Φώτο: Shutterstock

Νέα διοίκηση στην Folli Follie κατόπιν παρέμβασης της Επ. Κεφαλαιαγοράς

Ο κ. Γεώργιος Σάμιος ορίστηκε νέος διευθύνων σύμβουλος της Folli Follie, στην νέα προσωρινή διοίκηση της εταιρείας, που τοποθετήθηκε μετά από αίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο κ. Γεώργιος Σάμιος είναι πλέον ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Folli Follie, αφού, ύστερα από παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τοποθετήθηκε νέα διοίκηση.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, δυνάμει της από 19-02-2020 προσωρινής διαταγής της κας Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εξεδόθη κατόπιν της από 14.2.2020 αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίστηκε προσωρινή διοίκηση της εταιρείας, αποτελούμενη από τα κάτωθι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία συγκροτήθηκαν σήμερα σε σώμα ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ του Ιωάννη – Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΧΗΣ του Ευστρατίου – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΙΟΣ του Αναστασίου – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

4. ZHANG του HAOLEI του Genzhu - Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΔΙΑΝΟΣ του Νικολάου - Μη εκτελεστικό Μέλος

6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

7. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΟΝΤΑΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

8. ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ του Παναγιώτη – Μη εκτελεστικό Μέλος

9. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ του Κωνσταντίνου – Μη εκτελεστικό Μέλος

10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ του Νικολάου – Μη εκτελεστικό Μέλος

11. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ του Φραγκούλη – Μη εκτελεστικό Μέλος

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο ορίστηκε μέχρι την συζήτηση της από 14.2.2020 αίτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υπό τον όρο συζήτησης αυτής (κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 6ης Απριλίου 2020), προκειμένου να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις της εταιρείας και τη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ενεργειών για την επίτευξη της εξυγίανσης της εταιρείας.

Οι αποφάσεις της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

H Folli Follie εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τις αποφάσεις τις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Αναλυτικά:

«Ανακοινώνεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “FF GROUP” (εφεξής η «Εταιρεία») ότι την 20η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12.00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, σύμφωνα με την από 30.1.2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία υπεβλήθη ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ εμπροθέσμως, με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως 1934005/30.1.2020 και αναρτήθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα (www.ffgroup.com) την 30η Ιανουαρίου 2020. Αναθεωρημένη πρόσκληση δημοσιεύθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα στις 6 Φεβρουαρίου 2020 και υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ (με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου 1939399/6.2.2020) και περαιτέρω αναθεωρημένη πρόσκληση δημοσιεύθηκε στην εταιρική ιστοσελίδα στις 11 Φεβρουαρίου 2020 και υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ (με ληφθέντα αριθμό πρωτοκόλλου 1942112/11.2.2020).

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

1.  Αποφάσισε την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σχετικά με την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και συγκεκριμένα την τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, την κατάργηση του άρθρου 19, την αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού.

2.  Δεν ενέκρινε την προταθείσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

3.  Ανακοινώθηκε η εκλογή των κκ. Γεωργίου Ιωαννίδη και Δημητρίου Βαλαχή ως μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κκ. Γεωργίου Κουτσολιούτσου και Περικλή Δοντά αντίστοιχα) δυνάμει της από 16.12.2019 προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Αθηνών, σε συνδυασμό με την από 19.12.2019 απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας.

4.  Δεν εξέλεξε μέλη Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

5.  Ενημερώθηκε για την υπόθεση των μετοχών DUFRY κυριότητος της Εταιρείας.

6.  Ενημερώθηκε σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας από τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 έως σήμερα, τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της Εταιρείας κατά παντός υπευθύνου, καθώς και τις ενέργειες για την εξυγίανση της Εταιρείας, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7.  Ενημερώθηκε επί ερωτημάτων που έθεσε Μέτοχος σχετικά με τις εταιρικές υποθέσεις.
Στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 63,71% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 42.654.137 μετοχές επί συνόλου 66.948.210. Αντίστοιχα, οι έγκυρες ψήφοι για έκαστο θέμα ανέρχονται σε 42.654.137, οι οποίες αναλογούν σε 63,71% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που τέθηκαν σε ψηφοφορία από τους μετόχους, τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

Θέμα 1o: Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.857.263 μετοχές, ήτοι ποσοστό 98,13% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 69.661 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,16% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 727.213 μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,71% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 2o: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 28.392.096 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,56% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.178.715 μετοχές, ήτοι ποσοστό 33,24% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 83.326 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,20% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

Θέμα 3o: Κατά ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 26.506.204 μετοχές, ήτοι ποσοστό 62,14% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Υπέρ ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 1.560.819 μετοχές, ήτοι ποσοστό 3,66% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν. Από την ψηφοφορία απείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.587.114 μετοχές, ήτοι ποσοστό 34,20% επί του συνόλου των μετοχών που εκπροσωπήθηκαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