ΓΔ: 902.37 0.74% Τζίρος: 30.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:43:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Audiovisual

Στις 23 Μαρτίου στο ταμπλώ οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ της Audiovisual

Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ ορίστηκε για τις 21 Φεβρουαρίου, ενώ στις 26 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.

Η Audiovisual ανακοίνωσε τo χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς των 26.666.665 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας» της κύριας αγοράς της αγοράς αξίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2017/1129 και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 980 και του Ν.3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν, τα εξής :

Από την 19.02.2020 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν δυνάμει της από 18.02.2020 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο αναφορικά με τη δημόσια προσφορά των 26.666.665 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας (εφεξής «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Χαμηλής Συναλλακτικής Δραστηριότητας» της κύριας αγοράς της αγοράς αξίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «ΧΑ»), σύμφωνα με την από 17.07.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 11.02.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθεται στην ενότητα 5.6 «Διαδικασία Ασκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

Ημερομηνία

Γεγονός

18.02.2020

Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το ΔΣ της ΕΚ

18.02.2020

Έγκριση από το ΧΑ της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης

18.02.2020

Δημοσίευση στο ΗΔΤ του ΧΑ της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων

19.02.2020

Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ του ΧΑ και την ιστοσελίδα της Εταιρείας

19.02.2020

Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου. Ανάρτηση στις ιστοσελίδες της Εταιρείας,  της ΕΚ και του ΧΑ

20.02.2020

Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της τιμής της Μετοχής της Εταιρείας με το δικαίωμα προτίμησης 

21.02.2020

Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης - Προσαρμογή της τιμής

24.02.2020

Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date) 

25.02.2020

Πίστωση από την ΕΛΚΑΤ των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑT

26.02.2020

Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής 

06.03.2020

Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 

11.03.2020

Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής 

12.03.2020

Δημοσίευση στο ΗΔΤ, την ιστοσελίδα του ΧΑ και την ιστοσελίδα της Εταιρείας  ανακοίνωσης για το τελικό ποσοστό κάλυψης της ΑΜΚ και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών

19.03.2020

Έγκριση από το ΧΑ της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών *

19.03.2020

Δημοσίευση στο ΗΔΤ, την ιστοσελίδα του ΧΑ και την ιστοσελίδα της Εταιρείας για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών 

23.03.2020

Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της ΑΜΚ 

 

 

 

 

*  υπό την αίρεση της σύγκλησης της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 18.02.2020, θα είναι διαθέσιμο από τις 19.02.2020 σε ηλεκτρονική μορφή:

  • στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

 (https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-informative-material)

Επίσης , το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρείας (Πάρνωνος 3, Τ.Κ 151 25,Μαρούσι).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Εταιρείας επί της Πάρνωνος 3, ΤΚ 151 25,Μαρούσι (Αρμόδιος: Υπεύθυνος Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, κος Σταματάκος Ιωάννης τηλ. 2108092000.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