ΓΔ: 860.06 1.04% Τζίρος: 80.46 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Ηλεκτρονικές δηλώσεις ακινήτων στην εφορία: Όσα θέλετε να ξέρετε

Με απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζονται οι νέες διαδικασίες για υποβολή μέσω email ή ταχυδρομείου όλων των δηλώσεων κατοχή ακινήτων, φόρου κληρονομιάς, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παιχνίδια.

Τη δυνατότητα υποβολής όλων των δηλώσεων ακινήτων ηλεκτρονικά ή με ταχυδρομείο δίνει πλέον η ΑΑΔΕ και το ίδιο ισχύει για δηλώσεις που αφορούν δωρεές, κληρονομιές, γονικές παροχές και κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Οι πράξεις προσδιορισμού φόρου θα εκδίδονται πολύ σύντομα, εντός τριών ημερών από την παραλαβή δηλώσεων.

Τις νέες διαδικασίες καθορίζει η απόφαση της ΑΑΔΕ Α.1137/2020, που ορίζει τα ακόλουθα:

Οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις κατοχής ακινήτων (Ε9 και ΦΜΑΠ φυσικών και νομικών προσώπων, ΕΤΑΚ και ΦΑΠ νομικών προσώπων καθώς και ΕΦΑ) και τα υποδείγματα που επέχουν θέση δήλωσης, για τις οποίες δεν προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή, και οι αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών μεταβίβασης ακινήτων και κερδών από τυχερά παίγνια αποστέλλονται υποχρεωτικά (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Είναι επίσης δυνατή η κατάθεση των δηλώσεων και προς το γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός φακέλου.

Ο κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την αποστολή των ως άνω μηνυμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.

Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 54 Α του ν. 4174/2013 και οι υπεύθυνες δηλώσεις που επέχουν θέση πιστοποιητικού, όπου δεν προβλέπεται ηλεκτρονική έκδοση αυτού μέσω κεντρικά παρεχόμενης υπηρεσίας, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποδοχή δήλωσης η οποία υπεβλήθη μέσω διαδικτύου καθώς και οι αιτήσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001.

Η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης για πλειστηριασμό υποβάλλεται αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με φυσικό φάκελο και διεκπεραιώνεται άμεσα.

Οι υποβαλλόμενες δηλώσεις ή αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικού υπογράφονται από τους υπόχρεους ή τους δηλούντες ή τους αιτούντες και συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση αποστολής των δηλώσεων ή αιτήσεων με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας των υπόχρεων σε δήλωση ή των αιτούντων, κατά περίπτωση, συνυποβάλλεται εκτυπωμένο αρχείο υπεύθυνης δήλωσης αυτών, η οποία έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr, με την οποία δηλώνουν ότι οι ίδιοι είναι οι υπογράφοντες τη δήλωση ή αίτηση, κατά περίπτωση, και καταχωρούν και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας αυτών.

Άλλως υποβάλλεται ή αποστέλλεται νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος ή του αιτούντος. Σε περίπτωση αποστολής των δηλώσεων ηλεκτρονικά, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται ηλεκτρονικά μαζί με την υποβαλλόμενη δήλωση. Κατά τον ίδιο τρόπο εκδίδονται και αποστέλλονται και οι υπεύθυνες δηλώσεις που επέχουν θέση πιστοποιητικού με το περιεχόμενο που ορίζεται κατά περίπτωση.

Μετά την παραλαβή της δήλωσης ή της αίτησης (είτε μέσω φυσικού είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αυτή καταχωρείται αμέσως κατά περίπτωση στο βιβλίο δηλώσεων ή στο πρωτόκολλο. Αιτήσεις και δηλώσεις που παραλαμβάνονται κατά τα ανωτέρω από τις 7:30 μέχρι τις 12:00 χρεώνονται αυθημερόν από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας σε υπάλληλο του αρμοδίου τμήματος.

Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ή αίτησης σε αναρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, διαβιβάζεται αυτή άμεσα στην αρμόδια, είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής της, και ενημερώνεται ο δηλών ή ο αιτών μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης αυτού. Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ή της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίστοιχα. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας καταβολής του φόρου δεν υπολογίζεται ο χρόνος από την αποστολή της δήλωσης έως και τον άμεσο προσδιορισμό του φόρου ή την έκδοση και εν συνεχεία ανάρτηση της πράξης προσδιορισμού του φόρου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTAXISnet της ΑΑΔΕ, κατά περίπτωση.

Για τις δηλώσεις και αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος ο οποίος τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.

Ποιες δηλώσεις υποβάλλει μόνο ο υπόχρεος

Οι δηλώσεις φόρου χρηματικών δωρεών προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια δύνανται να υποβάλλονται μόνο από τον υπόχρεο σε φόρο, εφόσον αποδεικνύεται η σύσταση της δωρεάς αλλά δεν είναι γνωστά σε αυτόν τα πλήρη στοιχεία του δωρητή ή αυτός είναι αλλοδαπός και δεν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου στην Ελλάδα, εφόσον δεν συνυπολογίζονται στην ετήσια δαπάνη του δωρητή φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 32 ΚΦΕ, ως ισχύει.

