Pasal Development
Pasal Development

Pasal: Υποχρεωτική δημόσια πρόταση από την Sterner Stenhus Greece

Το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στα 0,71 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή. Η Sterner δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), ενώ δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Pasal από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Pasal Development, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ έκαστη, τις οποίες δεν κατέχει, προχωρά η Sterner Stenhus Greece. 

Το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται στα 0,71 ευρώ σε μετρητά για κάθε μετοχή.

Σημειώνεται πως αν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, η Sterner κατέχει συνολικά μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, δεν θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), ενώ δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της Pasal από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται πως το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 8.419.464 ευρώ, και διαιρείται σε 16.838.928 Μετοχές, οι οποίες διαπραγματεύονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης» της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής («ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 15.07.2020, ανέρχεται σε € 0,70,
(β) η ανώτατη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/ και οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί συντονισμένα με τον Προτείνοντα απέκτησε Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 15.07.2020, ισούται με την τιμή των € 0,67, και
(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προέκυψε από την Αποτίμηση ανέρχεται σε € 0,70 ανά Μετοχή.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου.

Ειδικότερα, στην παρούσα Δημόσια Πρόταση το Προσφερόμενο Τίμημα:
• υπερβαίνει κατά 1,43% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 15.07.2020, η οποία ανήλθε σε € 0,70.
• υπερβαίνει κατά 5,97% την ανώτερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει τη Δημόσια Πρόταση, ήτοι την 15.07.2020, η οποία ανήλθε σε €0,67.
• υπερβαίνει κατά 1,43% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε € 0,70 ανά Μετοχή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