ΓΔ: 909.16 0.56% Τζίρος: 50.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Έκτακτη ΓΣ της Fourlis για πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη

Το πρόγραμμα στοχεύει να παροτρύνει τα ανώτατα στελέχη της Fourlis ώστε να αποκτήσουν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την εταιρεία και θα συνδέσουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας και του ομίλου.

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλούνται οι μέτοχοι της Fourlis ώστε να αποφασίσουν τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών. Όπως έχει αναφέρει η εταιρεία το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προσελκύσει, να διατηρήσει και να παροτρύνει τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας ώστε να αποκτήσουν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την εταιρεία και θα συνδέσουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας και του ομίλου FOURLIS εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της εταιρείας.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων θα διεξαχθεί την 22η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00. Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference) την 29η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας

Μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών προς στελέχη της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

A. Διεξαγωγή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ή και τυχόν επαναληπτική της) θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference) λόγω της υφισταμένης καταστάσεως και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και συγκεκριμένα για την προστασία της υγείας των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας και τη συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών στους χώρους της έδρας της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των οριζομένων στην Κ.Υ.Α. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ Β΄ 2744/26.06.2021).

Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως έχει εξασφαλίσει επαρκώς τη δυνατότητα των μετόχων να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή και να ασκούν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται κατωτέρω.

Β. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ή και σε τυχόν επαναληπτική της) έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 17.07.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", ΕΧΑΕ).

Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε επαναληπτική αυτής Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