ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 10:02:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΕΛΠΕ

Αντιπρόταση Δημοσίου για τα ΕΛΠΕ, ζητά απευθείας διορισμό στο ΔΣ

Δεν «περπάτησε» η πρόταση της διοίκησης των ΕΛΠΕ για εκλογή ολόκληρου του ΔΣ από τη γενική συνέλευση. Το ΤΑΙΠΕΔ ζητά να διορίζει απευθείας τα 2/5 των μελών.

Μπλοκάρει το ελληνικό δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) την εισήγηση της διοίκησης των ΕΛΠΕ, για την εκλογή όλων των μελών του ΔΣ, από τη γενική συνέλευση και χωρίς να διορίζονται μέλη απευθείας από την πλευρά του Δημοσίου.

Η πρόταση της Διοίκησης των ΕΛΠΕ προέβλεπε τη μείωση των μελών του ΔΣ από 13 σε 11, με παράλληλη κατάργηση του απευθείας διορισμού επτά μελών από το Δημόσιο, μια πρόταση, η οποία δεν εγκρίθηκε στη σημερινή γενική συνέλευση που αναβλήθηκε με πρωτοβουλία του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να συζητηθεί η δική του πρόταση.

Ειδικότερα το ΤΑΙΠΕΔ προτείνει να συνεχίσουν να διορίζονται απευθείας από το Δημόσιο, μέλη του ΔΣ, με την αναλογία που επιτρέπει η σημερινή νομοθεσία, δηλαδή να διορίζονται απευθείας τα 2/5 του συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι στο νέο ΔΣ δεν θα υπάρχει πλειοψηφική συμμετοχή των μελών που θα έχουν οριστεί απευθείας από το Δημόσιο, αλλά με βάση τις προτάσεις του ΤΑΙΠΕΔ θα καλυφθούν οι 4 στις 11 θέσεις του συμβουλίου.

Σύμφωνα με κύκλους της διοίκησης των ΕΛΠΕ, η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τον προγραμματισμένο μετασχηματισμό της εταιρείας ο οποίος προχωρά σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου. 

«Το θέμα της διακυβέρνησης δεν είναι μόνο θέμα διορισμού ή ελέγχου του ΔΣ, αλλά ένα ευρύτερο θέμα του τρόπου διακυβέρνησης με συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια που εξασφαλίζονται από το σύνολο των αλλαγών στο καταστατικό των ΕΛΠΕ», αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι και προσθέτουν: «Σε κάθε περίπτωση και οι δύο επιλογές είναι σύμφωνες με το νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και δε δημιουργούν κανένα θέμα αλλαγής ή πρόβλημα στον προγραμματισμένο εταιρικό μετασχηματισμό». Σημειώνουν εξάλλου ότι το ΤΑΙΠΕΔ μόλις χθες ενημέρωσε τη Διοίκηση για την απόφαση του να επιλέξει την εναλλακτική που δίνει ο νόμος, δηλαδή του διορισμού των 2/5 των μελών του ΔΣ από μέτοχο και την εκλογή των υπολοίπων από τη ΓΣ.

Αυτό σημαίνει ότι βάσει και των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος απαιτείται μία εβδομάδα δημοσιότητας της εναλλακτικής αυτής επιλογής του μετόχου, για αυτό και η Γ.Σ αναβλήθηκε για τις 28 Μαίου.

Η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ αναλυτικά: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά
μέλ
η. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

Από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: α) τέσσερα (4) μέλη διορίζονται από το Δημόσιο για λογαριασμό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 11 του παρόντος άρθρου, β) τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, χωρίς την συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ (ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου φυσικού ή νομικού προσώπου), εφόσον ασκήθηκε το δικαίωμα απευθείας διορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2(α) του παρόντος άρθρου.

