ΓΔ: 912.81 0.40% Τζίρος: 124.71 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ισχυρές επιδόσεις από την Εθνική Τράπεζα με ώθηση από τα ομόλογα

Στα 578 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους, αυξημένα κατά 42%, ενώ τα έκτακτα κέρδη από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων και τις ανταλλαγές τίτλων με το δημόσιο ανήλθαν στα 491 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη αύξηση κερδοφορίας το πρώτο τρίμηνο εμφάνισε η Εθνική Τράπεζα, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των κερδών προήλθαν από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων και τις ανταλλαγές τίτλων με το Δημόσιο, οι οποίες πρόσθεσαν σχεδόν 500 εκατ. ευρώ στα κέρδη της τράπεζας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η τράπεζα, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €578 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 42% σε ετήσια βάση:

 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, σε €294 εκατ., αντανακλώντας το όφελος από τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III) και την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας. Το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης αντιστάθμισε τη μείωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΑ), λόγω της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ
 • Παρά τη διατήρηση του γενικού απαγορευτικού κατά το Α’ τρίμηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση στα €67 εκατ.
 • Η σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (-9% σε ετήσια βάση) αντανακλά την εντυπωσιακή αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού (-17% σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στο 52,1% κατά το Α’ τρίμηνο 2021
 • Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €491 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή και την πώληση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ)
 • Προβλέψεις απομείωσης ύψους €77 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, ήτοι 114μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, σε επίπεδα σύμφωνα µε το στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα για το 2021
 • Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 42% σε ετήσια βάση, σε €95 εκατ., θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου της ΕΤΕ για οργανικά κέρδη ύψους €490 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου το 2022

Η μείωση των ΜΕΑ στην Ελλάδα συνεχίστηκε, με το υπόλοιπο ΜΕΑ να αγγίζει τα €4 δισ. (ήτοι €1,5 δισ. μετά απόπροβλέψεις):

 • Η οργανική μείωση ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Α’ τρίμηνο 2021, συντελώντας στη μείωση ΜΕΑ σε €4,1 δισ., εκ των οποίων τα ρυθμισμένα ΜΕΑ που παρουσιάζουν καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών ανέρχονται σε €1,5 δισ. (37% του συνόλου)
 • Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 13,3% (μείωση κατά 50μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και σε 13,1%1 σε επίπεδο Ομίλου
 • Στην Ελλάδα, ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε κατά 200μ.β. περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 64,8%
 • Η κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών παραμένει ενθαρρυντική, καθώς <7% των εν λόγω πελατών παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών), ενώ τα δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών (άνω των 90 ημερών) είναι αμελητέα (<2%)
 • Η Τράπεζα συνεχίζει να προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα στους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες μετά τη λήξη των προγραμμάτων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, με τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε στοχευμένα προγράμματα διευκόλυνσης οφειλών της ΕΤΕ να ανέρχονται σε μόλις €0,3 δισ.

Δείκτης CET1 στο 16,1%2, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,1%:

 • Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 16,1%, ενσωματώνοντας την επίπτωση για το 2021 του ΔΠΧΑ 9 το Α’ τρίμηνο 2021. Με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (fully loaded), ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 14,0%2
 • Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17,1% και υπερβαίνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις3 για το 2021 κατά τουλάχιστον 600μ.β.
 • Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας κατά περίπου 170μ.β. σε 18,8%
 • H Τράπεζα έχει ήδη εκπληρώσει τον ενδιάμεσο δεσμευτικό στόχο (01.1.2022) της υποχρέωσης διεύρυνσης των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέσω της έκδοσης του πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης

Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €1,14 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021:

 • Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά €1,1 δισ. σε ετήσια βάση, σε €24,0 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021, αντανακλώντας τη δυναμική στις εκταμιεύσεις δανείων Εταιρικής Τραπεζικής, καθώς και την ανάκαμψη των δανείων Λιανικής Τραπεζικής
 • Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα (TLTRO III) αυξήθηκε κατά €1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, σε €11,6 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021, ενισχύοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο
 • Οι εγχώριες καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €46,6 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021, αυξημένες κατά 6% σε ετήσια βάση. Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) ύψους 250% και 123%, αντίστοιχα, υπερβαίνουν κατά πολύ τα ελάχιστα εποπτικά όρια

