ΓΔ: 1448.96 0.14% Τζίρος: 2.56 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:49:41 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Η ακτινογραφία στα μεγέθη α' τριμήνου των τραπεζών από την NBG Securities

Οι τρεις παράγοντες που πίεσαν τα κέρδη προ προβλέψεων και η αντιστάθμιση από τη μείωση των ζημιών απομείωσης δανείων. Νέα μείωση του δείκτη NPE, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και άφθονη ρευστότητα.

Ως θετικό χαρακτηρίζει το α’ τρίμηνο για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες η NBG Securities, σε έκθεσή της μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των μεγεθών τους. 

Όπως σημειώνει, ο χαμηλότερος δείκτης κερδών προ προβλέψεων (ΡΡΙ) αντανακλά κυρίως: 

  1. το υψηλότερο κόστος αντιστάθμισης καταθέσεων, 
  2. την επέκταση του δανειακού χαρτοφυλακίου με νέες εκταμιεύσεις άνω των 7,5 δισ. ευρώ, σωρευτικά, και 
  3. το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω των εκδόσεων MREL στο τρίμηνο. 

Οι τάσεις αυτές αντισταθμίστηκαν από τη σημαντική μείωση των ζημιών απομείωσης δανείων, ως αποτέλεσμα της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται, με τον μέσο δείκτη NPE να μειώνεται κατά 11 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, χάρη σε οργανικές δράσεις καθώς και σε πωλήσεις NPEs. 

Οι ελληνικές τράπεζες διατήρησαν τα ισχυρά κεφάλαιά τους και την άφθονη ρευστότητά τους, η οποία μπορεί να συνεχίσει να επενδύεται σε περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις. Τέλος, και οι τέσσερις τράπεζες τόνισαν την πρόθεσή τους για διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2023, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του SSM, για πρώτη φορά μετά από πάνω από 10 χρόνια.

Πιο αναλυτικά στην έκθεση τονίζονται τα ακόλουθα: 

  • Alpha Bank: Η Alpha Bank ανακοίνωσε βασικό ΡΡΙ ύψους 322 εκατ. ευρώ (-8,9% σε τριμηνιαία βάση), λόγω υψηλότερου κόστους αντιστάθμισης καταθέσεων, του frontloading της έκδοσης προνομιούχων τίτλων πρώτης κατηγορίας και αυξημένων λειτουργικών εξόδων, καθώς το δ’ τρίμηνο του 2023 επωφελήθηκε από διαγραφή που σχετίζεται με τις εισφορές του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης (SRF). Η τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 204 εκατ. ευρώ, +4,1% σε τριμηνιαία βάση, επωφελούμενη επίσης από τη μείωση των προβλέψεων. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παρέμειναν σταθερά στα 2,2 δισ. ευρώ, καθώς οι ισχυρότερες ρυθμίσεις και αποπληρωμές αντιστάθμισαν την αναταξινόμηση δανείων με εγγύηση του Δημοσίου ύψους 110 εκατ. ευρώ σε μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που αντανακλούν τις εποπτικές προσδοκίες. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στο 6,0%, ενώ pro-forma για την αναπλήρωση του έργου «Gaia», ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώνεται στο 5,7%. Η κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank ενισχύθηκε, με τον δείκτη FL CET1 να διαμορφώνεται στο 14,8% από 14,6% το δ’ τρίμηνο του 2023, ενώ ο δείκτης Συνολικών Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 19,2% το 1ο τρίμηνο του 24 έναντι 19,1% το 4ο τρίμηνο του 23. Η διοίκηση προσδιόρισε για την αμοιβή των μετόχων το 20% των καθαρών κερδών του 2023 ή 122 εκατ. ευρώ, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ μερίσματος (0,03 ευρώ, μερισματική απόδοση 1,5%) και επαναγοράς μετοχών.
  • Eurobank: Η Eurobank ανακοίνωσε βασικό ΡΡΙ ύψους 478 εκατ. ευρώ (-1,3% σε τριμηνιαία βάση), το οποίο προήλθε από τα δάνεια, τα ομόλογα και τις διεθνείς δραστηριότητες. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 383 εκατ. ευρώ (+12,7% σε τριμηνιαία) προ έκτακτων αποτελεσμάτων, επωφελούμενο από τις σημαντικά χαμηλότερες προβλέψεις και τις μειωμένες λοιπές ζημίες απομείωσης. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν οργανικά κατά 0,4 δισ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του 24. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 211 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση σε 1,3 δισ. ευρώ. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μειώθηκε σε 3,0% από 3,5% το δ’ τρίμηνο του 2023. Η κεφαλαιακή θέση της Eurobank ενισχύθηκε. Το συνολικό CAD ανήλθε σε 20,2% και το FLCET1 σε 17,2% το 1ο τρίμηνο του 24, αυξημένο κατά 3 και 20 μ.β. q/q αντίστοιχα. Η διοίκηση έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το μέρισμα του 2023 ύψους 0,09 ευρώ/μετοχή (μερισματική απόδοση 4,3%), που αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής περίπου 30%.
  • Εθνική Τράπεζα: Η ΕΤΕ κατέγραψε βασικό PPI ύψους 494 εκατ. ευρώ (-0,9% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τον αντίκτυπο από το κόστος αντιστάθμισης του carry και το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, το οποίο αντισταθμίστηκε εν μέρει από το εποχικά χαμηλότερο OpEx. Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 380 εκατ. ευρώ (+1,3% σε τριμηνιαία βάση), επωφελούμενα επίσης από τα υψηλότερα έσοδα από συναλλαγές και τις σταθερές προβλέψεις. Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση σε 1,3 δισ. ευρώ, με μη σημαντικό οργανικό σχηματισμό το τρίμηνο, πολύ εντός των προβλέψεων για το οικονομικό έτος 24. Ο δείκτης NPE παρέμεινε σταθερός σε τριμηνιαία βάση στο 3,7% και η κάλυψη μειώθηκε στο 86,1% (έναντι 87,5% το 4ο τρίμηνο του 23). Ο δείκτης FL CET1 αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση σε 18,6%. Ο δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων (CAD) ανήλθε σε 21,3%. Η διοίκηση καθοδήγησε για το 2023 μέρισμα ύψους 20-25% των καθαρών κερδών, που αντιστοιχεί σε 0,24-0,30 ευρώ/μετοχή (μερισματική απόδοση 2,9-3,6%).
  • Τράπεζα Πειραιώς: Η Τράπεζα Πειραιώς είχε βασικό ΡΡΙ ύψους 470 εκατ. ευρώ (-2,9% σε τριμηνιαία βάση), κυρίως λόγω της επίδρασης από την πλήρη σταδιακή εφαρμογή της στρατηγικής αντιστάθμισης καταθέσεων του ομίλου, σε συνδυασμό με την άμβλυνση των προμηθειών και των λειτουργικών εξόδων. Τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 233 εκατ. ευρώ (+10,4% τριμηνιαία βάση), επωφελούμενα επίσης από τις μειωμένες ζημίες απομείωσης δανείων. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 1,3 δισ. ευρώ, χάρη στην εμπροσθοβαρή και επιταχυνόμενη εκκαθάριση των συναλλαγών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς και στα θετικά αποτελέσματα από την οργανική προσπάθεια. Κατά συνέπεια, ο δείκτης NPE παρέμεινε σταθερός q/q στο 3,5%. Ο δείκτης CET1 της Τράπεζας Πειραιώς με πλήρη επιβάρυνση στο τέλος του Μάρτιου'24 ανήλθε στο επίπεδο του 13,7%, κυρίως λόγω της οργανικής δημιουργίας κεφαλαίων. Ο συνολικός δείκτης πλήρως επιβαρυμένου CAD διαμορφώθηκε στο 18,5%, άνετα πάνω από τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, καθώς και τις εποπτικές οδηγίες. Η διοίκηση έδωσε κατευθυντήριες γραμμές για το μέρισμα του 2023 ύψους 0,06 ευρώ/μετοχή (μερισματική απόδοση 1,7%), που αντιστοιχεί σε δείκτη διανομής περίπου 10%.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

Γιατί οι αναλυτές βλέπουν συνέχεια στο ράλι των τραπεζικών μετοχών

Μπαράζ αναβαθμίσεων στις τιμές στόχους από μεγάλους διεθνείς οίκους και εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρείες. Εγκώμια από την DBRS στις ελληνικές τράπεζες και επάνοδος της Εθνικής στην επενδυτική βαθμίδα.
ΑΓΟΡΕΣ

Τραπεζικό ράλι «βλέπουν» οι αναλυτές: Όλες οι νέες τιμές - στόχοι

Διψήφια ποσοστά περαιτέρω ανόδου των τραπεζικών μετοχών προβλέπουν οι επενδυτικοί οίκοι, με βασική ώθηση από τα αυξημένα επιτόκια. Ποιες τιμές δίνουν Goldman Sachs, Morgan Stanley, Jefferies, Ambrosia Capital και Axia.
ΑΓΟΡΕΣ

Μπαράζ θετικών εκθέσεων για τις τράπεζες, σε... απογείωση οι τιμές στόχοι

Αναλυτές ξένων και ελληνικών οίκων αναθεωρούν τις προβλέψεις για τις μετοχές και την κερδοφορία των τραπεζών και στρώνουν το έδαφος για ράλι. Τι ανακοίνωσαν S&P, JP Morgan, Morgan Stanley, Eurobank Equties και Pantelakis Securities.