ΓΔ: 805.79 -0.57% Τζίρος: 55.20 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Trastor

Trastor: Αποφασίζει διανομή μερίσματος και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Trastor οι μέτοχοι θα κληθούν να δώσουν έγκριση σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 402.448,50 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών.

Την έγκριση τους περιμένουν να δώσουν οι μέτοχοι της Trastor στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου για τη διανομή κερδών της χρήσης 2021 καθώς και προηγούμενων χρήσεων, ενώ θα αποφασίσουν επίσης μεταξύ άλλων και για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 402.448,50 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας:

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Trastor, καλούνται οι μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Εταιρείας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στην Αθήνα Αττικής, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 80, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 καθώς και της σχετικής Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
 2. Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 2021 καθώς και προηγουμένων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών.
 4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 και παροχή εξουσιοδότησης.
 5. Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2022 και παροχή εξουσιοδότησης.
 6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021.
 7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2022.
 8. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
 9. Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στο πλαίσιο βραχυπρόθεσμου προγράμματος παροχής κινήτρων και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.
 10. Έγκριση δωρεάν διάθεσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στους δικαιούχους του εγκριθέντος από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 17.12.2018 Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων της Εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.
 11.  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 402.448,50 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4548/2018.
 12. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. β του ν. 4548/2018.
 13. Ενημέρωση από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021.
 14. Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1 του ν. 4548/2018 περί εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

14. Άλλα θέματα

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους 0,02 ευρώ ανά μετοχή

Επίσης η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Trastor αποφάσισε την δωρεάν διάθεση 73.551 μετοχών στον διευθύνοντα σύμβουλο και 1.462.692 μετοχών στους δικαιούχους του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, αξίας 0,50 ευρώ η μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Trastor: Απέκτησε κτίριο γραφείων στο Μαρούσι έναντι 27 εκατ. ευρώ

Η Trastor αυξάνει το αποτύπωμά της στην αγορά ακινήτων γραφείων που βλέπουν τα ενοίκια να ενισχύονται. Με την προσθήκη του νέου κτιρίου, το χαρτοφυλάκιο της εισηγμένης έχει πλέον επιφάνεια 65.000 τμ..