Ενεργή στήριξη των πελατών μας εν όψει της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας:

 • Τα υπόλοιπα δανείων μέσω κρατικών προγραμμάτων χρηματοδότησης ανήλθαν σε €1,7 δισ. τον Μάιο του 2021, ενώ δάνεια ύψους €0,2 δισ. έχουν εκταμιευθεί μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΤΕ
 • Αναφορικά με τα κρατικά προγράμματα επιδότησης δόσης δανείου, οι δικαιούχοι της Εθνικής Τράπεζας που είναι κάτοχοι στεγαστικών δανείων αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου €1,4 δισ., εκ των οποίων το 40% περίπου είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών. Τα επιλέξιμα υπόλοιπα δανείων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέρχονται σε περίπου €1,2 δισ., εκ των οποίων επίσης το 40% περίπου είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών

Η ΕΤΕ μετασχηματίζεται προς την κατεύθυνση ενός πιο αποδοτικού και βιώσιμου λειτουργικού μοντέλου:

 • Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο συμπληρώνει το τρίτο έτος του, συντελεί αποφασιστικά στην επιτυχή μετάβαση της ΕΤΕ προς ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο
 • Ο αριθμός των τραπεζικών συναλλαγών υπερβαίνει τα επίπεδα προ κορωνοϊού κατά περίπου 8%, με τις συναλλαγές e-banking να αυξάνονται κατά 30% και πλέον, αντικαθιστώντας τις συναλλαγές στα καταστήματα, οι οποίες έχουν σταδιακά μειωθεί κατά >50% σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την εκδήλωση της πανδημίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς δήλωσε:

«Παρά την παράταση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η ΕΤΕ ξεκίνησε τη χρονιά με ένα ισχυρό τρίμηνο. Η δυναμική αυτή τάση αντανακλά το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας που συμπληρώνει φέτος το 3ο έτος του, τη μεγάλη απήχηση του ονόματός μας, και τη δέσμευση των ανθρώπων μας. Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα καταγράφηκαν σε όλους τους βασικούς τομείς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας: κερδοφορία, ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και κεφαλαιακή επάρκεια.

Όσον αφορά στην κερδοφορία, επιτύχαμε αξιοσημείωτα αποτελέσματα, με τα κέρδη μετά από φόρους του τριμήνου να ανέρχονται σε €560 εκατ., αντανακλώντας τη συνεχή βελτίωση σε όλες τις λειτουργικές γραμμές των αποτελεσμάτων μας, καθώς και τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις. Τα οργανικά κέρδη του Ομίλου για το Α’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €95 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 42% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλότερα οργανικά έσοδα και τις αισθητά μειωμένες λειτουργικές δαπάνες, με το δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα να διαμορφώνεται στο 52%, βελτιωμένος κατά σχεδόν 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, τα ΜΕΑ στην Ελλάδα ανέρχονται πλέον σε €4,1 δισ., επιτυγχάνοντας περαιτέρω μείωση σε σύγκριση με το τέλος του 2020, με την Τράπεζα να διατηρεί την οργανική μείωση ΜΕΑ, παρά τη δυσχερή συγκυρία της πανδημίας. Μετά τη λήξη όλων των μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών στο τέλος του 2020, η κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα αυτά παραμένει ενθαρρυντική, καθώς ένα ποσοστό χαμηλότερο του 7% των εν λόγω πελατών παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών), ενώ τα ανοίγματα που κατηγοριοποιούνται ως μη εξυπηρετούμενα είναι εξαιρετικά περιορισμένα, σε επίπεδα χαμηλότερα του στόχου που είχε θέσει η Τράπεζα για το 2021. Το Α’ τρίμηνο 2021, ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε κατά περίπου 200 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, αγγίζοντας το 65%, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται στις 114 μ.β.