Με την παραλαβή της δήλωσης ή της αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ διαπιστώνει την επισύναψη ή μη των απαιτούμενων και μόνο, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών (έλεγχος πληρότητας του φακέλου και έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων επιστροφής φόρου άνω των 300 ευρώ, όπου τούτο προβλέπεται) και, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, διεκπεραιώνει υποχρεωτικά τη δήλωση ή την αίτηση εντός των προθεσμιών που τίθενται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης, χωρίς τη διενέργεια επαλήθευσης της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Δικαιολογητικά, των οποίων η προσκόμιση δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, δεν ζητούνται.

Σε περίπτωση έλλειψης των ως άνω ή μη συμπλήρωσης πεδίων της δήλωσης ή της αίτησης, με αποτέλεσμα την αδυναμία προσδιορισμού της φορολογικής υποχρέωσης ή έκδοσης του πιστοποιητικού, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υπόχρεου, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική παραλαβή της δήλωσης ή της αίτησης ή του φυσικού φακέλου, πρόσκληση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), προκειμένου ο υπόχρεος είτε να συμπληρώσει τη δήλωση ή την αίτηση είτε να προσκομίσει τα έγγραφα που λείπουν, ώστε να προσδιορισθεί η φορολογητέα ύλη ή να εκδοθεί το πιστοποιητικό. Εάν ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί, η δήλωση ή η αίτηση, είτε θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί είτε ο φόρος υπολογίζεται και η οικεία πράξη ή το πιστοποιητικό εκδίδονται χωρίς να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία που δεν προσκομίσθηκαν κατά περίπτωση.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί των προθεσμιών παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου, εντός εξήντα (60) ημερών από τη διεκπεραίωση των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων και φόρου κληρονομιών, δωρεών γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, η αρμόδια για τη διεκπεραίωση υπηρεσία της ΑΑΔΕ διενεργεί επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της δήλωσης με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και, εφόσον διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα που συνεπάγεται τον προσδιορισμό μειωμένου φόρου, αναρτά στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υπόχρεου στο myTAXISnet πρόσκληση για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 του ΚΦΔ. Σε περίπτωση μη υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός της ως άνω προθεσμίας, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ εκδίδει και κοινοποιεί αμελλητί εντολή ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα και ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της εντολής ελέγχου.

Εντός τριών ημερών η πράξη προσδιορισμού φόρου

Με βάση τις δηλώσεις ή αιτήσεις, που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της απόφασης, οι αντίστοιχες πράξεις προσδιορισμού του φόρου και τα πιστοποιητικά εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής παραλαβής της δήλωσης ή της αίτησης ή από την ημερομηνία παραλαβής του φυσικού φακέλου, τηρώντας αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας. Ειδικά οι δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά το αργότερο εντός των επόμενων δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία χρέωσής τους στον αρμόδιο υπάλληλο.

Μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακής Κοινοποίησης», οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου και τα πιστοποιητικά αναρτώνται ή επισυνάπτονται κατά περίπτωση στη θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTAXISnet της ΑΑΔΕ, είτε υπογεγραμμένα ψηφιακά, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα (υποχρεωτικά για τις ΔΟΥ Α΄ τάξης), είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan).

Σε περίπτωση απόρριψης της δήλωσης ή της αίτησης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 της απόφασης αναρτάται ή επισυνάπτεται η πράξη απόρριψης ή ενημερώνεται ο φορολογούμενος κατά περίπτωση.

Στις περιπτώσεις που δήλωση κατοχής ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα από κληρονόμο, για λογαριασμό αποβιώσαντος, ή εκκαθαριστή ή ελλείψει αυτού από τον τελευταίο νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου, που έχει προβεί σε διακοπή εργασιών, ή πληρεξουσίου που ενεργεί για λογαριασμό του υποχρέου με ειδικό περί της υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης πληρεξούσιο ή ειδική ηλεκτρονική εξουσιοδότηση, η πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται στο όνομα του υπόχρεου, και το οικείο πιστοποιητικό αναρτώνται, κατά τα ανωτέρω, και στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο TAXISnet του υποβάλλοντος αυτήν.

Αντίγραφα των υποβαλλομένων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της απόφασης δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών αναρτώνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των δηλούντων.

Τα αντίγραφα των δηλώσεων και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα έχουν ισχύ πρωτοτύπου.

Αντίγραφα δηλώσεων και πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί, από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας έχουν ισχύ πρωτοτύπου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τις επόμενες ημέρες η ψήφιση της κατάργησης του φόρου γονικής παροχής

Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να δώσει μεγάλη ανάσα στην κτηματαγορά, αλλά και σε χιλιάδες νοικοκυριά διότι η γονική παροχή δεν αφορά μόνο ακίνητα, αλλά και κινητά περιουσιακά στοιχεία.
Akinita, Real Estate
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παράθυρο» μείωσης φόρων στα ακίνητα μετά το σοκ με τις αντικειμενικές

Επανεξετάζει το υπουργείο Οικονομικών τις επιπτώσεις σε πλήθος φόρων -εκτός του ΕΝΦΙΑ- που συνδέονται με τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, μετά τις αυξήσεις έως 250%. Συγκροτείται επιτροπή ειδικών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε νέο ηλεκτρονικό σύστημα όλες οι αντικειμενικές τιμές ακινήτων

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα ενημερώνεται αυτόματα για τις τιμές και θα βοηθήσει την ένταξη της ελληνικής αγοράς στις ώριμες, τονίζει ο Χρ. Σταϊκούρας. Ποια ήταν τα μέτρα υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων.