ΓΔ: 1187.29 -0.38% Τζίρος: 26.46 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 12:59:32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Plasio, Πλαίσιο
Φωτο: Shutterstock

Πλαίσιο: Αποφασίζει στις 14 Ιουνίου για διανομή μερίσματος

Οι μέτοχοι της Πλαίσιο θα κληθούν να αποφασίσουν στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση μεταξύ άλλων και για την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων καθώς και τη διεύρυνση-επέκταση του σκοπού της εταιρείας

Για τη διανομή μερίσματος που αφορά την χρήση του 2021 θα κληθεί να αποφασίσει μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πλαίσιο στις 14 Ιουνίου. Οι μέτοχοι θα αποφασίσουν επίσης για την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων καθώς και τη διεύρυνση-επέκταση του σκοπού της εταιρείας. 

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης: 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 33ης εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021), μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. 

Θέμα 2ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).

Θέμα 3ο: Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 33ης εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης. 

Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021). 

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. 

Θέμα 8ο: Έγκριση της προτεινόμενης νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018.

Θέμα 9ο: Καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018. 

Θέμα 10ο: Διεύρυνση-επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής. 

Θέμα 11ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12ο: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.

Θέμα 13ο: Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Plasio, Πλαίσιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Ενισχυμένα κατά 131% τα κέρδη προ φόρων για το εννεάμηνο

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών ανήλθαν σε 140.823 χιλ. ευρώ, αυξημένες κατά 37% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, αποτελούν δε το 46% του κύκλου εργασιών του ομίλου.
Plasio, Πλαίσιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Έγκριση της ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου 0,17 ευρώ ανά μετοχή

Εγκρίθηκε ομόφωνα η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 3,8 εκατ., με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,17 ευρώ και η επιστροφή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους.
Plasio, Πλαίσιο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαίσιο: Στις 9 Νοεμβρίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου 0,17 ευρώ ανά μετοχή

Το θέμα που θα συζητηθεί είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 3,7 εκατ., με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,17 ευρώ και επιστροφή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους.