ΓΔ: 1275.09 0.14% Τζίρος: 322.82 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: SOOC

Πρόστιμο στον ΟΠΑΠ από την ΕΑ, προσφεύγει στη Δικαιοσύνη η εταιρεία

Το πρόστιμο που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού αφορά τις δευτερεύουσες υπηρεσίες. Τελείως αβάσιμη η απόφαση προσφεύγουμε άμεσα στα αρμόδια δικαστήρια, απαντά ο ΟΠΑΠ.

Στην επιβολή προστίμου στον ΟΠΑΠ προχώρησε η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (EA), πρόστιμο που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της εταιρείας η οποία ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΑΠ χαρακτηρίζει τελείως αβάσιμη την απόφαση για την επιβολή προστίμου 24,5 εκατ. ευρώ και υπογραμμίζεται ότι «διαφωνεί κάθετα με το περιεχόμενο της απόφασης, την οποία θεωρεί τελείως αβάσιμη, αρνείται κατηγορηματικά τις πρακτικές που της αποδίδονται και πρόκειται να προσφύγει άμεσα στα αρμόδια δικαστήρια». «Η πλειοψηφία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν έλαβε υπόψη επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εποπτικής αρχής του κλάδου υπηρεσιών πληρωμών, ούτε και την επίσημη τοποθέτηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία αποτελεί την αρμόδια ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, καθώς και της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του ΟΠΑΠ», τονίζει  η εταιρεία.

Νωρίτερα η Επιτροπής Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι «Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (EA) εξέτασε, κατόπιν Εισήγησης του Εισηγητή Π. Φώτη, τις υποβληθείσες καταγγελίες κατά της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ΑΕ» προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει ή/και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Οι καταγγέλλοντες, πρώην πράκτορες και το ΣΕΠΠΠ (Αστικός Συνεταιρισμός «Επαγγελματίες Πράκτορες Παιγνιδιών Πρόγνωσης Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης») ισχυρίζονται, μεταξύ άλλων, ότι οι όροι της Σύμβασης Πρακτόρευσης 2017 μεταξύ της ΟΠΑΠ ΑΕ και των πρακτορείων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρ. 13 της εν λόγω Σύμβασης περί «Απαγόρευσης ανταγωνισμού – παρεπόμενων δραστηριοτήτων» για τις λεγόμενες δευτερεύουσες υπηρεσίες[1], καθώς και η συμπεριφορά της ΟΠΑΠ την εξεταζόμενη περίοδο (2017-2021), αντίκεινται τόσο στα άρθρα 1 και 2 ν. 3959/2011 όσο και στα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ. Ειδικότερα, με το άρ. 13 της Σύμβασης Πρακτόρευσης του 2017 επιβάλλεται από την ΟΠΑΠ στα πρακτορεία, σε σχέση με τις δευτερεύουσες υπηρεσίες, ρήτρα απαγόρευσης ανταγωνισμού και αποκλειστικότητας έναντι της ίδιας, των εταιρειών του Ομίλου της ή και τρίτων με τους οποίους και τηρεί σχέση συνεργασίας, η οποία επίσης αποτελεί συνδυαστικά και πρακτική δεσμοποίησης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΑ: «Επιβάλλει, κατά πλειοψηφία, πρόστιμο στην εταιρεία «Οργανισμός Προγνω­στι­κών Αγώνων Ποδοσφαίρου ΑΕ» ύψους είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων, πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων, διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πέντε λεπτών (24.562.249,05) για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 1 του ν. 3959/2011, 101 ΣΛΕΕ και 2 του ν. 3959/2011, 102 ΣΛΕΕ».

ΟΠΑΠ: Εσφαλμένη απόφαση, προσφυγή στα δικαστήρια

Έντονη ήταν η αντίδραση του ΟΠΑΠ στην ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την επιβολή προστίμου. Όπως σημειώνει ο ΟΠΑΠ«Η εταιρεία σέβεται τον θεσμικό ρόλο των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ωστόσο, διαφωνεί κάθετα με το περιεχόμενο της απόφασης, την οποία θεωρεί τελείως αβάσιμη, αρνείται κατηγορηματικά τις πρακτικές που της αποδίδονται και πρόκειται να προσφύγει άμεσα στα αρμόδια δικαστήρια. Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία δεν ήταν ομόφωνη, δεν σχετίζεται με την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας στην αγορά των τυχερών παιγνίων, αλλά αφορά στις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών και πώλησης προπληρωμένων καρτών που παρέχουν τα πρακτορεία. Επισημαίνεται ότι η κρίση της πλειοψηφίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη συγκεκριμένη υπόθεση είναι σε ευθεία αντίθεση με προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ αρ. 430/2009), καθώς και με δεκάδες τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων.

