ΓΔ: 909.16 0.56% Τζίρος: 50.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Fourlis: Εγκρίθηκε η ΑΜΚ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού

Μετά την αύξηση που θα πραγματοποιηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ξεπερνάει τα 52 εκατ. ευρώ και θα είναι διαιρούμενο σε αντίστοιχες μετοχές με ονομαστική αξία 1 ευρώ.

Με αύξηση της ονομαστική αξίας της μετοχής κατά 0,19 ευρώ θα πραγματοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Fourlis με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών όπως αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι ύψους 9.880.942,59 ευρώ. Μετά την αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Fourlis θα ανέρχεται στα 52.004.961 ευρώ διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία (52.004.961) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμιά μετοχή.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η εισηγμένη:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνήλθε τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και διεξήχθη ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, αποφάσισε τα κάτωθι: 

ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των 0,19€ ανά μετοχή. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 9.880.942,59 ευρώ προς κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματισθεί από μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων (κέρδη εις νέον) και συγκεκριμένα του ποσού των 10.400.992,20 ευρώ μειωμένου κατά το ποσό των 520.049,61 ευρώ, ήτοι ποσοστό 5%, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου ως ισχύει, το οποίο θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο υπέρ των μετόχων. 

Πλην της προαναφερθείσας παρακράτησης, η παραπάνω κεφαλαιοποίηση δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ή σε άλλη φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων του. 

Η κατά τα ανωτέρω, δια της κεφαλαιοποιήσεως του προαναφερθέντος αποθεματικού, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,81 ευρώ σε 1,00 ευρώ. 

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ (52.004.961,00 €) διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα μία (52.004.961) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η καθεμιά μετοχή, σχετικώς τροποποιηθησομένου του άρθρου 3 του Καταστατικού. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα. 

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 9, 10, 11 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις των άρθρων, σε σχέση με τη δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο και της συμμετοχής των μετόχων της Εταιρείας σε αυτές. 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση των διατάξεων των άρθρων 9, 10, 11 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις των άρθρων, σε σχέση με τη δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο και της συμμετοχής των μετόχων της Εταιρείας σε αυτές. 

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Εταιρείας όπως θα διαμορφωθεί μετά την έγκριση των προτεινομένων τροποποιήσεών του (Κωδικοποιημένο Καταστατικό), έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μέσω του συνδέσμου: https://www.fourlis.gr/ir/corporategoverance/articles-of-incorporation. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της και ενέκρινε το θέμα. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκτακτη ΓΣ της Fourlis για πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη

Το πρόγραμμα στοχεύει να παροτρύνει τα ανώτατα στελέχη της Fourlis ώστε να αποκτήσουν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την εταιρεία και θα συνδέσουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας και του ομίλου.