ΓΔ: 942.46 -1.58% Τζίρος: 100.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Trapeza, trapeza peiraios
Φωτο: Alexandros Michailidis / SOOC

Τρ. Πειραιώς: Η κατανομή μετοχών, πόσες πήραν οι βασικοί μέτοχοι

Στις 7 Μαϊου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των νέων τίτλων, ποια τα μερίδια ΤΧΣ, Πόλσον, Helikon και Αριστείδη Μυστακίδη.

Τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι μετοχές της μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα Πειραιώς, τονίζοντας ότι η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαίου. 

Βάσει των στοιχείων που δημοσιοποιήσε η τράπεζα, το ΤΧΣ κάλυψε το 25,56% της συνδυασμένης προσφοράς μετοχών (διεθνούς και εγχώριας), με τον Τζον Πόλσον να έχει στην κατοχή του το 19,20%, την Helikon το 5,43% και τον κ. Αριστείδη Μυστακίδη το 2,9%. 

Η ανακοίνωση της τράπεζας

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ενεργώντας υπό την ιδιότητά τους ως Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω) ανακοινώνουν, σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα:

1. Κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 7 Απριλίου 2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Πειραιώς Holdings, στις 16 Απριλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς Holdings ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι και €1.200.000.000,00, με την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 Νέων Μετοχών, με τιμή διάθεσης μεταξύ €1,00, κατ’ ελάχιστον, και €1,15, κατά το μέγιστο, με καταβολή μετρητών και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

2. Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν:

(α) στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 («Κανονισμός 1129»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), και

(β) στην αλλοδαπή μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 1129 και της λοιπής εφαρμοζόμενης νομοθεσίας) σε ειδικούς επενδυτές, επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), σύμφωνα με την κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομοθεσία (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

3. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Συνδυασμένης Προσφοράς την 23η Απριλίου 2021, θα εκδοθεί το σύνολο των Νέων Μετοχών, ήτοι 1.200.000.000 Νέες Μετοχές.

4. Δυνάμει της από 23 Απριλίου 2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στη Συνδυασμένη Προσφορά ορίσθηκε στο ανώτατο επίπεδο του εύρους τιμών, ήτοι σε €1,15 ανά Νέα Μετοχή.

5. Από τις Νέες Μετοχές:

(α) 180.000.000 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 15% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.

Συγκεκριμένα:

(i) 38.248.791 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 21,25% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του Άρθρου 2, σημείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Από αυτές τις 38.248.791 Νέες Μετοχές:

(1) 12.394.911 (ήτοι ποσοστό 6,89% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές που δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς (από κοινού οι «Όροι»), και

(2) 25.853.880 (ήτοι ποσοστό 14,36% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές που είτε δεν δικαιούνταν προνομιακής κατανομής είτε εγγράφηκαν για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερέβαινε εκείνον για τον οποίο δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους Όρους.

(ii) 141.751.209 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 78,75% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»).
Από αυτές τις 141.751.209 Νέες Μετοχές:

(1) 74.561.406 (ήτοι ποσοστό 41,42% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν Ιδιώτες Επενδυτές που δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σύμφωνα με τους Όρους, και

(2) 67.189.803 (ήτοι ποσοστό 37,33% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές που είτε δεν δικαιούνταν προνομιακής κατανομής είτε εγγράφηκαν για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερέβαινε εκείνον για τον οποίο δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους Όρους.

(β) 1.020.000.000 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 85% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») και οι Paulson & Co. Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της), Helikon Investment Limited και Αριστοτέλης Μυστακίδης συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Διεθνούς Προσφοράς. Από τις Νέες Μετοχές που επιμερίσθηκαν στη Διεθνή Προσφορά:

  • Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 306.703.672 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 30,07% της Διεθνούς Προσφοράς και 25,56% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
  • Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 230.434.782 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 22,59% της Διεθνούς Προσφοράς και 19,20% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
  • Στη Helikon Investment Limited κατανεμήθηκαν 65.217.391 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 6,39% της Διεθνούς Προσφοράς και 5,43% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
  • Στον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη κατανεμήθηκαν 34.782.608 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 3,41% της Διεθνούς Προσφοράς και 2,90% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

6. Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η Εταιρεία μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, σε €1.380.000.000,00 [Δημόσια Προσφορά (€1,15 * 180.000.000 Νέες Μετοχές = €207.000.000,00) και Διεθνής Προσφορά (€1,15 * 1.020.000.000 Νέες Μετοχές= €1.173.000.000,00)].

7. Λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 452.037.014 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι 180.000.000 από τις Νέες Μετοχές) κατά 2,51 φορές περίπου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά τους παρακάτω υπολογισμούς μόνο τις έγκυρες συμμετοχές:

(α) η ζήτηση από τις 9.623 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 338.197.881 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 141.751.209 Νέες Μετοχές κατά 2,39 φορές περίπου, και

(β) η ζήτηση από τις 72 αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 113.839.133 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 38.248.791 Νέες Μετοχές κατά 2,98 φορές περίπου.

Επίσης, σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά αντιστοιχεί σε 4.277.505.773 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν (ήτοι 1.200.000.000 τις Νέες Μετοχές) κατά 3,56 φορές περίπου.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, ήτοι 1.200.000.000 Νέες Μετοχές. 8. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά και την από 29 Απριλίου 2021 έκθεση πιστοποίησης καταβολής του ποσού που συγκεντρώθηκε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία συντάχθηκε από την εταιρεία «ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς Α.Ε.» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, και την από 29 Απριλίου 2021 πιστοποίηση καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ίδια ημερομηνία, το μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings ανέρχεται συνολικά σε €1.250.367.223,00 διαιρούμενο σε 1.250.367.223 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη.

Σημειώνεται, τέλος , ότι οι Κύριοι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν για δικό τους λογαριασμό Νέες Μετοχές ούτε ανέλαβαν, δυνάμει της σχετικής σύμβασης αναδοχής που υπεγράφη με την Πειραιώς Holdings στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, οποιαδήποτε δέσμευση ανάληψης σε σχέση με τις Νέες Μετοχές.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. παρατίθεται ως ακολούθως:

 

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Πειραιώς Holdings.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Xristos Megalou, Trapeza Peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περνά στον έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς η Trastor έναντι 98 εκατ.

Όπως επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, κ. Μεγάλου η συναλλαγή θα ενισχύσει άμεσα τα έσοδα της Τρ. Πειραιώς από προμήθειες και αυξήσει την παρουσία της τράπεζας στην αγορά ακινήτων.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Στη Davidson Kempner ναυτιλιακά δάνεια 400 εκατ. ευρώ

Η ελληνική τράπεζα σημειώνει ακόμη ότι η συναλλαγή μειώνει τον δείκτη ΜΕΑ 15% από 16% που ήταν στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και αυξάνει αντίστοιχα τον δείκτη κάλυψης ΜΕΑ σε 40% περίπου από 39% προηγουμένως.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Πιθανή διανομή ομολόγων σε μετόχους μετά την ολοκλήρωση «Sunrise II»

Το 44% των ομολόγων ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας αποκτήθηκε από την Intrum, ενώ το 7% από τη Serengeti Opportunities Partners, με την Πειραιώς να διατηρεί το 100% των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.
Trapeza, trapeza peiraios
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες και προϊόντα μέσω της winbank

Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στους καταναλωτές, online υπηρεσίες για την άνετη και ταχεία κάλυψη των αναγκών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Δυνατότητα για ηλεκτρονικό καταναλωτικό δάνειο μέχρι και 15.000 ευρώ.