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στηρίχθηκε σε εσφαλμένη αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας των αγορών υπηρεσιών πληρωμής λογαριασμών και πώλησης προπληρωμένων καρτών, στις οποίες επικρατεί έντονος, δίκαιος και αξιοκρατικός ανταγωνισμός, ελλιπή συγκέντρωση στοιχείων, πλημμελή εξέταση του αποδεικτικού υλικού που προσκομίστηκε και μία τελείως αυθαίρετη ερμηνεία του υφιστάμενου αυστηρού και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των πρακτορείων του ΟΠΑΠ, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Επιπλέον, η πλειοψηφία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δεν έλαβε υπόψη επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, εποπτικής αρχής του κλάδου υπηρεσιών πληρωμών, ούτε και την επίσημη τοποθέτηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία αποτελεί την αρμόδια ανεξάρτητη εποπτική αρχή για τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, καθώς και της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του ΟΠΑΠ.

Τέλος, η πλειοψηφία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προέβη σε ατεκμηρίωτη προσαύξηση του μεγέθους των εταιρειών TORA Wallet και TORA Direct στις αγορές πληρωμής λογαριασμών και προπληρωμένων καρτών αντίστοιχα, ενώ το επιβληθέν πρόστιμο υπολογίστηκε, κατά τρόπο απαράδεκτο, επί του συνολικού κύκλου εργασιών του ΟΠΑΠ και όχι επί του αμελητέου κύκλου εργασιών στις αγορές που αφορά η αποδιδόμενη παράβαση, δηλαδή στον κύκλο εργασιών των TORA Wallet και TORA Direct.

Για τον ΟΠΑΠ, η πιστή τήρηση των κανόνων κάθε κλάδου δικαίου, ο οποίος διέπει τις δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου, μεταξύ των οποίων και του Δικαίου Ανταγωνισμού, αποτελεί πάγια και αυστηρή πολιτική και δέσμευση. Επίσης, βασικός άξονας των δραστηριοτήτων του είναι η διασφάλιση διαχρονικών στόχων δημοσίου συμφέροντος. Στη βάση αυτή, η εφαρμογή των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, η προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου, και η πλήρης συμμόρφωση με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για την εταιρεία».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επ. Ανταγωνισμού: Πρόστιμο 500.000 στον ΟΠΑΠ για εκπρόθεσμη γνωστοποίηση

Η Επ. Ανταγωνισμού σημειώνει στην απόφασή της πως η εκπρόθεσμη γνωστοποίηση δεν έγινε με δόλο και δεν είχε σαν στόχο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη του ουσιαστικού ελέγχου της συγκέντρωσης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Ναι» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στο deal ΟΠΑΠ - Stoiximan

Πράσινο φως δίνει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην απόκτηση του κοινού ελέγχου επί των δραστηριοτήτων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, σε Ελλάδα και Κύπρο, της GML Interactive Limited (Όμιλος Stoiximan).
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι προβλέπει η διοίκηση του ΟΠΑΠ για τα λειτουργικά κέρδη του 2023

Μιλώντας στους αναλυτές, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα EBITDA για το σύνολο του 2023 θα διαμορφωθούν στα 720-740 εκατ. ευρώ. Υλοποιείται με συνέπεια η επιχειρηματική στρατηγική Fast Forward.
opap-tzogos-stoixima
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΠΑΠ: Αυξήθηκαν στα 308 εκατ. τα κέρδη 9μήνου παρά το δύσκολο γ' τρίμηνο

Επαναλαμβανόμενα EBITDA 720 – 740 εκατ. ευρώ προβλέπει η εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη ασυνήθιστη μεταβλητότητα στην αγορά αθλητικού στοιχηματισμού διεθνώς και την επίδραση εγχώριων έκτακτων γεγονότων.