ΓΔ: 893.76 2.09% Τζίρος: 88.68 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Τίθενται σε ισχύ τα μέτρα της ΡΑΕ για την Αγορά Εξισορρόπησης

Οι συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης θα πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη την έναρξη εφαρμογής των ρυθμίσεων της απόφασης της ΡΑΕ κατά τη διαδικασία υποβολής των προσφορών τους στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Σε ισχύ μπαίνουν από τις 13 Φεβρουαρίου οι αποφάσεις της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης με την θέσπιση μέτρων που αποβλέπουν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στην προώθηση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ισχύς της άρχεται από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ στις 10.02.2021 και η εφαρμογή των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν εκκινούν από την τρίτη Ημέρα Κατανομής που έπεται της δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ, ήτοι στις 13.02.2021. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης θα πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη την έναρξη εφαρμογής των ρυθμίσεων της ως άνω απόφασης κατά τη διαδικασία υποβολής των προσφορών τους στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Οι αποφάσεις της ΡΑΕ που τίθενται σε ισχύ είναι οι παρακάτω:

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4001/2011, καθώς και των άρθρων 17 (παρ. 2, ιστ) και 18 (παρ. 5) του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν:

A. 1) Την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ), όπως ισχύει, ως εξής: Άρθρο 55. Περιεχόμενο Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ: Τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής:

«2. Η ανοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ περιλαμβάνει από ένα (1) έως δέκα (10) βήματα. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να μειώνεται σε σχέση με την τιμή προσφοράς για προηγούμενο κατά σειρά βήμα. Για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για τις οποίες εφαρμόζεται περιορισμός Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής - 22 - η ποσότητα του πρώτου βήματος της ανοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW είναι τουλάχιστον ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.»

Άρθρο 55. Περιεχόμενο Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ: Τροποποίηση της παραγράφου 4 ως εξής:

«4. Η καθοδική Προσφορά Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ περιλαμβάνει από ένα (1) έως δέκα (10) βήματα. Η τιμή Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα διαδοχικά βήματα δεν επιτρέπεται να αυξάνεται σε σχέση με την τιμή Προσφοράς για προηγούμενο κατά σειρά βήμα. Για τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης για τις οποίες εφαρμόζεται περιορισμός Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής η ποσότητα του τελευταίου βήματος της καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW είναι τουλάχιστον ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.» Άρθρο 67.

Υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης:

Τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής: «2. Η τιμή των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ που υποβάλουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας Εξισορρόπησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, πρέπει να είναι βελτιωμένη σε σχέση με την τιμή της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που υποβλήθηκε στη ΔΕΠ για την Περίοδο Κατανομής που περιλαμβάνει την Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ. Με τον όρο βελτιωμένη τιμή εννοείται μικρότερη τιμή για τις ανοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης και μεγαλύτερη τιμή για τις καθοδικές Προσφορές Ενέργειας Εξισορρόπησης. Οι ποσότητες των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης για χειροκίνητη και αυτόματη ΕΑΣ που υποβάλλουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας Εξισορρόπησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου δεν μπορούν να μεταβληθούν σε σχέση με τις ποσότητες της Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ που υποβλήθηκε στη ΔΕΠ για την Περίοδο Κατανομής που περιλαμβάνει τη Χρονική Περίοδο χειροκίνητης ΕΑΣ.»

2) Την εισαγωγή μεταβατικής διάταξης ως άρθρου 118Α στον ΚΑΕ ως εξής: «Άρθρο 118Α : Υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης για το χρονικό διάστημα μέχρι την άρση του περιορισμού στο Σύστημα της Πελοποννήσου

  • Πλέον των όσων προβλέπονται ανωτέρω, αναστέλλεται η υποβολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης με αρνητικές τιμές μέχρι την άρση του υφιστάμενου περιορισμού, λόγω συμφόρησης, στο Σύστημα της Πελοποννήσου.
  • Η άρση του εν λόγω περιορισμού διαπιστώνεται με την έκδοση πράξης από τη ΡΑΕ για τη θέση σε λειτουργία της ΓΜ 400 kV Μεγαλόπολη – Σύστημα.».

B. Καλεί την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τροποποίησης/προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων της Αγοράς Εξισορρόπησης και των σχετικών Τεχνικών Αποφάσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., προκειμένου για την αποτελεσματική εφαρμογή των ως άνω μέτρων από την τρίτη Ημέρα Κατανομής - 23 - που έπεται της δημοσίευσης της παρούσας στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), καθώς και να αποστείλει στη ΡΑΕ, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021, αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική επίπτωση, από την 1 Νοεμβρίου 2020, της υποβολής ανοδικής ή καθοδικής Προσφοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης ΔΕΠ σε MW, κατά τρόπο αναντίστοιχο με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή.

Γ. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων από την τρίτη Ημέρα Κατανομής που έπεται της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στο ΦΕΚ. Δ. Τη δημοσίευση της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και την έκδοση νεότερης Ανακοίνωσης της Αρχής περί της ακριβούς ημερομηνίας έναρξης εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων, σε συνέχεια και του χρόνου δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΠΕ : Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τελευταίο διαγωνισμό της ΡΑΕ

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού υποβλήθηκαν αιτήσεις για 128 έργα συνολικής ισχύος 1.092 MW. Η τρέχουσα διαδικασία είναι κοινή για αιολικά και φωτοβολταϊκά, καθώς αφορά μονάδες ισχύος, αντίστοιχα, έως 50 και έως 20 μεγαβάτ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζητούν παρέμβαση της ΡΑΕ για τις τιμές ρεύματος οι βιομηχανίες

Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας σημειώνει πως η σύγκριση τιμών στην αγορά εξισορρόπησης με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές δείχνει την «εμφανή χειραγώγηση των τιμών που επιχειρείται στην ελληνική αγορά».
RAE, Rythmistiki Arxi Energeias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για αντιπρόεδρο και τρία μέλη στη ΡΑΕ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εντός 30 ημερών από την επομένη της δημοσίευσης λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, αίτηση σε μορφή δήλωσης ενδιαφέροντος και τα σχετικά δικαιολογητικά.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποκλείει αύξηση τιμών στο ρεύμα ο Χατζηδάκης

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι το υπουργείο θα παρέμβει για την ορθή λειτουργία του target model. «Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αδρανείς τις δυσλειτουργίες. Στόχος όλων πρέπει να είναι το target model να λειτουργήσει υπέρ των καταναλωτών» είπε.