Όσον αφορά στην κεφαλαιακή μας επάρκεια, βελτιώσαμε την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με τον δείκτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 16,1% και 17,1% αντίστοιχα, αυξημένοι κατά 40 μ.β. περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω κατά 170 μ.β. περίπου, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής τους επόμενους μήνες.

Με το πρόγραμμα των εμβολιασμών στην Ελλάδα να επιταχύνεται ραγδαία και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις να έχουν αρθεί, η ελληνική οικονομία αναμένεται να ανακάμψει με γοργούς ρυθμούς κατά τα επόμενα τρία τρίμηνα του έτους. Επιπλέον, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) αποτελεί μοναδική ευκαιρία όσον αφορά τη μεταβολή της δομής της ελληνικής οικονομίας προς την κατεύθυνση μιας πιο δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Εν όψει των αισιόδοξων αυτών προοπτικών, εργαζόμαστε με αφοσίωση ώστε να αναδείξουμε την ΕΤΕ ως μια Τράπεζα με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και Ισολογισμό, παρέχοντας στους πελάτες μας προστιθέμενη αξία και στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, καθιστώντας την ΕΤΕ την τράπεζα πρώτης επιλογής στην Ελλάδα.

Η ΕΤΕ συνεχίζει να ενισχύει την αξιολόγηση και τις πρακτικές της σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), αναλαμβάνοντας έναντι της ΕΚΤ τη δέσμευση να υλοποιήσει ένα σχέδιο δράσης για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα αναθεωρεί την εταιρική της διακυβέρνηση με σκοπό να αποτυπώνονται οι ευθύνες και η εποπτεία στον τομέα ESG». 

Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €572 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 41.6% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα των οργανικών εσόδων, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), τη σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, καθώς και το χαμηλό κόστος πιστωτικού κινδύνου. Εξαιρώντας τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα, καθώς και τις μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €0,4 δισ. το Α΄ τρίμηνο 2020, τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 52,8% σε ετήσια βάση, σε €89 εκατ., θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου της ΕΤΕ για οργανικά κέρδη ύψους €490 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου το 2022.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6,7% σε ετήσια βάση, στα €280 εκατ., αντανακλώντας το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, ως αποτέλεσμα της αύξησης της συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III) της ΕΚΤ κυρίως κατά το Β’ εξάμηνο 2020, καθώς και της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης των καταθέσεων προθεσμίας κατά 36μ.β. σε ετήσια βάση, αντισταθμίζοντας την αναμενόμενη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους ΜΕΑ λόγω της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ. Σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2020, τα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν πτώση κατά 5,4% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών επιτοκιακών εσόδων από ΜΕΑ και ομόλογα. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 13μ.β. σε τριμηνιαία βάση, και διαμορφώθηκε στις 210μ.β. το Α’ τρίμηνο 2021.

Παρά τη διατήρηση του γενικού απαγορευτικού κατά το Α’ τρίμηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα (+0,5% σε ετήσια βάση) σε €64 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των προμηθειών από τα ψηφιακά κανάλια (+13,7% ή +22% σε ετήσια βάση, εξαιρώντας την αρνητική επίπτωση από τους κατόχους διεθνών καρτών) και τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+3,9% σε ετήσια βάση).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €491 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, επωφελούμενα από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή υφιστάμενων ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών» τον Ιανουάριο ύψους €209 εκατ., καθώς και την πώληση χρεογράφων (κυρίως ΟΕΔ) στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» και το κλείσιμο θέσεων σε παράγωγα προϊόντα συνολικού ύψους €286 εκατ.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9,3% σε ετήσια βάση, σε €179 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, αποτυπώνοντας την εντυπωσιακή μείωση των δαπανών προσωπικού (-16,5% σε ετήσια βάση), κυρίως ως αποτέλεσμα των Προγραμμάτων Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού του 2019 και του 2020 που οδήγησαν στη σταδιακή μείωση του αριθμού των εργαζομένων της Τράπεζας κατά περίπου 900 άτομα εντός του 2020. Τα γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα σημείωσαν επίσης μείωση κατά 3,9% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την αυστηρή διαχείριση του κόστους και τη μείωση των αμοιβών συμβούλων.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €75 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, ήτοι 118μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, ενισχύοντας το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις κατά περίπου 200μ.β. σε τριμηνιαία βάση.   

