money
Shutterstock

Τροποποίηση ή ακύρωση φόρων και προστίμων με νέα διαδικασία

Φόροι και πρόστιμα θα μπορούν να αμφισβητηθούν από τους φορολογούμενους όταν αποδεικνύεται με έγγραφα ότι δεν χρωστούν ή όταν έχει γίνει λάθος στις αριθμητικές πράξεις υπολογισμού.

Τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να αμφισβητήσουν φόρους και πρόστιμα που έχουν καταλογισθεί και να τα ακυρώσουν ή να τα τροποποιήσουν δίνει, μέσα από νέα διαδικασία, το υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με διάταξη που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις, το οποίο κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.

Με τη νέα διάταξη, όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, τίθενται οι προϋποθέσεις προκειμένου η Φορολογική Διοίκηση να προβεί σε τροποποίηση ή ακύρωση άμεσου προσδιορισμού φόρου ή πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή πράξης επιβολής προστίμου, είτε κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου είτε οίκοθεν, χωρίς αίτηση του φορολογούμενου, για τους λόγους που περιοριστικά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ήτοι α) για πρόδηλη έλλειψη (ολική ή μερική) φορολογικής υποχρέωσης, β) για αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος.

Σε περίπτωση που ως συνέπεια του άμεσου προσδιορισμού ή της πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται και πράξη επιβολής προστίμου, η εν λόγω πράξη (ή ο άμεσος προσδιορισμός) ακυρώνεται ή τροποποιείται με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης.

Για να είναι παραδεκτή η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης απαιτείται η πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης να προκύπτει αμέσως από έγγραφα ή άλλα στοιχεία που είτε προσκομίζει ο φορολογούμενος είτε είναι διαθέσιμα στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να απαιτούνται ελεγκτικές επαληθεύσεις και στην έννοια αυτής εμπίπτουν, ενδεικτικά, περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου για εισοδήματα που ο φορολογούμενος είχε ήδη συμπεριλάβει σε δήλωσή του, και όχι περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος επικαλείται την ύπαρξη νέων πραγματικών περιστατικών, εκτός αν πρόκειται για επιγενόμενους (οψιγενείς) λόγους.

Η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης μπορεί να είναι ολική ή μερική.

Ειδικά για τους επιγενόμενους λόγους εισάγεται ειδική προθεσμία στην περίπτωση που η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης οφείλεται σε επιγενόμενο λόγο, που γεννήθηκε εντός του τελευταίου τριμήνου της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης για την ακύρωση ή τροποποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη γένεση του λόγου αυτού.

Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη εκκρεμοδικίας δεν εμποδίζει τη Φορολογική Διοίκηση να εξετάσει περιπτώσεις που καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής του νέου άρθρου 63Β. Αντιθέτως, αν οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 έχουν προβληθεί στο πλαίσιο ενδικοφανούς προσφυγής και έχουν εξετασθεί από τη Φορολογική Διοίκηση, δεν επιτρέπεται η εκ νέου προβολή τους μέσω της διαδικασίας του άρθρου 63Β. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος υποβολής της αίτησης, τα αρμόδια όργανα για την έκδοση της πράξης, ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Περαιτέρω, ως αριθμητικά ή υπολογιστικά λάθη θεωρούνται τα σφάλματα κατά τη διενέργεια μαθηματικού υπολογισμού ή κατά την εκτέλεση αριθμητικής πράξης και όχι η εσφαλμένη επιβολή φόρου ή απαλλαγή από το φόρο ή η κακή εφαρμογή του νόμου (ΣτΕ 1115/1988).

Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η προθεσμία εντός της οποίας δύναται να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί η πράξη και ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται στα επιμέρους άρθρα.

Με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύνανται να ορίζονται επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα, όπως, ιδίως, η διασφάλιση ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον είτε από την αποδοχή της αίτησης είτε από την έκδοση πράξης με βάση την παρ. 3 του άρθρου 63Β τροποποιείται η εικόνα του φορολογούμενου, αυτό θα απαιτείται να απεικονίζεται στα τηρούμενα από την ΑΑΔΕ ηλεκτρονικά συστήματα με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο μέσω των υπαρχουσών δομών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακοινώθηκε η παράταση έως 28 Αυγούστου για τις φορολογικές δηλώσεις

Καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει στον αριθμό των δόσεων, οι οποίες θα παραμείνουν οκτώ και ως εκ τούτου όσοι κάνουν χρήση της παράτασης θα κληθούν να καταβάλουν δύο δόσεις στα τέλη Αυγούστου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σανίδα σωτηρίας στον τουρισμό με 5 μέτρα κόστους 3,5 δισ. ευρώ

Ευνοημένες από το «θερινό πακέτο» στήριξης οι επιχειρήσεις με μεγάλη εποχικότητα τζίρου. Νέα φθηνά δάνεια, μείωση προκαταβολής φόρου 30% - 100%, επιδότηση εισφορών, επέκταση αναστολής συμβάσεων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Kίνητρα από το υπ. Οικονομικών για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Όσοι επιλέγουν ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου θα έχουν συντομότερες προθεσμίες παραγραφής για φορολογικούς ελέγχους, επιδότηση των σχετικών δαπανών τους και πιο γρήγορη επιστροφή φόρου.