Ως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) το αργότερο ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, την σχετική εισηγητική απόφασή του, την προηγούμενη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, καθώς και ενημέρωση ως προς το κάθε υποψήφιο μέλος, σχετικά με τα εξής:

α) Την αιτιολόγηση της πρότασης του υποψήφιου μέλους. β) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους, το οποίο
περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε θέσεις διευθυντικών
στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων. γ) Τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλόλητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλόλητας της Εταιρείας, και, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται για εκλογή ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων
ανεξαρτησίας που ορίζονται στο νόμο εταιρικής διακυβέρνησης. Η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανά φύλο, σε ποσοστό, δεν
υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος το ποσοστό αυτό
στρογγυλοποιείται στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό. Σε κάθε περίπτωση, τα εκλεγόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα είναι λιγότερα από δύο (2) ανά φύλο.

Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 2(α) του παρόντος άρθρου, θα ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4548/2018. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού, το Δημόσιο για λογαριασμό του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία ενημέρωση η οποία θα περιλαμβάνει την διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλόλητας των
διοριζόμενων μελών, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλόλητας της Εταιρείας, καθώς και το αναλυτικό βιογραφικό αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3(β) του παρόντος άρθρου. Η ως άνω ενημέρωση αναρτάται από το Διοικητικό Συμβούλιο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα διορισμού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τα μη διορισθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί εντός τριών (3) ετών, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία δικαιούται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε περίπτωση, η μη επικύρωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντί της αντικατάστασης της προηγούμενης παραγράφου, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφ’ όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίστηκαν κατά την παράγραφο 2α του παρόντος άρθρου, αναπληρώνονται αμελλητί, εάν
παραιτηθούν ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο, από το Δημόσιο, με έγγραφη δήλωση του τελευταίου προς την Εταιρεία. Η μη αναπλήρωση για οποιονδήποτε λόγο από το Δημόσιο δεν παρακωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς τα μέλη αυτά.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως  συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, κατά την παράγραφο 3 ανωτέρω, το οποίο όμως θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την κείμενη νομοθεσία.

Τo Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα να διορίζει τέσσερα (4) από τα έντεκα (11) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον διατηρεί αμέσως ή εμμέσως δια του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, τουλάχιστον ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δύναται να τροποποιηθεί εφόσον έχει ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στην οποία θα παρίστανται ή θα αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ πλέον μιας του συνόλου των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας και με πλειοψηφία του ημίσεος πλέον μιας του συνόλου των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας. Εάν η συμμετοχή του Δημοσίου στην Εταιρεία κατέλθει του ποσοστού του τριάντα πέντε τοις εκατό(35%) των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας το εδάφιο (α) της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου θα δύναται να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ELPE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μπλόκο στη συνέλευση των ΕΛΠΕ με παρέμβαση από το Δημόσιο

Το Δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, υπέβαλε νέες προτάσεις για τις διοικητικές αλλαγές στα ΕΛΠΕ, οι οποίες θα συζητηθούν σε επόμενη γενικήσυνέλευση, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ομίλου, Γ. Παπαθανασίου.
ELPE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΠΕ: Αποχωρούν από τις παραχωρήσεις σε Άρτα-Πρέβεζα και Πελοπόννησο

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση του ο όμιλος, τα δικαιώματα έρευνας και παραγωγής που είχαν παραχωρηθεί επιστρέφονται στο Δημόσιο. Οι προσπάθειες θα εστιαστούν στον εντοπισμό βιώσιμων κοιτασμάτων σε θαλάσσιες περιοχές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φεύγουν τα πετρέλαια από τα ΕΛΠΕ: Τι προβλέπει το σχέδιο διάσπασης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, η νέα εταιρεία θα είναι 100% θυγατρική. Η διασπώμενη θα διατηρεί δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που δεν αφορούν την (αποσχιζόμενη) δραστηριότητα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σιάμισιης: Επείγει η εφαρμογή των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης από όλους

«Η πορεία προς την βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι μόνο τεχνικό θέμα αλλά κυρίως αλλαγή κουλτούρας και διοίκησης αλλαγών. Πρέπει να πείσουμε τις εταιρείες και τα στελέχη όχι αυτό είναι το νέο μοντέλο ζωής», τόνισε ο επικεφαλής των ΕΛΠΕ.