ΓΔ: 1280.11 0.39% Τζίρος: 65.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Κτήμα Λαζαρίδη

Κτήμα Λαζαρίδη: Τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ΓΣ

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

Την παροχή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους της εταιρείας Κτήμα Λαζαρίδη, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της εταιρείας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της. 

Στην ανακοίνωση τονίζει: «Η εταιρεία Κτήμα Λαζαρίδη ανακοινώνει ότι την 26η Αυγούστου 2022 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν επτά μέτοχοι εκπροσωπώντας το 83,53% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 15.049.223 επί συνόλου 18.017.472 μετοχών. Η Γενική Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 15.049.223, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 83,53% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2021 καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ., της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν.4548/2018 και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, με ψήφους 15.049.223, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 83,53% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2021.

3. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 15.049.223, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 83,53% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατ' απόκλιση από την εισήγηση του Δ.Σ., την διανομή μερίσματος χρήσεως 2021. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 540.524,16 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,03 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό). Από το ως άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,0015 € ανά μετοχή) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος (καθαρό ποσό) θα ανέλθει σε 0,0285 Ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίσθηκε η Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι μερίδες πελάτη ή πελατείας εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2022, ήτοι εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρ. 160 του ν. 4548/2018, ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για την υλοποίηση των ανωτέρω. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινωθεί μέσω του τύπου και του Χ.Α.

4. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν συζήτησης, ενέκρινε ομόφωνα με ψήφους 15.049.223, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 83,53% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την Έκθεση Αποδοχών των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 1/1/2021 έως 31/12/2021. Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εδόθησαν το 2021 καθώς και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 12 Ιουλίου 2021 και βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 η ψήφος των μετόχων για το παρόν θέμα είναι συμβουλευτική.

5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 15.049.223, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 83,53% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2021. Ακόμη, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 15.049.223, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 83,53% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2022 (01/01/2022-31/12/2022). Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 15.049.223, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 83,53% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την μη καταβολή αμοιβών από κέρδη στα μέλη του Δ.Σ.

6. Αποφάσισε με ψήφους 14.906.305 υπέρ (82,73%) και 142.918 κατά (0,79%) η Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ», η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022 και αποφάσισε ότι η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι, φυσικά πρόσωπα, που είναι ταυτόχρονα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμμετείχαν στη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και στον υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, καθώς η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είχε δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα ως άνω προτεινόμενα πρόσωπα.

7. Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της που υποβλήθηκε σ' αυτήν κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του ν. 4449/2017, όπως τροποποιηθέν ισχύει. Η σχετική έκθεση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr, δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

8. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με ψήφους 15.049.223, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 83,53% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, απέδωσε στην κα. Μαρία Σάββα του Επιφανίου με ΑΔΤ Κυπριακής 752930 και ΑΦΜ 068958799 την ιδιότητα του αναπληρωματικού Ανεξάρτητου Μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το Πλάνο Διαδοχής που έχει θεσπίσει η Εταιρεία. Το ως άνω αναπληρωματικό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας και ανεξαρτησίας κατ' άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, μη διατηρώντας σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και διαθέτει αποδεδειγμένα τα απαραίτητα προσόντα και στοιχεία που απαιτούνται από την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας, δηλαδή, επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου.

9. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη και παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr. Το παρόν θέμα και η ως άνω Έκθεση δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία.

10. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα, με ψήφους 15.049.223, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρισταμένων μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο 83,53% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί και εφαρμόζει η Εταιρεία και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.domaine-lazaridi.gr».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Antetokounbo-Georgiadis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επένδυση της οικογένειας Αντετοκούνμπο στα Ελληνικά Οινοποιεία

Η οικογένεια Αντετοκούνμπο θα αποκτήσει περίπου το 10% των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ , οδηγούμενοι από το βαθύ ενδιαφέρον τους για τη γεωργία, το πάθος τους για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων διεθνώς.
Semeli-Estate
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έτος σταθμός για τo Κτήμα Semeli το 2022, σε επίπεδα ρεκόρ ο τζίρος

Tα στοιχεία δείχνουν ότι ο φετινός της  τζίρος θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η Εταιρεία επιστρέφει σε κερδοφόρες χρήσεις. Επίσης ολοκληρώθηκε η επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των χώρων φιλοξενίας του Κτήματος.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο μπλόκο συνδικαλιστών κράτησε κλειστή τη μονάδα της Μαλαματίνα

Η εταιρεία απαντά για τις κινητοποιήσεις και τον αποκλεισμό των εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη από εργαζόμενους. Καλεί την Πολιτεία να διασφαλίσει τη νομιμότητα, να προστατέψει την υγιή επιχειρηματικότητα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μπουτάρης: Εγκρίθηκε από τους μετόχους το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας

Όλα όσα προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης της οινοποιητικής εταιρείας το οποίο και εγκρίθηκε από τους μετόχους. Οι οφειλές, η ενδιάμεση χρηματοδότηση και η νέα εταιρεία. Στις 11 Μαΐου η εκδίκαση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κτήμα Λαζαρίδη: Σύμβαση για ομολογιακό δάνειο 2,99 εκατ. με Εθνική Τράπεζα

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας δύο ετών και «θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την χρηματοδότηση ποσοστού 100% των δαπανών».