Διεθνείς δραστηριότητες:

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €5 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021 από €2 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των φόρων (-67,6% σε ετήσια βάση).

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Α’ τρίμηνο 2021, με τα ΜΕΑ στην Ελλάδα να μειώνονται κατά €0,2 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε €4,1 δισ., αντανακλώντας οργανικές ενέργειες. Μετά τη λήξη όλων των μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών σταδιακά έως το τέλος του 2020, η κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί στα εν λόγω προγράμματα παραμένει ενθαρρυντική, καθώς ένα ποσοστό χαμηλότερο του 7% παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών) και το 50% περίπου (σε όρους €) είναι πελάτες χαμηλού ρίσκου, οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει περαιτέρω διευκολύνσεις πληρωμών. Επιπλέον, τα ανοίγματα που κατηγοριοποιούνται ως μη εξυπηρετούμενα είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Μετά την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείo προοριζόμενο προς πώληση το Δ’ τρίμηνο 2020, o δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 50μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 13,3% το Α’ τρίμηνο 2021. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 64,8% από 62,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 8,7% το Α’ τρίμηνο 2021, με τον αντίστοιχο  δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 77,2%.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

O δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,1%, ενισχυμένος κατά 40μ.β. σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας την κερδοφορία του τριμήνου και ενσωματώνοντας την επίπτωση από την εφαρμογή της σταδιακής απόσβεσης του ΔΠΧΑ 9 για το 2021. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 17,1%, υπερβαίνοντας τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κατά >600μ.β. για το 2021. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας κατά περίπου 170μ.β. σε 18,8%.

Ρευστότητα

Μετά από ένα ισχυρό Δ΄ τρίμηνο 2020 λόγω ευνοϊκής εποχικότητας, οι καταθέσεις του Ομίλου υποχώρησαν οριακά (-0,7% σε τριμηνιαία βάση) σε €48,2 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €46,6 δισ. (-0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αποτελώντας περίπου το 80% των συνολικών πηγών χρηματοδότησης της Τράπεζας. Ταυτόχρονα, το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 9μ.β. το Α’ τρίμηνο 2021 έναντι 13μ.β. το Δ’ τρίμηνο 2020 (29μ.β. το Α’ τρίμηνο 2020). Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €1,5 δισ., αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση. Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020, οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων ύψους €2,7 δισ. στην Ελλάδα.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το Α’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκε σε 54,8% στην Ελλάδα και σε 55,7% σε επίπεδο Ομίλου. Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) ανήλθαν σε 250% και 123% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Η συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO/LTRO) αυξήθηκε στα €11,6 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021 από €10,5 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2020, με την καθαρή χρηματοδότηση μέσω συμφωνιών επαναγοράς (repos, net) να ανέρχεται σε €0,5 δισ.. Οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης του προγράμματος TLTRO III, σε συνδυασμό με την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας κατά 36μ.β. σε ετήσια βάση στις 16μ.β το Α’ τρίμηνο 2021, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης της Τράπεζας, το οποίο έφτασε σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα το Α’ τρίμηνο 2021 (2μ.β.) έναντι 31μ.β. το Α’ τρίμηνο 2020, ενισχύοντας έτσι τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Mylonas, Ethniki Trapeza, ETE
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Π. Μυλωνάς: Το Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσει μεγάλη ώθηση στην οικονομία

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ υπογράμμισε τη μεγάλη πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στο μέτωπο της μείωσης των «κόκκινων» δανείων. «Η Εθνική είναι πανέτοιμη να διαδραματίσει τον εθνικό της ρόλο».
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Π. Μυλωνάς: Θεαματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής επισήμανε την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της τράπεζας και υπογράμμισε την τεράστια πρόοδο που έχει πετύχει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Τη θέση του προέδρου του ΔΣ αναλαμβάνει ο Γκ. Χαρδούβελης.