Στάσιμος ο τζίρος του 2019 για την Πλαστικά Θράκης

Αύξηση του τζίρου που ανήλθε στα 327 εκατ. ευρώ και των EBITDA κατά 4,5% και πτώση των κερδών το 2019 ανακοίνωσε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου για τη χρήση του 2019 ανήλθε σε 327,8 εκ. εΕυρώ έναντι 322,7 εκ. Ευρώ το 2018 (+1,6) σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πλαστικά Θράκης. Τα μικτά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν στα 63,5 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη ωστόσο να μειώνονται στα 3,7 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης του 2019 συνοψίζονται ως εξής:

Ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου ανήλθε σε 121,3 χιλ. τόνους, οριακά μειωμένος σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα ο όγκος πωλήσεων στον κλάδο των Τεχνικών Υφασμάτων ανήλθε στη χρήση 2019 σε 90,3 χιλ. τόνους έναντι 93,5 χιλ. τόνων το 2018 (-3,4%) και στον κλάδο της Συσκευασίας σε 35,7 χιλ. τόνους το 2019 έναντι 34,4 χιλ. τόνων το 2018 (+3,6%). Η μεταβολή στον κλάδο των τεχνικών υφασμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο κλείσιμο του εργοστασίου των μεγασάκων στη Βουλγαρία και στη μείωση των πωλήσεων των θυγατρικών στη Σκωτία και την Αμερική. Αντιθέτως η άνοδος στον κλάδο της Συσκευασίας προήλθε κατά κύριο λόγο από την Ελληνική αγορά, λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων στους κλάδους τροφίμων και χρωμάτων από την Ελληνική αγορά, λόγω αύξησης του όγκου πωλήσεων στους κλάδους τροφίμων και χρωμάτων. Ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών για τη χρήση του 2019 ανήλθε σε 327,8 εκ. Ευρώ έναντι 322,7 εκ. Ευρώ το 2018 (+1,6).

Τα ενοποιημένα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 63,5 εκ Ευρώ σε σχέση με 63,2 εκ. Ευρώ το 2018. Οριακή ήταν η μείωση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 19,4% σε σχέση με 19,6% το 2018. Η μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους οφείλεται κυρίως στη μείωση του περιθωρίου μικτούς κέρδους της θυγατρικής του Ομίλου στη Σκωτία, λόγω της εσωτερικής αναδιάρθρωσης των εργοστασίων, προκειμένου να προετοιμαστεί η εγκατάσταση της νέας γραμμής needlepunch, καθώς και στην αύξηση του ανταγωνισμού στην αγορά του
Ηνωμένου Βασιλείου. Η προετοιμασία μετεγκατάστασης της νέας γραμμής στη Σκωτία είχε ως αποτέλεσμα και τη μείωση της σχετικής παραγωγής της θυγατρικής στην Αμερική.

Το ενοποιημένο EBITDA για τη χρήση του 2019 αυξήθηκε κατά 4,5% (28,7 εκ ευρώ σε σχέση με 27,5 εκ. ευρώ το 2018). Επιπροσθέτως εντός της χρήσεως 2019 προέκυψαν έξοδα και έσοδα τα οποία δεν αφορούν στη συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου και τα οποία διαμόρφωσαν ανάλογα το EBITDA. Ειδικότερα το "αναπροσαρμοσμένο” EBITDA για το 2019 ανήλθε σε 30,6 εκ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο "αναπροσαρμοσμένο" EBITDA του 2018 το οποίο ανήλθε σε 29 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,6%.

Πλαστικά Θράκης: Αύξηση τζίρου, πτώση κερδών για το 2019


Προοπτικές και προβλεπόμενη πορεία της χρήσεως 2020

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας: «Η αβεβαιότητα που υφίσταται στο ευρύτερο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο και το ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως επηρεάζεται και από τις επιπτώσεις της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 συνιστούν παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς εκτιμήσεις και τους οποίους ο Όμιλος αξιολογεί διαρκώς. Ειδικά σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας και της δυνητικής ύφεσης που έχει ήδη επιφέρει στις τοπικές οικονομίες, δεν δύναται να εκτιμηθεί με σαφήνεια η επίδραση που θα είχε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση αξιολογεί σε διαρκή βάση τα δεδομένα προκειμένου να εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα του Ομίλου, συνεπεία του συγκεκριμένου γεγονότος. Αναφορικά με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2020 παρουσιάζονται βελτιωμένα, σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα περιορισμού δυνητικών κινδύνων, εφόσον προκύψουν στο μέλλον.

Σχετικά με την πορεία του δεύτερου τριμήνου, μέχρι σήμερα ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντική επίδραση από τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώνονται, λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι χαμηλότερες πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με κλάδους με περιορισμένη δραστηριότητα (π.χ. εστίαση, τουρισμός), αντισταθμίζονται από την αύξηση των πωλήσεων προϊόντων που σχετίζονται με την προσωπική προστασία, την υγιεινή και τη συσκευασία τροφίμων, προϊόντα για τα οποία η ζήτηση αναμένεται να παραμείνει αυξημένη και στο άμεσο μέλλον. Η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου και της αναγκαίας ρευστότητας, σε συνδυασμό με τη διαρκή παρακολούθηση των επιμέρους παραμέτρων λειτουργίας και η έγκαιρη λήψη των απαραίτητων δράσεων, αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας. Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις και ενέργειες και εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Σε μεταγενέστερο χρόνο τα κέρδη από τη μεταβίβαση ακινήτου

Τα χρηματικά διαθέσιμα που εισπράχθηκαν έως σήμερα, συνεπεία της μεταβίβασης ιδιόκτητου βιομηχανικού ακινήτου της θυγατρικής της εταιρείας Thrace Linq Inc, χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού του Ομίλου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κλείνει τις μονάδες σε ΗΠΑ και Κίνα η Πλαστικά Θράκης

Στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων ώστε να ενισχυθεί η κερδοφορία του Ομίλου, η Πλαστικά Θράκης προχωράει στην εκποίηση του ακινήτου της στις ΗΠΑ και αποφασίστηκε η παύση λειτουργίας της Thrace China και η εκκαθάρισή της.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επένδυση 200.000 ευρώ στην παραγωγή προστατευτικών μασκών από την Πλαστικά Θράκης

Η νέα γραμμή παραγωγής έχει ήδη εγκατασταθεί στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και η παραγωγική της δυναμικότητας αναμένεται να φτάσει τις 100.000 περίπου μάσκες την ημέρα.