τα χρηματοοικονομικά έσοδα να διαμορφωθούν στις 157 χιλ. ευρώ έναντι 264 χιλ. ευρώ το 2020, αντισταθμίζοντας σημαντικό μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της Εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας την 31.12.2021 ανέρχονταν στα 4 εκατ. ευρώ. ενώ αξίζει να τονιστεί ότι το χρέος της είναι μηδενικό.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. διαμορφώθηκαν σε 35 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 19% έναντι 43,2 εκατ. το 2020.

Τον Ιούνιο του 2021 η Εταιρεία έλαβε ως μέρισμα το ποσό των 21,45 εκατ. ευρώ από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., εκ των οποίων διένειμε ως προμέρισμα το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό που προβλέπεται από την νομοθεσία για την οικονομική χρήση του 2021, προσαρμοσμένο στις συνολικές δαπάνες και το οποίο αντιστοιχούσε σε 19,8 εκατ. ευρώ ή 0,085 ευρώ ανά μετοχή, αποτέλεσε δε το ποσό αυτό το συνολικό μέρισμα για την χρήση 2021.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που θα λάβει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός του 2022, θα προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου προμερίσματος μεικτού ποσού ύψους 0,068 ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2022

Η εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  ανακοίνωσε επίσης ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 τα οποία εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:*

Με βασική προτεραιότητα την απρόσκοπτη υλοποίηση των μεγάλων ενεργειακών έργων, ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνέχισε τη δυναμική του πορεία και το 2021, καταγράφοντας άλλη μια χρονιά υψηλών επενδύσεων οποίες διαμορφώθηκαν στα 412,7 εκατ. Ευρώ. Επίσης, παρουσίασε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στις λειτουργικές του επιδόσεις, ενώ εμφάνισε μείωση στην καθαρή κερδοφορία κυρίως ως αποτέλεσμα της καθυστερημένης αναπροσαρμογής των Μοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, των έκτακτων δαπανών για την διαχείριση του COVID 19 αλλά και τις υψηλότερες αποσβέσεις.

Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν το 2021 σε 286 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση 0,5% έναντι 287,4 εκατ. ευρώ το 2020. Η μείωση αυτή κυρίως οφείλεται στην καθυστερημένη αναπροσαρμογή των χρεώσεων χρήσης συστήματος για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021, οδηγώντας σε υποανάκτηση 4 εκατ. ευρώ τα οποία θα ανακτηθούν το 2023.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 190,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 9,6% σε ετήσια βάση έναντι 210,6 εκατ. ευρώ το 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 191,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερο κατά 5,8% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2020, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια:

α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Συγγενούς εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης 0,6 εκατ. ευρώ για το 2020,
β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 2,6 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχης απελευθέρωσης πρόβλεψης ποσού 8,2 εκατ. ευρώ το 2020 , 
γ) επιβάρυνση λόγω αναδρομικής χρέωσης ποσού 2 εκατ. ευρώ που οφείλεται σε αμοιβές προς στο τεχνικό προσωπικό από την εφαρμογή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ΕΣΣΕ 2021-2024 το 2ο εξάμηνο 2021.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 27,1% και ανήλθε στα 89 εκατ. Ευρώ, έναντι 122,1 εκατ. ευρώ το 2020,
κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 14,5% ως αποτέλεσμα της επέκτασης  της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 89,8 εκατ. ευρώ,
χαμηλότερα κατά 21,5% έναντι 114,5 εκατ. ευρώ το 2020, μη συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω έκτακτα -μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 80,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 30,4% έναντι 115 εκατ. ευρώ για το 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των πιστωτικών τόκων λόγω της μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ ωστόσο επηρεάστηκε θετικά από την αναγνώριση του κέρδους στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης των επιτοκίων δανεισμού του Κοινοπρακτικού δανείου.

Παράλληλα η Συγγενής εταιρεία παρουσίασε αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων που προήλθε κατά κύριο λόγο από την αύξηση της προμήθειας εγγύησης προς το Ελληνικό Δημόσιο αλλά και της μικρότερης κεφαλαιοποίησης τόκων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση στο τέλος της οποίας ολοκληρώθηκαν και παγιοποιήθηκαν σημαντικά έργα.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη στη χρήση του 2021 διαμορφώθηκαν στα 69,4 εκατ. ευρώ, έναντι 84,9 εκατ. το 2020, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 67,7 εκατ. ευρώ, έναντι 81,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. 

Το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προτείνει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στους μετόχους της τη διανομή μερίσματος ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2021, που αντιστοιχεί στο ποσό των 33,9 εκατ. ευρώ.

Δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνου Μανουσάκη, για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2021: «Το 2021 ήταν ένα ακόμη έτος ισχυρής ανάπτυξης για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ, που παρέμεινε προσηλωμένος στο φιλόδοξο επενδυτικό του πρόγραμμα και επέδειξε λειτουργική ανθεκτικότητα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, κυρίως λόγω της πανδημίας. Η διατήρηση των κεφαλαιουχικών δαπανών (CapEx) σε πολύ υψηλά επίπεδα, παρά τον αναμενόμενο αντίκτυπο στην κερδοφορία, αναδεικνύει τη σταθερή επενδυτική
και αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Με όλα τα μεγάλα ενεργειακά έργα σε πλήρη εξέλιξη, ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη βιωσιμότητα και επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού Συστήματος, συμβάλλοντας στην ενεργειακή μετάβαση».

Δήλωση του Εκτελεστικού Προέδρου της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., κ. Διαμαντή Βαχτσιαβάνου,
για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2021: «Για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών το 2021 αποτέλεσε μια χρονιά ορόσημο για την αναβάθμιση της Εταιρικής Διακυβέρνησης με την αύξηση των ανεξάρτητων μελών ΔΣ, την εισαγωγή πολιτικής καταλληλότητας και ποσόστωσης ανα φύλο σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Ν. 4706/2020. Παράλληλα ο Διαχειριστής πέτυχε μια σειρά από σημαντικούς εθνικούς στρατηγικούς στόχους τόσο με την αναβάθμιση του Συστήματος μέσω των επενδύσεών του σε εγχώριο επίπεδο όσο και την προτεραιότητα που έθεσε στις διεθνείς διασυνδέσεις, γεγονός που του επιτρέπει να διαμορφώσει αποφασιστικά τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας.
Με όραμα την ισχυρή και συνεχή αναπτυξιακή πολιτική μας και διασφαλίζοντας έναν εύρωστο και υγιή Οργανισμό, συνεχίζουμε να επιτελούμε την βασική μας αποστολή που έχει σκοπό την ενίσχυση του έργου του Διαχειριστή για τη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας καθώς και την ανταποδοτική στήριξη στους μετόχους μας.»

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λάθη στους υπολογισμούς της ΡΑΕ για την απόδοση κεφαλαίου εντοπίζει ο ΑΔΜΗΕ

Ο Διαχειριστής επισημαίνει λάθη στις παραμέτρους υπολογισμού για το γερμανικό ομόλογο, τον συντελεστή συστημικού κινδύνου beta και το κόστος δανεισμού. Η απόφαση της ΡΑΕ δυσχεραίνει τα επενδυτικά μας σχέδια, τονίζεται σε ανακοίνωση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Ζητάει αύξηση των εσόδων και προειδοποιεί για τις επενδύσεις

Ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε νέα πρόταση να αυξηθεί το WACC στο 8,16%, εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων και προειδοποιεί πως υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου αν η ΡΑΕ μειώσει στο 6,1% το συντελεστή απόδοσης κεφαλαίων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεπέρασαν τα 70 εκατ. ευρώ τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ στο α΄τρίμηνο του 2022

Στα 67,2 εκατ. ευρώ τα έσοδα του πρώτου τριμήνου από την Αγορά Εξισορρόπησης σημειώνοντας αύξηση 4,1%. Ο όμιλος σημειώνει πως παραμένει προσηλωμένος στο επενδυτικό του πρόγραμμα και επικεντρώνεται στην επιτάχυνση των διεθνών διασυνδέσεων.
Manousakis-Manos-ADMIE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μανουσάκης: Απαραίτητη η αποθήκευση και τα δίκτυα για γρήγορη στροφή στις ΑΠΕ

Όλοι οι αρμόδιοι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Διαχειριστή είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε καταρτίσει τα απαραίτητα σχέδια, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ.
admie
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Πράσινη στροφή των δικτύων με αποθήκευση και νέα έργα μεταφοράς

Έως σήμερα έχουν υποβληθεί αιτήματα για ακόμη 19 GW σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης αναφερόμενος στο αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ΑΠΕ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΔΜΗΕ: Εξετάζει συμμετοχή στις διασυνδέσεις με Αίγυπτο, Κύπρο και Ισραήλ

Για ένα εντελώς διαφορετικό ενεργειακό τοπίο στη χώρα στο τέλος της δεκαετίας έκανε λόγο ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης. Ποιες οι επόμενες κινήσεις του Διαχειριστή.